Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technical Services Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 301 066 € 1 532 017 € 2 948 278 € 2 329 195 € 2 224 382 € 2 781 507 € 2 650 131 € 2 420 606 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
0 € 3 097 € 7 340 € 11 584 € 15 828 € 20 073 € 6 371 € 9 493 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 3 097 € 7 340 € 11 584 € 15 828 € 20 073 € 6 371 € 9 493 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 3 097€ 7 340€ 11 584€ 15 828€ 20 073€ 6 371€ 9 493€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 299 917 € 1 527 801 € 2 939 703 € 2 317 576 € 2 208 519 € 2 761 399 € 2 643 725 € 2 411 113 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
611 915 € 502 036 € 509 756 € 526 273 € 842 642 € 636 712 € 583 131 € 615 368 €
035
B.I.1
Materiál
538 781€ 445 795€ 475 986€ 459 367€ 768 765€ 583 616€ 543 508€ 574 519€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
73 134€ 56 241€ 33 770€ 66 906€ 73 877€ 53 096€ 39 623€ 40 849€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
16 954 € 16 476 € 9 813 € 9 715 € 9 120 € 2 074 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
16 954€ 16 476€ 9 813€ 9 715€ 9 120€ 2 074€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 669 701 € 1 008 790 € 2 419 200 € 1 770 546 € 1 355 334 € 2 121 751 € 2 058 900 € 1 795 038 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 117 452 € 915 025 € 1 805 261 € 404 862 € 846 527 € 1 756 004 € 1 318 120 € 1 310 086 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 739 116€ 1 317 229€ 1 308 752€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
15 997€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 117 452€ 915 025€ 1 805 261€ 404 862€ 846 527€ 891€ 891€ 1 334€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
125 611€ 537 285€ 236 477€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
428 042€ 479 896€ 1 243 469€ 389 940€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
124 207€ 93 765€ 134 043€ 122 215€ 118 867€ 240 136€ 203 495€ 248 475€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 347 € 499 € 934 € 11 042 € 1 423 € 862 € 1 694 € 707 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 347€ 499€ 934€ 1 081€ 1 423€ 862€ 1 694€ 707€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 961€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 149 € 1 119 € 1 235 € 35 € 35 € 35 € 35 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 149€ 1 119€ 1 235€ 35€ 35€ 35€ 35€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 301 066 € 1 532 017 € 2 948 278 € 2 329 195 € 2 224 382 € 2 781 507 € 2 650 131 € 2 420 606 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 449 429 € 860 563 € 1 901 684 € 1 720 956 € 1 564 179 € 1 483 850 € 1 489 273 € 1 494 356 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
83 773 € 83 773 € 1 263 773 € 1 263 773 € 1 263 773 € 1 263 773 € 1 188 856 € 1 106 144 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
83 773€ 83 773€ 1 263 773€ 1 263 773€ 1 263 773€ 1 263 773€ 1 188 856€ 1 106 144€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
771 290 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
771 290€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
588 866 € 771 290 € 632 411 € 451 683 € 294 906 € 214 577 € 294 917 € 382 712 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
851 637 € 671 454 € 1 046 594 € 608 239 € 660 203 € 1 297 657 € 1 160 858 € 926 250 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 903 € 1 636 € 1 419 € 1 279 € 1 296 € 1 317 € 1 633 € 1 560 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 903€ 1 636€ 1 419€ 1 279€ 1 296€ 1 317€ 1 358€ 1 267€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
275€ 293€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 227 € 2 001 € 2 006 € 1 780 € 1 599 € 1 437 € 1 196 € 1 025 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 227€ 2 001€ 2 006€ 1 780€ 1 599€ 1 437€ 1 196€ 1 025€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
822 155 € 646 379 € 1 017 326 € 586 159 € 644 942 € 1 280 275 € 1 138 548 € 904 581 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
811 911 € 560 017 € 960 483 € 550 490 € 604 112 € 1 270 823 € 1 129 809 € 897 054 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
606 940€ 1 126 650€ 882 730€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
655 845€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
811 911€ 560 017€ 960 483€ 550 490€ 604 112€ 8 038€ 3 159€ 14 324€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 32 954€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 627€ 4 818€ 5 661€ 4 034€ 4 969€ 5 088€ 4 628€ 3 909€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 771€ 3 220€ 3 048€ 2 740€ 3 405€ 3 513€ 3 345€ 2 826€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
846€ 45 370€ 48 134€ 28 895€ 32 456€ 851€ 766€ 672€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
120€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
25 352 € 21 438 € 25 843 € 19 021 € 12 366 € 14 628 € 19 481 € 19 084 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 075€ 5 121€ 8 625€ 4 446€ 3 121€ 3 553€ 19 481€ 19 084€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
21 277€ 16 317€ 17 218€ 14 575€ 9 245€ 11 075€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé