Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 029 485 € 3 200 617 € 2 846 347 € 2 233 344 € 2 004 246 € 2 264 989 € 828 425 € 865 937 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
17 444 € 36 475 € 55 505 € 74 537 € 1 872 € 8 148 € 14 427 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
17 444 € 36 475 € 55 505 € 74 537 € 1 872 € 8 148 € 14 427 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 444€ 36 475€ 55 505€ 74 537€ 1 872€ 8 148€ 14 427€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 029 485 € 3 183 173 € 2 809 872 € 2 177 839 € 1 929 709 € 2 262 736 € 819 802 € 850 791 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 073 € 953 241 € 1 734 745 € 784 605 € 10 273 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
937 926€ 1 734 745€ 774 332€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 073€ 15 315€ 10 273€ 10 273€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
6 029 485 € 3 183 173 € 2 808 799 € 2 177 839 € 976 468 € 527 991 € 35 197 € 840 518 €
056
B.IV.1
Peniaze
354€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 029 485€ 3 183 173€ 2 808 799€ 2 177 839€ 976 468€ 527 991€ 35 197€ 840 164€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
381 € 475 € 719 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
381€ 719€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
475€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 029 485 € 3 200 617 € 2 846 347 € 2 233 344 € 2 004 246 € 2 264 989 € 828 425 € 865 937 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 394 720 € 3 087 484 € 2 692 334 € 2 137 182 € 1 779 716 € 2 102 329 € 776 399 € 574 274 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 750 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 750€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
500 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
500€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 770 899 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 770 899€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
5 388 460 € 3 081 974 € 2 686 824 € 2 131 672 € 1 774 206 € 1 325 930 € 770 899 € 568 774 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
634 765 € 113 133 € 154 013 € 96 162 € 224 530 € 162 660 € 52 026 € 291 663 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 459 € 670 € 705 € 810 € 250 € 200 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
810€ 250€ 200€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 459€ 670€ 705€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
40 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
40€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
633 266 € 112 463 € 153 308 € 95 352 € 224 280 € 162 460 € 52 026 € 291 663 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12€ 283€ 1 653€ 91 779€ 833€ 2€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16€ 289 794€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
883€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
564€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
631 819€ 112 451€ 153 009€ 93 699€ 132 501€ 161 627€ 52 026€ 1 867€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé