Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Akzent BigBoard, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
21 810 538 € 22 739 028 € 24 120 338 € 24 596 949 € 24 895 703 € 25 429 692 € 27 025 667 € 18 636 607 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
18 974 059 € 21 062 978 € 21 922 078 € 21 948 294 € 21 966 798 € 23 216 118 € 23 880 326 € 11 740 479 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 098 449 € 4 082 346 € 5 068 659 € 6 255 939 € 7 425 406 € 8 552 164 € 9 724 763 € 4 868 608 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 13 840€ 30 095€ 47 316€ 46 726€ 3 426€ 5 967€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 462 340€ 3 083 782€ 3 705 225€ 4 526 669€ 5 348 111€ 6 169 554€ 6 990 997€ 1 792 194€
007
A.I.4
Goodwill
636 109€ 984 724€ 1 333 339€ 1 681 954€ 2 030 569€ 2 379 184€ 2 727 799€ 3 076 414€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 171 636 € 16 195 825 € 16 149 445 € 14 961 196 € 13 810 233 € 13 932 795 € 13 814 454 € 4 930 794 €
012
A.II.1
Pozemky
257 082€ 257 082€ 257 082€ 257 082€ 257 082€ 257 082€ 257 082€
013
A.II.2
Stavby
1 102 716€ 1 150 694€ 1 198 672€ 1 233 926€ 1 281 488€ 1 329 050€ 1 376 612€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 394 626€ 14 332 674€ 14 066 670€ 12 906 550€ 12 009 212€ 12 011 232€ 11 916 176€ 4 909 817€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
417 212€ 455 375€ 627 021€ 563 638€ 262 451€ 335 431€ 264 584€ 20 977€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 703 974 € 784 807 € 703 974 € 731 159 € 731 159 € 731 159 € 341 109 € 1 941 077 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
313 974€ 313 974€ 313 974€ 341 159€ 341 159€ 341 159€ 341 109€ 1 941 077€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
390 000€ 390 000€ 390 000€ 390 000€ 390 000€ 390 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
1 000 000€ 80 833€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 729 375 € 1 579 006 € 2 084 270 € 2 544 635 € 2 823 001 € 2 102 986 € 3 021 279 € 6 879 031 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
69 851 € 79 653 € 54 031 € 54 200 € 114 555 € 116 195 € 33 076 € 4 506 €
035
B.I.1
Materiál
69 851€ 79 653€ 54 031€ 54 200€ 114 555€ 116 195€ 33 076€ 4 506€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
129 811 € 164 709 € 172 659 € 141 195 € 123 030 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
129 811 € 164 709 € 163 114 € 141 195 € 123 030 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
129 811€ 164 709€ 163 114€ 141 195€ 123 030€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
9 545€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 367 306 € 1 309 280 € 1 792 383 € 2 325 112 € 2 559 272 € 1 933 677 € 2 956 015 € 6 810 392 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 077 911 € 1 219 613 € 1 652 570 € 2 249 614 € 2 431 442 € 1 847 925 € 2 866 432 € 1 371 367 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 826 040€ 1 160 896€ 1 623 768€ 2 226 849€ 2 072 841€ 1 685 567€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
251 871€ 58 717€ 28 802€ 22 765€ 358 601€ 162 358€ 2 866 432€ 1 371 367€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
80 132€ 5 439 025€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 823€ 3 292€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
284 132€ 77 926€ 132 281€ 63 477€ 114 034€ 33 991€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 263€ 10 918€ 4 240€ 12 021€ 13 796€ 51 761€ 9 451€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
162 407 € 25 364 € 65 197 € 24 128 € 26 144 € 53 114 € 32 188 € 64 133 €
072
B.V.1.
Peniaze
550€ 3 265€ 7 801€ 5 522€ 12 906€ 9 085€ 4 837€ 3 527€
073
B.V.2.
