Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOV-VIA, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
386 939 € 346 094 € 377 971 € 1 233 310 € 1 729 817 € 110 144 € 88 836 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 797 € 4 118 € 7 406 € 10 694 € 39 426 € 12 074 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 797 € 4 118 € 7 406 € 10 694 € 39 426 € 12 074 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 797€ 4 118€ 7 406€ 10 694€ 39 426€ 12 074€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
382 954 € 340 668 € 368 685 € 1 221 352 € 1 687 690 € 97 329 € 88 817 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
25 840 € 15 701 € 12 904 € 3 189 € 71 € 5 €
032
B.I.1
Materiál
25 840€ 15 701€ 12 904€ 3 189€ 71€ 5€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
39 447 € 448 257 € 241 964 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
39 447€ 448 257€ 241 964€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
120 877 € 92 342 € 55 673 € 537 093 € 923 882 € 64 209 € 2 594 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
111 380€ 80 947€ 51 822€ 466 050€ 921 315€ 30 955€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
9 485€ 3 265€ 21 315€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
134€ 3 854€ 62 544€ 11 939€ 2 594€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
12€ 7 996€ -3€ 8 499€ 2 567€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
236 237 € 232 625 € 260 661 € 232 813 € 521 773 € 33 115 € 86 223 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 039€ 8 296€ 5 971€ 1 561€ 2 873€ 253€ 11€
057
B.IV.2
Účty v bankách
224 198€ 224 329€ 254 690€ 231 252€ 518 900€ 32 862€ 86 212€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 188 € 1 308 € 1 880 € 1 264 € 2 701 € 741 € 19 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 188€ 1 308€ 1 880€ 1 264€ 2 701€ 741€ 19€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
386 939 € 346 094 € 377 971 € 1 233 310 € 1 729 817 € 110 144 € 88 836 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
131 440 € 131 253 € 181 002 € 230 749 € 218 700 € -23 247 € -31 508 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
123 949 € 173 699 € 223 445 € 211 397 € -30 550 € -38 813 € -69 367 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
123 949€ 173 699€ 223 445€ 211 397€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-30 550€ -38 813€ -69 367€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
187 € -49 750 € -49 747 € 12 048 € 241 946 € 8 262 € 31 219 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
252 632 € 211 974 € 194 080 € 999 106 € 1 502 100 € 130 524 € 117 477 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 243 € 6 702 € 11 710 € 11 908 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 243€ 6 702€ 11 710€ 11 908€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
560 € 711 € 904 € 966 € 438 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
560€ 711€ 904€ 966€ 438€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
232 862 € 132 736 € 186 474 € 496 430 € 1 389 754 € 129 824 € 116 547 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
127 289€ 18 634€ 80 778€ 400 957€ 1 153 726€ 40 987€ 28 892€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
120€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
86 726€ 94 726€ 86 726€ 86 726€ 90 362€ 87 786€ 86 726€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 881€ 1 863€ 6 533€ 5 305€ 12 570€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 632€ 955€ 3 192€ 2 406€ 6 630€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 034€ 16 558€ 9 245€ 1 007€ 126 389€ 1 051€ 52€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
300€ 29€ 77€ 757€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
700€ 930€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
19 210 € 73 284 € 490 000 € 100 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
19 210€ 73 284€ 490 000€ 100 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 867 € 2 867 € 2 889 € 3 455 € 9 017 € 2 867 € 2 867 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
2 867€ 2 867€ 2 867€ 2 867€ 2 867€ 2 867€ 2 867€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
22€ 588€ 6 150€