Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 530 367 € 3 275 493 € 3 840 762 € 5 256 941 € 4 441 620 € 6 711 992 € 3 510 542 € 2 282 009 € 2 359 047 € 2 611 771 € 4 493 960 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 530 367€ 3 275 493€ 3 840 762€ 5 256 941€ 4 441 620€ 6 711 992€ 3 510 542€ 2 282 009€ 2 359 047€ 2 611 771€ 4 493 960€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 604 707 € 2 079 245 € 2 189 687 € 3 055 462 € 3 151 179 € 4 789 500 € 2 529 133 € 1 468 318 € 1 661 596 € 1 783 650 € 3 293 493 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
902 870€ 1 112 986€ 1 019 813€ 1 229 364€ 1 815 273€ 2 578 067€ 1 545 641€ 641 138€ 798 234€ 789 306€ 1 659 293€
10
B.2
Služby
701 837€ 966 259€ 1 169 874€ 1 826 098€ 1 335 906€ 2 211 433€ 983 492€ 827 180€ 863 362€ 994 344€ 1 634 200€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
925 660 € 1 196 248 € 1 651 075 € 2 201 479 € 1 290 441 € 1 922 492 € 981 409 € 813 691 € 697 451 € 828 121 € 1 200 467 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
668 811 € 673 914 € 606 598 € 551 055 € 511 641 € 524 842 € 346 592 € 351 499 € 327 495 € 304 582 € 279 621 €
13
C.1
Mzdové náklady
488 572€ 494 241€ 441 105€ 396 825€ 372 418€ 383 560€ 250 532€ 258 076€ 237 603€ 221 061€ 204 373€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
171 545€ 171 643€ 158 285€ 141 733€ 133 334€ 134 905€ 92 241€ 89 778€ 86 037€ 79 175€ 70 083€
16
C.4
Sociálne náklady
8 694€ 8 030€ 7 208€ 12 497€ 5 889€ 6 377€ 3 819€ 3 645€ 3 855€ 4 346€ 5 165€
17
D
Dane a poplatky
21 121€ 24 181€ 23 764€ 21 914€ 14 215€ 11 617€ 13 955€ 13 427€ 13 435€ 13 045€ 11 399€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
293 367€ 292 882€ 230 801€ 213 862€ 107 831€ 73 607€ 162 837€ 167 075€ 207 739€ 204 530€ 191 023€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 275€ 4 583€ 3 867€ 158€ 0€ 7 050€ 3 700€ 2 537€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 1 252€ 2 299€ 2 422€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
8 373€ -47 787€ -754€ -134€ -7 763€ 75 644€ 193 457€ 27 096€ 17 247€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 010€ 11 189€ 12 867€ 6 338€ 10 765€ 7 813€ 174 996€ 96 619€ 48 992€ 5 506€ 16 884€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-830 836€ -335 264€ 337 816€ 817 450€ 150 943€ 701 908€ 254 456€ -65 456€ -53 918€ -17 271€ 332 515€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
788 109 € 604 094 € 465 717 € 607 403 € 516 868 € 626 094 € 308 719 € 250 308 € 225 997 € 311 494 € 402 908 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
9 635€ 9 400€ 9 873€ 7 792€ 9 490€ 6 617€ 6 367€ 4 424€ 3 835€ 156€ 52€
39
N
Nákladové úroky
0€ 112€ 7€ 4 954€ 10 163€
40
XI.
Kurzové zisky
132€ 17€ 120€ 30€ 2€ 38€ 1€ 82€ 146€ 227€ 451€
41
O
Kurzové straty
73€ 73€ 10€ 22€ 350€ 141€ 439€ 339€ 339€ 1 755€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
318€ 320€ 5 570€ 8 429€ 7 030€ 8 472€ 9 253€ 106€ 4 027€ 299€ 9 207€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
9 376 € 9 024 € 4 413 € -607 € 2 440 € -2 279 € -3 033 € 3 961 € -385 € -5 209 € -20 622 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
797 485 € 613 118 € 470 130 € 606 796 € 519 308 € 623 815 € 305 686 € 254 269 € 225 612 € 306 285 € 382 286 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
170 473 € 132 545 € 101 568 € 131 007 € 129 513 € 141 665 € 74 093 € 64 665 € 34 054 € 60 365 € 74 301 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
37 701€ 172 402€ 287 558€ 148 627€ 316 579€ 54 305€ 65 126€ 26 990€ 58 565€ 128 394€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
170 473€ 94 844€ -70 834€ -156 551€ -19 114€ -174 914€ 19 788€ -461€ 7 064€ 1 800€ -54 093€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
627 012 € 480 573 € 368 562 € 475 789 € 389 795 € 482 150 € 231 593 € 189 604 € 191 558 € 245 920 € 307 985 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
797 485 € 613 118 € 470 130 € 606 796 € 519 308 € 623 815 € 305 686 € 254 269 € 225 612 € 306 285 € 382 286 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
627 012 € 480 573 € 368 562 € 475 789 € 389 795 € 482 150 € 231 593 € 189 604 € 191 558 € 245 920 € 307 985 €