Účty v bankách
161 857€ 22 099€ 57 396€ 18 606€ 13 238€ 44 029€ 27 351€ 60 606€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
107 104 € 97 044 € 113 990 € 104 020 € 105 904 € 110 588 € 124 062 € 17 097 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
91€ 542€ 130€ 15 203€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
107 104€ 97 044€ 113 990€ 103 929€ 105 362€ 110 458€ 108 859€ 7 839€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 258€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
21 810 538 € 22 739 028 € 24 120 338 € 24 596 949 € 24 895 703 € 25 429 692 € 27 025 667 € 18 636 607 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-4 266 411 € -2 978 501 € -3 814 683 € -4 201 133 € -4 719 146 € -5 256 856 € -5 331 255 € -9 670 515 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 060 000€ 260 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 503 € 2 503 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 503€ 2 503€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 268 501 € -3 844 683 € -4 061 290 € -4 749 146 € -5 286 856 € -5 361 255 € -10 887 662 € -1 613 871 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
169 843€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 268 501€ -3 844 683€ -4 231 133€ -4 749 146€ -5 286 856€ -5 361 255€ -10 887 662€ -1 613 871€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 087 910 € 576 182 € 216 607 € 518 013 € 537 710 € 74 399 € 5 528 904 € -8 084 147 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
25 165 785 € 25 516 732 € 27 656 295 € 28 498 126 € 29 309 380 € 30 230 368 € 32 218 244 € 28 307 122 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 764 493 € 10 326 835 € 10 512 282 € 3 156 685 € 2 971 215 € 3 191 934 € 18 457 398 € 14 161 723 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 368 412 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
368 412€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
15 089 507€ 13 388 621€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 555€ 7 589€ 7 360€ 7 060€ 6 601€ 6 123€ 5 477€ 2 675€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 812 000€ 7 812 000€ 7 837 523€ 39 684€ 53 039€ 7 739€ 27 298€ 47 534€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 944 938€ 2 507 246€ 2 667 399€ 2 741 529€ 2 911 575€ 3 178 072€ 3 335 116€ 722 893€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 9 249 000€ 9 217 000€ 17 900 000€ 19 150 000€ 20 400 000€ 6 000 000€ 13 250 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 928 429 € 1 932 948 € 2 247 002 € 1 840 531 € 1 733 183 € 2 073 085 € 2 485 187 € 247 120 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 508 928 € 1 338 385 € 1 543 578 € 1 248 441 € 981 204 € 927 667 € 889 080 € 119 702 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 001 435€ 673 916€ 601 851€ 365 253€ 583 134€ 240 193€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
507 493€ 664 469€ 941 727€ 883 188€ 398 070€ 687 474€ 889 080€ 119 702€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
585 712€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
33 279€ 39 026€ 34 525€ 36 923€ 32 296€ 34 049€ 29 943€ 12 591€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 669€ 26 222€ 23 234€ 23 118€ 19 950€ 18 554€ 16 105€ 8 576€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
53 307€ 40 763€ 6 388€ 40 026€ 59 395€ 305 435€ 32 358€ 86 055€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
310 246€ 488 552€ 639 277€ 492 023€ 640 338€ 787 380€ 931 989€ 20 196€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 350 040 € 601 140 € 555 797 € 490 577 € 415 249 € 438 777 € 545 314 € 48 279 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 617€ 4 781€ 3 358€ 650€ 1 079€ 31 048€ 495 314€ 27 279€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 340 423€ 596 359€ 552 439€ 489 927€ 414 170€ 407 729€ 50 000€ 21 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 122 823€ 3 406 809€ 5 124 214€ 5 110 333€ 5 039 733€ 4 126 572€ 4 730 345€ 600 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
911 164 € 200 797 € 278 726 € 299 956 € 305 469 € 456 180 € 138 678 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
911 164€ 200 797€ 278 726€ 296 800€ 305 469€ 456 180€ 137 748€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 156€ 930€