Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 520 418 € 8 675 364 € 8 782 558 € 8 891 476 € 9 354 310 € 8 996 263 € 9 025 528 € 6 799 574 € 6 904 605 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 362 240 € 8 427 955 € 8 539 776 € 8 653 776 € 8 767 200 € 8 815 538 € 8 814 298 € 6 637 965 € 6 659 441 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 362 240 € 8 427 955 € 8 539 776 € 8 653 776 € 8 767 200 € 8 815 538 € 8 814 298 € 6 637 965 € 6 659 441 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
8 285 333€ 8 328 538€ 8 371 743€ 8 414 947€ 8 451 152€ 8 432 449€ 8 381 395€ 6 569 099€ 6 602 216€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 141€ 34 651€ 103 268€ 174 064€ 228 086€ 295 127€ 338 138€ 4 101€ 11 460€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
64 766€ 64 766€ 64 765€ 64 765€ 87 962€ 87 962€ 64 765€ 64 765€ 45 765€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
30 000€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
156 367 € 243 913 € 239 834 € 233 608 € 585 480 € 179 310 € 208 367 € 160 194 € 244 302 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 964 € 23 513 € 22 869 € 23 071 € 21 792 € 10 048 € 11 478 € 2 987 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
26 964€ 23 513€ 22 869€ 23 071€ 21 792€ 8 314€ 8 491€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
1 734€ 2 987€ 2 987€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
42 889 € 148 248 € 138 458 € 152 038 € 151 589 € 166 129 € 165 090 € 123 921 € 209 452 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
41 239 € 31 262 € 21 513 € 31 366 € 34 236 € 47 005 € 32 173 € 7 396 € 78 278 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
41 239€ 31 262€ 21 513€ 31 366€ 34 236€ 47 005€ 32 173€ 7 396€ 78 278€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
26€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 767€ 14 901€ 1 204€ 851€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 650€ 116 986€ 116 945€ 116 905€ 117 353€ 119 124€ 118 016€ 115 321€ 130 297€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
86 514 € 72 152 € 78 507 € 58 499 € 412 099 € 3 133 € 31 799 € 33 286 € 34 850 €
072
B.V.1.
Peniaze
52 962€ 27 859€ 25 432€ 34 428€ 7 709€ 1 046€ 1 532€ 30 334€ 34 760€
073
B.V.2.
Účty v bankách
33 552€ 44 293€ 53 075€ 24 071€ 404 390€ 2 087€ 30 267€ 2 952€ 90€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 811 € 3 496 € 2 948 € 4 092 € 1 630 € 1 415 € 2 863 € 1 415 € 862 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 415€ 862€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 811€ 3 496€ 2 948€ 4 092€ 1 630€ 1 415€ 2 863€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 520 418 € 8 675 364 € 8 782 558 € 8 891 476 € 9 354 310 € 8 996 263 € 9 025 528 € 6 799 574 € 6 904 605 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-486 160 € -394 673 € -261 973 € -197 465 € -372 499 € -313 068 € -173 719 € 46 323 € 32 053 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-500 172 € -367 473 € -302 965 € -477 999 € -418 567 € -279 219 € -59 177 € 26 553 € 25 821 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 553€ 26 553€ 26 553€ 26 553€ 25 821€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-500 172€ -367 473€ -302 965€ -477 999€ -445 120€ -305 772€ -85 730€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-91 488 € -132 700 € -64 508 € 175 034 € -59 432 € -139 349 € -220 042 € -85 730 € 732 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 552 133 € 8 595 118 € 8 528 738 € 8 531 245 € 9 124 897 € 8 663 204 € 8 508 904 € 6 753 251 € 6 872 552 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 593 438 € 6 594 198 € 6 586 052 € 6 587 002 € 6 588 283 € 6 587 196 € 6 794 526 € 6 710 902 € 6 807 162 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
307€ 1 067€ 1 304€ 2 254€ 3 535€ 2 448€ 1 396€ 1 063€ 751€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 593 131€ 6 593 131€ 6 584 748€ 6 584 748€ 6 584 748€ 6 584 748€ 6 793 130€ 6 709 839€ 6 806 411€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
131 481 € 155 820 € 117 586 € 123 243 € 308 559 € 267 953 € 236 378 € 26 349 € 65 243 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
39 169 € 31 090 € 40 173 € 45 296 € 254 927 € 227 103 € 206 824 € 21 892 € 29 551 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
39 169€ 31 090€ 40 173€ 45 296€ 254 927€ 227 103€ 206 824€ 21 892€ 29 551€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 000€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
24 533€ 24 311€ 17 846€ 18 161€ 15 334€ 14 376€ 13 492€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
41 127€ 57 923€ 22 272€ 11 227€ 19 769€ 8 786€ 8 983€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
20 601€ 21 197€ 11 960€ 16 374€ 18 429€ 17 629€ 6 892€ 4 399€ 11 791€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 051€ 16 299€ 25 335€ 32 185€ 100€ 59€ 187€ 58€ 23 901€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 827 214€ 1 845 100€ 1 825 100€ 1 821 000€ 2 228 055€ 1 808 055€ 1 478 000€ 16 000€ 147€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
454 445 € 474 919 € 515 793 € 557 696 € 601 912 € 646 127 € 690 343 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
454 445€ 474 919€ 515 793€ 557 696€ 601 912€ 646 127€ 690 343€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€