Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 752 290 € 3 083 768 € 1 924 676 € 1 672 292 € 1 391 116 € 1 602 886 € 1 004 368 € 686 573 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
432 309 € 112 684 € 154 287 € 199 443 € 226 041 € 282 668 € 194 880 € 5 293 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 019 €
007
A.I.4
Goodwill
3 019€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
432 309 € 109 665 € 154 287 € 199 443 € 226 041 € 282 668 € 194 880 € 5 293 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
432 309€ 109 665€ 139 880€ 183 620€ 208 772€ 264 013€ 174 809€ 5 293€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
30€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
14 407€ 15 823€ 17 239€ 18 655€ 20 071€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 281 552 € 2 917 651 € 1 766 974 € 1 470 007 € 1 123 836 € 1 316 954 € 807 233 € 677 176 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
93 489 € 32 619 € 18 495 € 5 129 € 4 451 € 4 776 € 4 417 €
032
B.I.1
Materiál
32 619€ 1 701€
036
B.I.5
Tovar
93 489€ 16 794€ 5 129€ 4 451€ 4 776€ 4 417€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 480 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 480€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 024 128 € 2 051 320 € 1 166 946 € 1 003 383 € 779 296 € 1 031 891 € 565 874 € 575 642 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 928 312€ 1 984 564€ 1 107 127€ 959 370€ 725 471€ 1 005 061€ 544 694€ 539 103€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
94 816€ 65 756€ 58 819€ 44 013€ 53 825€ 26 830€ 21 180€ 36 539€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 000€ 1 000€ 1 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 163 935 € 833 712 € 581 533 € 464 144 € 339 411 € 280 612 € 236 583 € 97 117 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 441€ 7 101€ 7 879€ 2 856€ 5 174€ 3 612€ 1 451€ 148€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 162 494€ 826 611€ 573 654€ 461 288€ 334 237€ 277 000€ 235 132€ 96 969€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
38 429 € 53 433 € 3 415 € 2 842 € 41 239 € 3 264 € 2 255 € 4 104 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 444€ 3 877€ 3 415€ 2 842€ 11 041€ 3 264€ 2 255€ 198€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
33 985€ 49 556€ 30 198€ 3 906€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 752 290 € 3 083 768 € 1 924 676 € 1 672 292 € 1 391 116 € 1 602 886 € 1 004 368 € 686 573 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 846 741 € 1 412 251 € 1 019 235 € 810 267 € 698 386 € 550 868 € 344 598 € 253 487 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 406 751 € 1 013 735 € 821 290 € 692 887 € 545 368 € 339 097 € 247 986 € 236 392 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 406 751€ 1 013 735€ 821 290€ 692 887€ 545 368€ 339 097€ 247 986€ 236 392€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
434 490 € 393 016 € 192 445 € 111 880 € 147 518 € 206 271 € 91 112 € 11 595 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 738 332 € 1 651 628 € 888 640 € 818 593 € 632 998 € 952 522 € 577 200 € 433 086 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 532 € 13 652 € 13 904 € 12 466 € 9 262 € 13 355 € 12 811 € 10 120 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
10 120€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 532€ 13 652€ 13 904€ 12 466€ 9 262€ 13 355€ 12 811€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
252 614 € 82 196 € 159 058 € 26 465 € 52 787 € 80 831 € 9 222 € 2 636 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 259€ 4 689€ 4 233€ 3 796€ 3 361€ 2 837€ 2 316€ 1 829€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
247 355€ 77 507€ 154 825€ 22 669€ 49 426€ 77 994€ 6 906€ 807€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 475 186 € 1 545 874 € 701 809 € 779 662 € 570 949 € 858 336 € 555 167 € 420 330 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 433 255€ 1 489 447€ 663 339€ 604 944€ 419 830€ 680 739€ 435 002€ 366 197€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
377€ 383€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
156 953€ 135 329€ 123 053€ 88 777€ 25 194€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 918€ 8 147€ 7 475€ 7 186€ 9 464€ 8 649€ 8 977€ 13 561€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 381€ 5 165€ 4 635€ 4 417€ 5 034€ 4 740€ 4 694€ 6 522€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
25 411€ 43 115€ 26 360€ 6 162€ 1 292€ 41 155€ 17 340€ 8 473€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
221€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 906 € 13 869 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9 906€ 13 869€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
167 217 € 19 889 € 16 801 € 43 432 € 59 732 € 99 496 € 82 570 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
550€ 11 446€ 151€ 85€ 4 360€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
166 667€ 8 443€ 16 650€ 43 347€ 55 372€ 99 496€ 82 570€