Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
244 023 € 216 019 € 240 378 € 251 834 € 225 629 € 237 422 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
9 260 € 10 135 € 12 583 € 7 416 € 14 041 € 14 041 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
9 260 € 10 135 € 12 583 € 7 416 € 14 041 € 14 041 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
6 700€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 260€ 10 135€ 5 883€ 7 416€ 14 041€ 14 041€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
234 763 € 205 884 € 227 795 € 244 418 € 211 588 € 223 381 €
015
B.I.
Zásoby
1 000€ 468€ 750€ 750€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
25 283 € 24 766 € 30 404 € 48 821 € 58 839 € 53 554 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
25 134€ 24 617€ 29 653€ 47 906€ 40 821€ 52 804€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
149€ 149€ 750€ 915€ 18 018€ 750€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
208 480 € 181 118 € 197 391 € 195 129 € 151 999 € 169 077 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
208 480€ 181 118€ 197 391€ 195 129€ 151 999€ 169 077€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
244 023 € 216 019 € 240 378 € 251 834 € 225 629 € 237 422 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
19 270 € 24 401 € 32 226 € 26 684 € 25 787 € 35 863 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 154€ 2 154€ 2 154€ 2 109€ 2 109€ 1 680€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
15 606€ 16 993€ 17 890€ 17 038€ 27 113€ 18 952€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-5 130 € -1 386 € 5 542 € 897 € -10 075 € 8 591 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
224 753 € 191 618 € 208 152 € 225 150 € 199 842 € 201 559 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
647€ 566€ 520€ 490€ 423€ 337€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
210 669 € 179 714 € 202 304 € 219 957 € 195 195 € 199 023 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
31 679€ 31 417€ 31 098€ 54 507€ 28 871€ 31 320€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 186€ 2 195€ 1 383€ 581€ 2 985€ 2 130€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
29 525€ 21 970€ 26 492€ 23 818€ 16 524€ 32 189€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
147 279€ 124 132€ 143 331€ 141 051€ 146 815€ 133 384€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
13 437€ 11 338€ 5 328€ 4 703€ 4 224€ 2 199€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci