Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
38 560 424 € 40 819 822 € 40 094 800 € 34 998 439 € 46 300 425 € 43 484 257 € 42 281 997 € 32 987 269 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 324 321 € 1 936 028 € 1 779 685 € 659 278 € 98 881 € 146 359 € 196 104 € 250 914 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
326 992 € 198 050 € 273 675 € 125 805 € 98 484 € 143 159 € 188 697 € 234 313 €
005
A.I.2
Software
9 708€ 34 716€ 87 997€ 114 677€ 98 484€ 143 159€ 188 697€ 234 313€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
308 800€ 154 400€ 173 700€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 484€ 8 934€ 11 978€ 11 128€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 997 329 € 1 737 978 € 1 506 010 € 533 473 € 397 € 3 200 € 7 407 € 16 601 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 106 285€ 234 213€ 259 960€ 46 051€ 397€ 3 200€ 7 407€ 16 601€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
891 044€ 1 349 312€ 1 246 050€ 270 102€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 154 453€ 217 320€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
22 227 948 € 26 584 312 € 23 967 639 € 22 621 269 € 27 565 433 € 26 580 474 € 24 768 175 € 30 346 038 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 230 711 € 2 233 045 € 2 231 378 € 2 707 732 € 2 142 405 € 1 567 799 € 755 111 € 42 136 €
035
B.I.1
Materiál
472 391€ 0€ 13 889€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
193 313€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
2 224 082€ 2 224 082€ 2 224 082€ 2 224 082€ 2 142 405€ 1 563 567€ 561 798€ 28 247€
039
B.I.5
Tovar
6 629€ 8 963€ 7 296€ 11 259€ 4 232€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 083 315 € 4 772 125 € 3 390 353 € 3 193 537 € 3 054 895 € 3 678 420 € 48 720 € 46 829 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
2 638 311 € 4 142 842 € 2 637 861 € 3 076 624 € 2 910 233 € 3 542 860 € 0 € 0 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 638 311€ 4 142 842€ 2 637 861€ 3 076 624€ 2 910 233€ 3 542 860€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
22 265€ 28 242€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
422 739€ 601 041€ 752 492€ 116 913€ 144 662€ 135 560€ 48 720€ 46 829€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 250 847 € 16 654 197 € 17 141 492 € 15 871 252 € 20 803 249 € 19 990 604 € 19 986 989 € 26 471 464 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
15 686 856 € 15 488 830 € 15 140 554 € 14 264 070 € 15 853 793 € 17 397 746 € 17 252 358 € 21 995 507 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
335 340€ 498 460€ 607 821€ 1 000 367€ 319 428€ 2 183 656€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
15 351 516€ 14 990 370€ 14 532 733€ 13 263 703€ 15 534 365€ 15 214 090€ 17 252 358€ 21 995 507€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
152 918€ 488 454€ 1 474 839€ 152 918€ 165 803€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 629 755€ 1 766 336€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 1 758 081€ 4 467 378€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
613 775€ 460 684€ 1 442 097€ 1 146 758€ 812 633€ 970 155€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
411 073€ 63 138€ 65 415€ 12 167€ 7 140€ 13 889€ 6 395€ 8 579€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
663 075 € 2 924 945 € 1 204 416 € 848 748 € 1 564 884 € 1 343 651 € 3 977 355 € 3 785 609 €
072
B.V.1.
Peniaze
911€ 3 800€ 1 466€ 2 317€ 5 522€ 2 903€ 2 181€ 2 702€
073
B.V.2.
