Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
244 023 € 216 019 € 240 378 € 251 834 € 225 629 € 237 422 € 222 361 € 257 974 € 45 062 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 260 € 10 135 € 12 583 € 7 416 € 14 041 € 14 041 € 21 041 € 19 300 € 3 350 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
9 260 € 10 135 € 12 583 € 7 416 € 14 041 € 14 041 € 21 041 € 19 300 € 3 350 €
012
A.II.1
Pozemky
6 700€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 260€ 10 135€ 5 883€ 7 416€ 14 041€ 14 041€ 21 041€ 19 300€ 3 350€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
234 763 € 205 884 € 227 795 € 244 418 € 211 588 € 222 631 € 201 320 € 238 150 € 41 070 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 000 € 468 € 750 € 750 € 823 € 630 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
750€ 823€ 630€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
25 283 € 24 766 € 30 404 € 48 821 € 58 839 € 52 804 € 71 188 € 90 128 € 30 794 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
25 134€ 24 617€ 29 653€ 47 906€ 40 821€ 52 804€ 78 728€ 97 668€ 30 794€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
149€ 149€ 750€ 915€ 18 018€ -7 540€ -7 540€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
208 480 € 181 118 € 197 391 € 195 129 € 151 999 € 169 077 € 129 309 € 147 392 € 10 276 €
056
B.IV.1
Peniaze
208 480€ 181 118€ 197 391€ 195 129€ 151 999€ 13 662€ 3 416€ 25 435€ 90€
057
B.IV.2
Účty v bankách
155 415€ 125 893€ 121 957€ 10 186€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
750 € 524 € 642 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
750€ 524€ 642€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
244 023 € 216 019 € 240 378 € 251 834 € 225 629 € 237 422 € 222 361 € 257 974 € 45 062 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
19 270 € 24 401 € 32 226 € 26 684 € 25 787 € 35 863 € 27 272 € 22 378 € 6 349 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 154 € 2 154 € 2 154 € 2 109 € 2 109 € 1 680 € 1 035 € 234 € 234 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 680€ 234€ 234€ 234€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
801€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
15 606 € 16 993 € 17 890 € 17 038 € 27 113 € 18 952 € 14 703 € -525 € -524 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
18 952€ 14 703€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-525€ -524€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-5 130 € -1 386 € 5 542 € 897 € -10 075 € 8 591 € 4 894 € 16 029 € -1 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
224 753 € 191 618 € 208 152 € 225 150 € 199 842 € 68 683 € 72 187 € 126 665 € 38 676 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
13 437 € 11 338 € 5 328 € 4 703 € 4 224 € 2 199 € 1 235 € 981 € 711 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
13 437€ 11 338€ 5 328€ 4 703€ 4 224€ 711€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 199€ 1 235€ 981€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
647 € 566 € 520 € 490 € 423 € 337 € 1 769 € 3 529 € 4 289 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 553€ 3 315€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
337€ 216€ 214€ 157€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 132€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
210 669 € 179 714 € 202 304 € 219 957 € 195 195 € 66 147 € 69 183 € 122 155 € 33 676 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
31 679€ 31 417€ 31 098€ 54 507€ 28 871€ 31 320€ 41 611€ 51 599€ 20 164€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
236€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
147 279€ 124 132€ 143 331€ 141 051€ 146 815€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
344€ 771€ 43 312€ 4 600€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 186€ 2 195€ 1 383€ 581€ 2 985€ 1 063€ 1 276€ 230€ 871€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 066€ 1 335€ 486€ 490€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
29 525€ 21 970€ 26 492€ 23 818€ 16 524€ 32 189€ 23 991€ 26 528€ 7 315€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
165€ 199€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
132 876 € 122 902 € 108 931 € 37 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
37€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
132 876€ 122 902€ 108 931€