Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AIR CARGO GLOBAL, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 301 383 € 5 745 292 € 6 984 422 € 10 789 093 € 6 468 724 € 709 355 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
112 074 € 122 226 € 106 489 € 130 197 € 156 157 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
11 020 € 11 020 € 26 718 € 64 179 € 74 839 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 334€ 2 334€ 18 620€ 8 510€ 25 665€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
862€ 2 341€ 3 819€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
16 942€ 42 355€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 686€ 8 686€ 7 236€ 36 386€ 3 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
101 054 € 111 206 € 79 771 € 66 018 € 81 318 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 457€ 62 369€ 31 277€ 56 298€ 81 318€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
62 597€ 48 837€ 48 494€ 9 720€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 935 804 € 5 501 359 € 6 781 691 € 10 029 545 € 5 899 251 € 703 108 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
38 243 € 35 281 € 80 699 € 51 877 € 154 829 €
032
B.I.1
Materiál
38 243€ 35 281€ 80 699€ 51 877€ 154 829€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 321 221 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 717 265€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
603 956€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 323 304 € 5 135 476 € 6 209 268 € 7 131 029 € 4 359 537 € 549 404 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 062 147€ 2 719 778€ 3 808 132€ 3 448 414€ 2 551 951€ 53 977€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 693€ 31 414€ 11 590€ 10 543€ 12 348€ 36€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 245 464€ 2 384 284€ 2 389 546€ 3 672 072€ 1 795 238€ 495 391€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
574 257 € 330 602 € 491 724 € 525 418 € 1 384 885 € 153 704 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 614€ 12 507€ 5 552€ 5 854€ 4 292€ 305€
057
B.IV.2
Účty v bankách
563 643€ 318 095€ 486 172€ 519 564€ 1 380 593€ 153 399€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
253 505 € 121 707 € 96 242 € 629 351 € 413 316 € 6 247 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
253 505€ 121 707€ 96 242€ 629 351€ 413 316€ 6 247€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 301 383 € 5 745 292 € 6 984 422 € 10 789 093 € 6 468 724 € 709 355 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-20 972 840 € -13 581 307 € -10 780 158 € -5 812 593 € -3 083 873 € -35 122 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
209 € 209 € 209 € 209 € 209 € 209 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-14 081 516 € -11 138 618 € -7 384 725 € -3 584 083 € -535 331 € -5 865 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 084 658€ -11 141 760€ -7 387 867€ -3 587 225€ -538 473€ -9 007€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-7 391 533 € -2 942 898 € -3 895 642 € -2 728 719 € -3 048 751 € -529 466 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
24 857 849 € 18 603 929 € 17 121 251 € 16 149 714 € 9 552 597 € 744 477 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
471 273 € 157 677 € 326 945 € 78 951 € 163 262 € 15 788 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
262 278€ 157 677€ 15 403€ 78 951€ 36 322€ 15 788€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
208 995€ 0€ 311 542€ 126 940€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 862 886 € 2 750 100 € 1 951 644 € 27 099 € 664 770 € 50 391 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 011€ 3 459€ 2 768€ 1 431€ 688€ 33€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 857 875€ 2 746 641€ 1 948 876€ 25 668€ 664 082€ 50 358€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
15 845 757 € 11 429 454 € 9 653 474 € 11 540 672 € 5 013 522 € 127 337 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
14 043 620€ 9 975 773€ 8 774 857€ 10 812 760€ 4 696 762€ 22 429€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 703€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
175 712€ 184 170€ 163 998€ 20 290€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
198 620€ 175 468€ 93 271€ 9 858€ 26 325€ 12 450€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 831€ 53 308€ 23 716€ 21 844€ 17 387€ 6 544€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
566 739€ 563 924€ 445 339€ 506 272€ 206 937€ 73 753€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
804 235€ 476 811€ 152 293€ 169 648€ 66 111€ 6 458€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
5 637 531€ 4 224 010€ 5 156 061€ 4 456 746€ 3 711 043€ 550 961€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
40 402 € 42 688 € 33 127 € 46 246 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
40 402€ 42 688€ 33 127€ 46 246€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
416 374 € 722 670 € 643 329 € 451 972 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
416 374€ 722 670€ 643 329€ 451 972€