Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
140 537 697 € 148 644 047 € 127 183 538 € 125 489 020 € 116 925 768 € 94 302 219 € 80 826 694 € 74 808 632 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
117 630 273 € 126 410 270 € 118 190 134 € 116 922 899 € 107 081 697 € 85 816 832 € 73 170 812 € 64 738 341 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
149 942 € 264 849 € 408 385 € 554 638 € 879 973 € 111 991 € 72 209 € 51 589 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
2 476€ 6 783€ 34 419€ 63 081€ 89 970€ 100 722€ 24 340€ 27 720€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
147 466€ 258 066€ 368 666€ 491 557€ 790 003€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 300€ 0€ 11 269€ 47 869€ 23 869€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
117 471 331 € 126 136 421 € 117 781 749 € 116 368 261 € 106 201 724 € 85 704 841 € 73 098 603 € 64 686 752 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
117 385 813€ 126 056 962€ 117 781 749€ 116 228 245€ 106 201 724€ 85 704 841€ 72 700 330€ 64 502 491€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
85 518€ 3 027€ 0€ 333 341€ 184 261€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
76 432€ 140 016€ 0€ 64 932€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 000 € 9 000 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
9 000€ 9 000€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
22 886 416 € 22 211 500 € 8 971 127 € 8 559 677 € 9 837 627 € 8 325 345 € 7 617 192 € 10 033 810 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
37 128 € 175 816 € 137 430 € 58 550 € 31 618 € 42 232 € 24 374 € 18 698 €
035
B.I.1
Materiál
17 128€ 42 338€ 23 952€ 58 550€ 31 618€ 42 232€ 24 374€ 18 698€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
113 478€ 113 478€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
20 000€ 20 000€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
15 129 792 € 11 615 507 € 1 306 693 € 1 280 247 € 1 491 453 € 140 194 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
15 129 792€ 11 615 507€ 1 306 693€ 1 280 247€ 1 491 453€ 140 194€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 316 300 € 10 384 531 € 7 434 621 € 7 158 754 € 8 274 030 € 7 594 618 € 5 830 653 € 6 500 727 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 097 389 € 7 184 774 € 5 041 378 € 4 457 644 € 5 623 397 € 3 598 349 € 3 428 111 € 4 099 061 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
297 715€ 35 442€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 799 674€ 7 149 332€ 5 041 378€ 4 457 644€ 5 623 397€ 3 598 349€ 3 428 111€ 4 099 061€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 267€ 994 197€ 608 318€ 744 798€ 1 199 469€ 1 363 044€ 140 807€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 189 644€ 2 205 560€ 1 784 925€ 1 956 312€ 1 451 164€ 2 633 225€ 2 402 542€ 2 260 859€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
403 196 € 35 646 € 92 383 € 62 126 € 40 526 € 548 301 € 1 762 165 € 3 514 385 €
072
B.V.1.
Peniaze
134€ 530€ 9€ 289€ 320€
073
B.V.2.
Účty v bankách
403 196€ 35 512€ 91 853€ 62 117€ 40 237€ 548 301€ 1 762 165€ 3 514 065€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
21 008 € 22 277 € 22 277 € 6 444 € 6 444 € 160 042 € 38 690 € 36 481 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 008€ 22 277€ 22 277€ 6 444€ 6 444€ 53 114€ 38 690€ 36 481€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 106 928€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
140 537 697 € 148 644 047 € 127 183 538 € 125 489 020 € 116 925 768 € 94 302 219 € 80 826 694 € 74 808 632 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
27 493 505 € 26 891 713 € 25 684 166 € 24 831 646 € 22 453 159 € 20 298 397 € 18 182 672 € 18 016 258 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 032 496€ 2 032 496€ 2 032 496€ 2 032 496€ 2 032 496€ 2 032 496€ 2 032 496€ 2 032 496€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 245 975 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 245 975€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
20 959 218 € 19 188 591 € 18 871 791 € 16 520 662 € 14 337 074 € 12 279 006 € 12 083 763 € 10 348 485 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 959 218€ 19 188 591€ 18 871 791€ 16 520 662€ 14 337 074€ 12 279 006€ 12 083 763€ 10 348 485€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 201 791 € 2 370 626 € 1 479 879 € 2 978 488 € 2 783 589 € 2 686 895 € 766 413 € 2 389 302 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
112 898 091 € 121 480 125 € 101 340 931 € 100 545 693 € 94 308 144 € 73 885 505 € 62 366 785 € 56 432 164 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 536 925 € 6 337 850 € 5 972 297 € 5 310 263 € 4 460 833 € 4 164 977 € 4 333 423 € 2 525 705 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
877€ 14 754€ 28 533€ 38 241€ 43 118€ 50 432€ 43 484€ 36 851€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
5 536 048€ 6 323 096€ 5 943 764€ 5 272 022€ 4 417 715€ 4 114 545€ 4 289 939€ 2 488 854€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
108 116 € 92 167 € 60 929 € 119 124 € 156 349 € 73 417 € 28 881 € 110 472 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
108 116€ 92 167€ 60 929€ 119 124€ 156 349€ 73 417€ 28 881€ 110 472€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
9 000 000€ 19 000 000€ 19 000 000€ 29 000 000€ 10 000 000€ 1 500 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
57 313 826 € 67 573 716 € 54 870 291 € 51 336 007 € 57 951 635 € 44 219 464 € 47 854 626 € 43 145 065 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 652 976 € 3 516 512 € 2 342 337 € 4 070 175 € 5 627 677 € 3 759 563 € 3 034 753 € 3 120 198 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
292 809€ 700 697€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 360 167€ 2 815 815€ 2 342 337€ 4 070 175€ 5 627 677€ 3 759 563€ 3 034 753€ 3 120 198€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
52 009 000€ 63 009 000€ 52 000 000€ 47 000 000€ 52 000 000€ 39 000 000€ 44 000 000€ 39 900 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 600 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
157 161€ 104 158€ 256 984€ 82 042€ 82 001€ 73 409€ 106 594€ 65 838€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
108 893€ 75 162€ 100 892€ 55 083€ 49 654€ 43 617€ 45 191€ 38 772€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 385 796€ 734 114€ 81 556€ 51 537€ 108 453€ 1 247 283€ 68 088€ 20 106€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
134 770€ 88 522€ 77 170€ 83 850€ 95 592€ 151€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
939 224 € 812 427 € 996 946 € 536 400 € 726 984 € 727 167 € 647 327 € 649 418 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
97 972€ 82 709€ 68 602€ 63 057€ 61 150€ 69 196€ 368 965€ 299 418€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
841 252€ 729 718€ 928 344€ 473 343€ 665 834€ 657 971€ 278 362€ 350 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
40 000 000€ 27 663 965€ 20 440 468€ 14 243 899€ 21 012 343€ 24 700 480€ 9 502 528€ 8 501 504€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
146 101 € 272 209 € 158 441 € 111 681 € 164 465 € 118 317 € 277 237 € 360 210 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
118 317€ 277 237€ 360 210€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
141 062€ 264 046€ 144 753€ 107 068€ 164 465€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 039€ 8 163€ 13 688€ 4 613€ 0€