Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
230 590 € 244 023 € 216 019 € 240 378 € 251 834 € 225 629 € 237 422 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
14 996 € 9 260 € 10 135 € 12 583 € 7 416 € 14 041 € 14 041 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
14 996 € 9 260 € 10 135 € 12 583 € 7 416 € 14 041 € 14 041 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 333€ 6 700€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 663€ 9 260€ 10 135€ 5 883€ 7 416€ 14 041€ 14 041€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
215 594 € 234 763 € 205 884 € 227 795 € 244 418 € 211 588 € 223 381 €
015
B.I.
Zásoby
1 179€ 1 000€ 468€ 750€ 750€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
44 574 € 25 283 € 24 766 € 30 404 € 48 821 € 58 839 € 53 554 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
43 425€ 25 134€ 24 617€ 29 653€ 47 906€ 40 821€ 52 804€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 149€ 149€ 149€ 750€ 915€ 18 018€ 750€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
169 841 € 208 480 € 181 118 € 197 391 € 195 129 € 151 999 € 169 077 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
169 841€ 208 480€ 181 118€ 197 391€ 195 129€ 151 999€ 169 077€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
230 590 € 244 023 € 216 019 € 240 378 € 251 834 € 225 629 € 237 422 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
11 591 € 19 270 € 24 401 € 32 226 € 26 684 € 25 787 € 35 863 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 154€ 2 154€ 2 154€ 2 154€ 2 109€ 2 109€ 1 680€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
10 477€ 15 606€ 16 993€ 17 890€ 17 038€ 27 113€ 18 952€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-7 680 € -5 130 € -1 386 € 5 542 € 897 € -10 075 € 8 591 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
218 999 € 224 753 € 191 618 € 208 152 € 225 150 € 199 842 € 201 559 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
739€ 647€ 566€ 520€ 490€ 423€ 337€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
212 145 € 210 669 € 179 714 € 202 304 € 219 957 € 195 195 € 199 023 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
35 494€ 31 679€ 31 417€ 31 098€ 54 507€ 28 871€ 31 320€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 315€ 2 186€ 2 195€ 1 383€ 581€ 2 985€ 2 130€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
13 535€ 29 525€ 21 970€ 26 492€ 23 818€ 16 524€ 32 189€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
158 801€ 147 279€ 124 132€ 143 331€ 141 051€ 146 815€ 133 384€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
6 115€ 13 437€ 11 338€ 5 328€ 4 703€ 4 224€ 2 199€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci