Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AIR CARGO GLOBAL, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
45 391 972€ 58 058 465€ 27 138 047€ 27 577 910€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
47 483 688 € 60 407 465 € 30 262 811 € 29 208 081 € 17 860 235 € 11 257 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
45 391 972€ 58 058 465€ 27 138 047€ 27 577 910€ 15 846 729€ 11 257€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
32 684€ 8€ 1 822 814€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 059 032€ 2 349 000€ 3 124 764€ 1 630 163€ 190 692€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
53 840 376 € 63 720 875 € 33 584 693 € 32 032 267 € 20 771 581 € 538 692 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 111 989€ 26 864 713€ 7 230 721€ 7 448 558€ 6 500 112€ 8 715€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
23 668 443€ 29 276 549€ 20 419 852€ 18 973 110€ 8 403 617€ 126 670€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 377 562 € 6 851 552 € 5 209 381 € 4 850 412 € 3 748 531 € 384 936 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 357 784€ 5 984 795€ 4 540 272€ 4 197 888€ 3 213 776€ 329 644€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 002 335€ 852 711€ 658 077€ 607 140€ 505 463€ 55 203€
19
E.4.
Sociálne náklady
17 443€ 14 046€ 11 032€ 45 384€ 29 292€ 89€
20
F.
Dane a poplatky
32 122€ 44 897€ 35 202€ 21 008€ 38 676€ 3 704€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 912€ 56 680€ 69 717€ 69 339€ 36 998€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 912€ 56 680€ 69 717€ 69 339€ 36 998€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 774 802€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
411 765€ 164 355€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 214 583€ 462 129€ 619 820€ 669 840€ 268 845€ 14 667€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-6 356 688 € -3 313 410 € -3 321 882 € -2 824 186 € -2 911 346 € -527 435 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 611 540 € 1 917 203 € -512 526 € 1 156 242 € 943 000 € -124 128 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 116 € 1 282 175 € 520 156 € 579 975 € 165 835 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 18 € 5 094 € 42 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 18€ 5 094€ 42€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
11 107€ 1 281 754€ 520 138€ 573 651€ 165 793€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 421€ 1 230€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 045 961 € 908 783 € 1 091 033 € 1 085 583 € 300 360 € 2 040 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
247 330 € 347 666 € 234 114 € 201 059 € 121 022 € 1 319 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
193 852€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
247 330€ 347 666€ 234 114€ 7 207€ 121 022€ 1 319€
52
O.
Kurzové straty
768 576€ 524 532€ 835 331€ 869 840€ 170 052€ 137€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 055€ 36 585€ 21 588€ 14 684€ 9 286€ 584€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 034 845 € 373 392 € -570 877 € -505 608 € -134 525 € -2 031 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-7 391 533 € -2 940 018 € -3 892 759 € -3 329 794 € -3 045 871 € -529 466 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 883 € -601 075 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 883€ 2 881€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-603 956€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-7 391 533 € -2 942 898 € -3 895 642 € -2 728 719 € -3 048 751 € -529 466 €