Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LeasePlan Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
58 486 136€ 61 014 552€ 42 627 697€ 39 640 224€ 36 257 248€ 32 461 690€ 30 687 973€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
84 480 534 € 88 146 985 € 66 568 257 € 61 874 945 € 54 821 323 € 47 190 452 € 44 646 475 € 43 194 825 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 363 785€ 11 016 950€ 828 229€ 566 621€ 905 354€ 930 565€ 781 936€ 977 136€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
54 122 351€ 49 997 602€ 41 799 468€ 39 073 603€ 35 351 894€ 31 531 124€ 29 906 037€ 29 078 093€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18 701 565€ 19 534 053€ 16 631 427€ 15 488 148€ 12 676 594€ 9 356 064€ 8 709 090€ 7 981 294€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 292 833€ 7 598 380€ 7 309 133€ 6 746 573€ 5 887 481€ 5 372 699€ 5 249 412€ 5 158 302€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
81 436 984 € 83 741 587 € 67 240 199 € 60 711 159 € 54 322 685 € 45 969 593 € 44 189 573 € 42 075 066 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 363 785€ 10 997 340€ 828 229€ 566 621€ 905 354€ 930 566€ 781 936€ 977 136€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
122 048€ 134 051€ 145 466€ 50 066€ 142 139€ 100 194€ 97 339€ 101 089€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
17 257 251€ 15 469 629€ 15 288 608€ 13 796 448€ 13 438 878€ 12 176 100€ 11 326 637€ 10 487 462€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 835 426 € 2 895 306 € 2 898 087 € 2 216 507 € 2 527 931 € 2 218 199 € 1 938 646 € 1 971 147 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 965 744€ 2 104 214€ 2 042 896€ 1 715 755€ 1 789 494€ 1 675 427€ 1 436 930€ 1 515 662€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
789 056€ 733 194€ 669 681€ 594 284€ 511 900€ 476 771€ 460 272€ 415 786€
19
E.4.
Sociálne náklady
80 626€ 57 898€ 185 510€ -93 532€ 226 537€ 66 001€ 41 444€ 39 699€
20
F.
Dane a poplatky
930 419€ 855 430€ 849 958€ 839 468€ 771 274€ 668 803€ 858 206€ 781 312€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 642 382€ 24 529 814€ 22 246 693€ 21 147 031€ 18 921 848€ 16 490 518€ 15 592 732€ 15 312 297€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 537 594€ 24 529 814€ 22 246 693€ 21 147 031€ 18 921 848€ 16 490 518€ 15 592 732€ 15 312 297€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
104 788€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 564 661€ 20 515 790€ 17 884 190€ 15 617 034€ 11 652 297€ 8 122 326€ 8 206 971€ 7 504 983€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
438 750€ 180 409€ 56 961€ -79 829€ 75 498€ -23 380€ 455 299€ 52 864€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 282 262€ 8 163 818€ 7 042 007€ 6 557 813€ 5 887 466€ 5 286 267€ 4 931 807€ 4 886 776€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 043 550 € 4 405 398 € -671 942 € 1 163 786 € 498 638 € 1 220 859 € 456 902 € 1 119 759 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
36 743 052 € 34 413 532 € 26 365 394 € 25 227 089 € 21 770 877 € 19 254 829 € 18 482 061 € 18 489 542 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 285 € 1 € 3 744 404 € 3 738 678 € 3 597 222 € 3 430 140 € 3 398 205 € 3 334 360 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 744 404 € 3 738 677 € 3 597 153 € 3 430 140 € 3 397 286 € 3 334 285 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 744 404€ 3 738 677€ 3 597 153€ 3 430 140€ 3 397 286€ 3 334 285€
42
XII.
Kurzové zisky
12 285€ 1€ 1€ 69€ 919€ 75€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
985 744 € 913 303 € 902 320 € 904 020 € 1 010 577 € 916 679 € 1 286 221 € 1 347 645 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
964 880 € 893 514 € 881 714 € 888 594 € 999 305 € 905 988 € 1 273 605 € 1 325 698 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
592 280€ 620 776€ 596 407€ 199 248€ 683 501€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
372 600€ 272 738€ 285 307€ 689 346€ 315 804€ 905 988€ 1 273 605€ 1 325 698€
52
O.
Kurzové straty
4 797€ 2 885€ 1 956€ 4 153€ 1 278€ 1 269€ 2 721€ 2 397€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 067€ 16 904€ 18 650€ 11 273€ 9 994€ 9 422€ 9 895€ 19 550€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-973 459 € -913 302 € 2 842 084 € 2 834 658 € 2 586 645 € 2 513 461 € 2 111 984 € 1 986 715 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 070 091 € 3 492 096 € 2 170 142 € 3 998 444 € 3 085 283 € 3 734 320 € 2 568 886 € 3 106 474 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
868 300 € 1 121 470 € 690 263 € 1 019 956 € 301 694 € 1 047 425 € 1 802 473 € 717 172 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 655 348€ 742 138€ 18 520€ 165 649€ -1 476€ 1 222 819€ 1 380€ 2 512€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-787 048€ 379 332€ 671 743€ 854 307€ 303 170€ -175 394€ 1 801 093€ 714 660€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 201 791 € 2 370 626 € 1 479 879 € 2 978 488 € 2 783 589 € 2 686 895 € 766 413 € 2 389 302 €