Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
46 583 809 € 38 560 424 € 40 819 822 € 40 094 800 € 34 998 439 € 46 300 425 € 43 484 257 € 42 281 997 € 32 987 269 € 27 809 621 € 24 584 541 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 233 337 € 4 324 321 € 1 936 028 € 1 779 685 € 659 278 € 98 881 € 146 359 € 196 104 € 250 914 € 203 902 € 174 439 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
224 838 € 326 992 € 198 050 € 273 675 € 125 805 € 98 484 € 143 159 € 188 697 € 234 313 € 189 777 € 153 737 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 9 708€ 34 716€ 87 997€ 114 677€ 98 484€ 143 159€ 188 697€ 234 313€ 189 777€ 153 737€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
216 354€ 308 800€ 154 400€ 173 700€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 484€ 8 484€ 8 934€ 11 978€ 11 128€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 008 499 € 3 997 329 € 1 737 978 € 1 506 010 € 533 473 € 397 € 3 200 € 7 407 € 16 601 € 14 125 € 20 702 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 699 179€ 3 106 285€ 234 213€ 259 960€ 46 051€ 397€ 3 200€ 7 407€ 16 601€ 14 125€ 20 702€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
309 320€ 891 044€ 1 349 312€ 1 246 050€ 270 102€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 154 453€ 217 320€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
24 534 359 € 22 227 948 € 26 584 312 € 23 967 639 € 22 621 269 € 27 565 433 € 26 580 474 € 24 768 175 € 30 346 038 € 18 960 425 € 24 390 359 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 232 255 € 2 230 711 € 2 233 045 € 2 231 378 € 2 707 732 € 2 142 405 € 1 567 799 € 755 111 € 42 136 €
032
B.I.1
Materiál
472 391€ 0€ 13 889€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
193 313€
034
B.I.3
Výrobky
2 224 082€ 2 224 082€ 2 224 082€ 2 224 082€ 2 224 082€ 2 142 405€ 1 563 567€ 561 798€ 28 247€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
8 173€ 6 629€ 8 963€ 7 296€ 11 259€ 4 232€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
3 494 082 € 3 083 315 € 4 772 125 € 3 390 353 € 3 193 537 € 3 054 895 € 3 678 420 € 48 720 € 46 829 € 40 626 € 104 098 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 213 317€ 2 638 311€ 4 142 842€ 2 637 861€ 3 076 624€ 2 910 233€ 3 542 860€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
22 265€ 28 242€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
280 765€ 422 739€ 601 041€ 752 492€ 116 913€ 144 662€ 135 560€ 48 720€ 46 829€ 40 626€ 104 098€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
15 048 998 € 16 250 847 € 16 654 197 € 17 141 492 € 15 871 252 € 20 803 249 € 19 990 604 € 19 986 989 € 26 471 464 € 17 832 090 € 12 097 783 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 595 150€ 15 686 856€ 15 488 830€ 15 140 554€ 14 264 070€ 15 853 793€ 17 397 746€ 17 252 358€ 21 995 507€ 12 605 090€ 11 754 253€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
152 918€ 152 918€ 488 454€ 1 474 839€ 152 918€ 165 803€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 629 755€ 1 766 336€ 4 467 378€ 4 179 214€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 1 758 081€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
107 310€ 613 775€ 460 684€ 1 442 097€ 1 146 758€ 812 633€ 970 155€ 1 044 850€ 339 578€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
193 620€ 411 073€ 63 138€ 65 415€ 12 167€ 7 140€ 13 889€ 6 395€ 8 579€ 2 936€ 3 952€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 759 024 € 663 075 € 2 924 945 € 1 204 416 € 848 748 € 1 564 884 € 1 343 651 € 3 977 355 € 3 785 609 € 1 087 709 € 12 188 478 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 338€ 911€ 3 800€ 1 466€ 2 317€ 5 522€ 2 903€ 2 181€ 2 702€ 3 145€ 1 825€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 757 686€ 662 164€ 2 921 145€ 1 202 950€ 846 431€ 1 559 362€ 1 340 748€ 3 975 174€ 3 782 907€ 1 084 564€ 12 186 653€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
17 816 113 € 12 008 155 € 12 299 482 € 14 347 476 € 11 717 892 € 18 636 111 € 16 757 424 € 17 317 718 € 2 390 317 € 8 645 294 € 19 743 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 330 639€ 1 515 342€ 1 700 046€ 1 885 388€ 2 071 373€ 2 232 147€ 2 091 129€ 994 993€ 119 401€ 1 096€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
197 166€ 197 003€ 204 459€ 207 851€ 205 929€ 200 056€ 35 426€ 93 969€ 31 553€ 8 338€ 19 743€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 288 308€ 10 295 810€ 10 394 977€ 12 254 237€ 9 440 590€ 16 203 908€ 14 630 869€ 16 228 756€ 2 239 363€ 8 635 860€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
46 583 809 € 38 560 424 € 40 819 822 € 40 094 800 € 34 998 439 € 46 300 425 € 43 484 257 € 42 281 997 € 32 987 269 € 27 809 621 € 24 584 541 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 314 005 € 6 296 089 € 5 101 600 € 4 303 945 € 3 407 058 € 7 427 740 € 5 435 840 € 4 016 106 € 6 661 679 € 5 867 893 € 6 798 667 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 416 902 € 367 112 € 153 051 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 416 902€ 367 112€ 153 051€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 040 589 € 146 101 € -651 555 € -1 548 442 € 2 472 240 € -939 394 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 040 589€ 146 101€ 2 472 240€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-651 555€ -1 548 442€ -939 394€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
317 916 € 1 194 488 € 797 655 € 896 887 € -4 020 682 € 2 472 240 € 1 419 734 € -939 394 € 1 739 777 € 995 781 € 2 140 616 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
21 330 856 € 15 869 728 € 28 427 061 € 26 494 346 € 24 740 145 € 28 031 785 € 27 831 331 € 27 310 733 € 19 457 130 € 17 008 891 € 17 785 874 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
875 454 € 851 079 € 751 315 € 523 444 € 531 536 € 674 138 € 605 595 € 324 815 € 344 035 € 174 366 € 944 890 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 23 600€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
67 702€ 58 272€ 51 073€ 50 534€ 55 653€ 30 256€ 32 559€ 94 678€ 75 464€ 85 892€ 524 757€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
23 600€ 31 885€ 31 885€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
784 152€ 792 807€ 700 242€ 441 025€ 443 998€ 643 882€ 573 036€ 230 137€ 244 971€ 88 474€ 420 133€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 267 806 € 2 265 213 € 2 299 805 € 2 327 187 € 2 353 871 € 2 241 343 € 1 852 481 € 912 245 € 109 351 € 3 202 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
36 595€ 64 042€ 91 488€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
2 253 110€ 2 253 110€ 2 253 110€ 2 253 110€ 2 253 110€ 2 234 315€ 1 847 754€ 908 995€ 108 363€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
14 696€ 12 103€ 10 100€ 10 035€ 9 273€ 7 028€ 4 727€ 3 250€ 988€ 3 202€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
14 706 386 € 10 088 942 € 21 619 386 € 21 080 799 € 19 297 449 € 22 423 668 € 23 539 115 € 26 073 673 € 19 003 744 € 16 834 525 € 16 837 782 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
14 273 297€ 5 540 327€ 18 741 856€ 18 469 196€ 17 093 519€ 22 252 318€ 23 356 852€ 22 360 043€ 17 587 161€ 16 684 930€ 16 761 756€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 928€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
15 780€ 2 502 571€ 2 102 290€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 917 363€ 2 699 911€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
61 742€ 55 986€ 51 205€ 51 637€ 50 449€ 47 169€ 25 573€ 28 688€ 33 974€ 94 331€ 20 732€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
46 457€ 42 615€ 39 916€ 39 478€ 39 171€ 35 861€ 20 169€ 22 192€ 25 983€ 29 174€ 14 315€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
309 110€ 1 421 079€ 83 926€ 17 917€ 12 020€ 88 320€ 136 521€ 187 220€ 1 349 611€ 25 985€ 40 962€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
111 572€ 2 572€ 3 475 530€ 87€ 105€ 17€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 481 210 € 2 664 494 € 3 756 555 € 2 562 916 € 2 557 289 € 2 692 636 € 1 834 140 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 176 279€ 1 656 518€ 2 748 579€ 2 046 187€ 2 138 108€ 2 325 414€ 1 629 547€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 304 931€ 1 007 976€ 1 007 976€ 516 729€ 419 181€ 367 222€ 204 593€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
18 938 948 € 16 394 607 € 7 291 161 € 9 296 509 € 6 851 236 € 10 840 900 € 10 217 086 € 10 955 158 € 6 868 460 € 4 932 837 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
18 723 005€ 16 152 030€ 7 021 951€ 9 000 666€ 6 528 539€ 10 491 569€ 9 964 736€ 10 955 158€ 6 868 337€ 4 931 462€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
189 309€ 215 943€ 242 576€ 269 210€ 296 063€ 322 697€ 234 460€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
26 634€ 26 634€ 26 634€ 26 633€ 26 634€ 26 634€ 17 890€ 123€ 1 375€