Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MDclinic a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 351 966 € 2 382 415 € 2 372 780 € 2 348 672 € 2 065 612 € 737 004 € 625 691 € 884 086 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
377 034 € 407 481 € 414 701 € 349 360 € 341 100 € 137 325 € 147 313 € 199 181 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
42 392 € 63 602 € 71 356 € 50 742 € 45 578 € 14 997 € 14 476 € 5 280 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
41 357€ 63 602€ 71 356€ 40 656€ 38 015€ 9 997€ 14 476€ 5 280€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 035€ 10 086€ 7 563€ 5 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
276 642 € 343 879 € 343 345 € 258 618 € 255 522 € 82 328 € 92 837 € 153 901 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
52 966€ 34 666€ 26 769€ 8 151€ 865€ 17 865€ 36 926€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
223 676€ 309 213€ 316 576€ 250 467€ 250 105€ 81 463€ 74 972€ 97 061€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 417€ 19 914€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
58 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
58 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 647 181 € 1 694 961 € 1 345 660 € 1 256 488 € 818 481 € 593 348 € 471 834 € 674 540 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
67 256 € 82 221 € 19 974 € 7 879 € 10 443 € 7 774 € 3 844 € 4 285 €
035
B.I.1
Materiál
17 187€ 368€ 1 420€ 196€ 221€ 193€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
50 069€ 82 221€ 19 974€ 7 511€ 9 023€ 7 578€ 3 623€ 4 092€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
48 041 € 27 003 € 28 243 € 24 998 € 43 079 € 65 976 € 70 843 € 116 431 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 822€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
48 041€ 27 003€ 28 243€ 24 998€ 43 079€ 65 976€ 70 843€ 113 609€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
627 616 € 698 963 € 675 588 € 972 531 € 672 511 € 353 209 € 344 192 € 318 361 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
610 756 € 679 378 € 656 096 € 960 418 € 663 862 € 345 935 € 315 500 € 257 122 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
39 704€ 37 999€ 243 937€ 110 166€ 30 844€ 9 120€ 14 992€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 471€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
609 285€ 639 674€ 618 097€ 716 481€ 553 696€ 315 091€ 306 380€ 242 130€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
20 613€ 53 689€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 326€ 340€ 357€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 534€ 19 585€ 19 492€ 12 113€ 8 309€ 7 274€ 8 079€ 7 193€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
188 686 € 188 686 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
188 686€ 188 686€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
715 582 € 698 088 € 621 855 € 251 080 € 92 448 € 166 389 € 52 955 € 235 463 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 574€ 3 164€ 3 028€ 6 587€ 9 854€ 5 130€ 5 381€ 8 293€
073
B.V.2.
Účty v bankách
708 008€ 694 924€ 618 827€ 244 493€ 82 594€ 161 259€ 47 574€ 227 170€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
327 751 € 279 973 € 612 419 € 742 824 € 906 031 € 6 331 € 6 544 € 10 365 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
58 556€ 146 401€ 407 870€ 570 197€ 732 354€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
146 601€ 105 548€ 178 727€ 172 627€ 173 677€ 6 001€ 6 144€ 4 725€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
122 594€ 28 024€ 25 822€ 330€ 400€ 5 640€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 351 966 € 2 382 415 € 2 372 780 € 2 348 672 € 2 065 612 € 737 004 € 625 691 € 884 086 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 205 227 € 1 336 207 € 877 017 € 713 545 € 566 200 € 440 339 € 336 679 € 285 009 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
800 000 € 800 000 € 800 000 € 800 000 € 800 000 € 800 000 € 800 000 € 800 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
800 000€ 800 000€ 800 000€ 800 000€ 800 000€ 800 000€ 800 000€ 800 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
360 267€ 360 267€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
117 358 € 93 082 € 67 301 € 52 567 € 39 981 € 29 615 € 24 448 € 22 718 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
117 358€ 93 082€ 67 301€ 52 567€ 39 981€ 29 615€ 24 448€ 22 718€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
58 582 € -159 902 € -153 756 € -286 367 € -399 642 € -492 936 € -539 438 € -555 005 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
58 582€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-159 902€ -153 756€ -286 367€ -399 642€ -492 936€ -539 438€ -555 005€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-130 980 € 242 760 € 163 472 € 147 345 € 125 861 € 103 660 € 51 669 € 17 296 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 133 179 € 1 027 412 € 1 477 385 € 1 623 291 € 1 486 171 € 295 986 € 286 951 € 596 426 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
292 € 1 806 € 8 154 € 94 199 € 198 967 € 23 162 € 18 528 € 14 242 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
85 000 € 170 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
85 000€ 170 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
292€ 1 806€ 8 154€ 9 199€ 28 967€ 23 162€ 18 528€ 14 242€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
944 866 € 919 655 € 1 332 137 € 1 425 591 € 1 200 212 € 220 206 € 218 870 € 528 319 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
137 704 € 94 945 € 155 341 € 218 058 € 268 834 € 45 298 € 92 159 € 66 409 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 422€ 9 750€ 8 078€ 2 944€ 3 134€ 68 253€ 23 466€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
137 704€ 87 523€ 145 591€ 209 980€ 265 890€ 42 164€ 23 906€ 42 943€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
553 290€ 502 666€ 868 982€ 963 182€ 751 390€ 33 119€ 31 765€ 354 271€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
154 059€ 156 537€ 147 466€ 123 279€ 95 134€ 64 337€ 49 002€ 57 036€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
99 813€ 99 075€ 93 878€ 80 344€ 61 161€ 42 610€ 32 037€ 37 036€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
66 417€ 66 470€ 40 728€ 23 693€ 34 842€ 13 490€ 10 164€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15€ 417€ 3 403€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
188 021 € 105 951 € 137 094 € 103 501 € 86 992 € 52 618 € 49 553 € 53 865 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
50 351€ 69 111€ 73 761€ 63 459€ 52 357€ 31 544€ 42 928€ 53 865€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
137 670€ 36 840€ 63 333€ 40 042€ 34 635€ 21 074€ 6 625€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
13 560 € 18 796 € 18 378 € 11 836 € 13 241 € 679 € 2 061 € 2 651 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
13 560€ 18 796€ 18 378€ 11 836€ 13 241€ 679€ 2 061€ 2 651€