Účty v bankách
662 164€ 2 921 145€ 1 202 950€ 846 431€ 1 559 362€ 1 340 748€ 3 975 174€ 3 782 907€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 008 155 € 12 299 482 € 14 347 476 € 11 717 892 € 18 636 111 € 16 757 424 € 17 317 718 € 2 390 317 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 515 342€ 1 700 046€ 1 885 388€ 2 071 373€ 2 232 147€ 2 091 129€ 994 993€ 119 401€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
197 003€ 204 459€ 207 851€ 205 929€ 200 056€ 35 426€ 93 969€ 31 553€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 295 810€ 10 394 977€ 12 254 237€ 9 440 590€ 16 203 908€ 14 630 869€ 16 228 756€ 2 239 363€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
38 560 424 € 40 819 822 € 40 094 800 € 34 998 439 € 46 300 425 € 43 484 257 € 42 281 997 € 32 987 269 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 296 089 € 5 101 600 € 4 303 945 € 3 407 058 € 7 427 740 € 5 435 840 € 4 016 106 € 6 661 679 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 450 500 € 416 902 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 450 500€ 416 902€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
146 101 € -651 555 € -1 548 442 € 2 472 240 € -939 394 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
146 101€ 2 472 240€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-651 555€ -1 548 442€ -939 394€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 194 488 € 797 655 € 896 887 € -4 020 682 € 2 472 240 € 1 419 734 € -939 394 € 1 739 777 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 869 728 € 28 427 061 € 26 494 346 € 24 740 145 € 28 031 785 € 27 831 331 € 27 310 733 € 19 457 130 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 265 213 € 2 299 805 € 2 327 187 € 2 353 871 € 2 241 343 € 1 852 481 € 912 245 € 109 351 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
36 595 € 64 042 € 91 488 € 0 € 0 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
36 595€ 64 042€ 91 488€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
2 253 110€ 2 253 110€ 2 253 110€ 2 253 110€ 2 234 315€ 1 847 754€ 908 995€ 108 363€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 103€ 10 100€ 10 035€ 9 273€ 7 028€ 4 727€ 3 250€ 988€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
31 885 € 31 885 € 0 € 23 600 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 23 600€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
31 885€ 31 885€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 656 518€ 2 748 579€ 2 046 187€ 2 138 108€ 2 325 414€ 1 629 547€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 088 942 € 21 619 386 € 21 080 799 € 19 297 449 € 22 423 668 € 23 539 115 € 26 073 673 € 19 003 744 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 540 327 € 18 741 856 € 18 469 196 € 17 093 519 € 22 252 318 € 23 356 852 € 22 360 043 € 17 594 089 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 039 655€ 13 384 595€ 12 484 035€ 11 902 877€ 11 841 246€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 500 672€ 5 357 261€ 5 985 161€ 5 190 642€ 10 411 072€ 23 356 852€ 22 360 043€ 17 594 089€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 502 571€ 2 102 290€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 917 363€ 2 699 911€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
55 986€ 51 205€ 51 637€ 50 449€ 47 169€ 25 573€ 28 688€ 33 974€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
42 615€ 39 916€ 39 478€ 39 171€ 35 861€ 20 169€ 22 192€ 25 983€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 421 079€ 83 926€ 17 917€ 12 020€ 88 320€ 136 521€ 187 220€ 1 349 611€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
3 475 530€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
111 572€ 2 572€ 87€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
851 079 € 751 315 € 491 559 € 499 651 € 674 138 € 605 595 € 324 815 € 320 435 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
58 272€ 51 073€ 50 534€ 55 653€ 30 256€ 32 559€ 94 678€ 75 464€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
792 807€ 700 242€ 441 025€ 443 998€ 643 882€ 573 036€ 230 137€ 244 971€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 007 976€ 1 007 976€ 516 729€ 419 181€ 367 222€ 204 593€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 394 607 € 7 291 161 € 9 296 509 € 6 851 236 € 10 840 900 € 10 217 086 € 10 955 158 € 6 868 460 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
16 152 030€ 7 021 951€ 9 000 666€ 6 528 539€ 10 491 569€ 9 964 736€ 10 955 158€ 6 868 337€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
215 943€ 242 576€ 269 210€ 296 063€ 322 697€ 234 460€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
26 634€ 26 634€ 26 633€ 26 634€ 26 634€ 17 890€ 123€