Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AIR CARGO GLOBAL, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 301 383 € 5 745 292 € 6 984 422 € 10 789 093 € 6 468 724 € 709 356 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
112 074 € 122 226 € 106 489 € 130 197 € 156 157 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 020 € 11 020 € 26 718 € 64 179 € 74 839 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 334€ 2 334€ 18 620€ 8 510€ 25 665€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
862€ 2 341€ 3 819€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
16 942€ 42 355€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 686€ 8 686€ 7 236€ 36 386€ 3 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
101 054 € 111 206 € 79 771 € 66 018 € 81 318 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 457€ 62 369€ 31 277€ 56 298€ 81 318€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
62 597€ 48 837€ 48 494€ 9 720€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 935 804 € 5 501 359 € 6 781 691 € 10 029 545 € 5 899 251 € 703 109 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
38 243 € 35 281 € 80 699 € 51 877 € 154 829 €
035
B.I.1
Materiál
38 243€ 35 281€ 80 699€ 51 877€ 154 829€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 321 221 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 717 265€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
603 956€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 323 304 € 5 135 476 € 6 209 268 € 7 131 029 € 4 359 537 € 549 405 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 062 147 € 2 719 778 € 3 808 132 € 3 448 414 € 2 551 951 € 53 977 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 062 147€ 2 719 778€ 3 808 132€ 3 448 414€ 2 551 951€ 53 977€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 693€ 31 414€ 11 590€ 10 543€ 12 348€ 36€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 245 464€ 2 384 284€ 2 389 546€ 3 672 072€ 1 795 238€ 495 392€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
574 257 € 330 602 € 491 724 € 525 418 € 1 384 885 € 153 704 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 614€ 12 507€ 5 552€ 5 854€ 4 292€ 305€
073
B.V.2.
Účty v bankách
563 643€ 318 095€ 486 172€ 519 564€ 1 380 593€ 153 399€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
253 505 € 121 707 € 96 242 € 629 351 € 413 316 € 6 247 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
253 505€ 121 707€ 96 242€ 629 351€ 413 316€ 6 247€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 301 383 € 5 745 292 € 6 984 422 € 10 789 093 € 6 468 724 € 709 356 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-20 972 840 € -13 581 307 € -10 780 158 € -5 812 593 € -3 083 873 € -35 122 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
209 € 209 € 209 € 209 € 209 € 209 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-14 081 516 € -11 138 618 € -7 384 725 € -3 584 083 € -535 331 € -5 865 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 084 658€ -11 141 760€ -7 387 867€ -3 587 225€ -538 473€ -9 007€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-7 391 533 € -2 942 898 € -3 895 642 € -2 728 719 € -3 048 751 € -529 466 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 857 849 € 18 603 929 € 17 121 251 € 16 149 714 € 9 552 597 € 744 478 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 862 886 € 2 750 100 € 1 951 644 € 27 099 € 664 770 € 50 391 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 857 875€ 2 693 238€ 1 897 353€ 600 163€ 50 358€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 011€ 3 459€ 2 768€ 1 431€ 688€ 33€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
53 403€ 51 523€ 25 668€ 63 919€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 845 757 € 11 429 454 € 9 653 474 € 11 540 672 € 5 013 522 € 127 338 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 043 620 € 9 975 773 € 8 774 857 € 10 812 760 € 4 696 762 € 28 132 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 043 620€ 9 975 773€ 8 774 857€ 10 812 760€ 4 696 762€ 28 132€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
175 712€ 184 170€ 163 998€ 20 290€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
198 620€ 175 468€ 93 271€ 9 858€ 26 325€ 12 451€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 831€ 53 308€ 23 716€ 21 844€ 17 387€ 6 544€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
566 739€ 563 924€ 445 339€ 506 272€ 206 937€ 73 753€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
804 235€ 476 811€ 152 293€ 169 648€ 66 111€ 6 458€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
471 273 € 157 677 € 326 945 € 78 951 € 163 262 € 15 788 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
262 278€ 157 677€ 15 403€ 78 951€ 36 322€ 2 210€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
208 995€ 0€ 311 542€ 126 940€ 13 578€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
40 402€ 42 688€ 33 127€ 46 246€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 637 531€ 4 224 010€ 5 156 061€ 4 456 746€ 3 711 043€ 550 961€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
416 374 € 722 670 € 643 329 € 451 972 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
416 374€ 722 670€ 643 329€ 451 972€