Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
196 529 € 197 132 € 158 555 € 175 106 € 180 038 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
177 485 € 161 353 € 154 930 € 150 505 € 150 505 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
177 485 € 161 353 € 154 930 € 150 505 € 150 505 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
177 485€ 161 353€ 154 930€ 150 505€ 150 505€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
19 044 € 35 779 € 3 625 € 24 601 € 29 533 €
015
B.I.
Zásoby
901€ 139€ 0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
10 249 € 4 894 € 0 € 25 678 € 28 298 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
648€ 3 542€ 2 777€ 0€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
9 427€ 1 086€ 22 790€ 22 041€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
174€ 266€ 111€ 6 257€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 894 € 30 746 € 3 625 € -1 077 € 1 235 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 894€ 30 746€ 3 625€ -1 077€ 1 235€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
196 529 € 197 132 € 158 555 € 175 106 € 180 038 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-190 745 € -54 377 € 25 370 € 93 818 € 103 070 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-59 877€ -48 577€ 88 318€ 97 570€ 106 055€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-136 368 € -11 300 € -68 448 € -9 252 € -8 485 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
387 274 € 251 509 € 133 185 € 81 288 € 76 968 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 085€ 1 683€ 997€ 989€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
385 189 € 249 826 € 112 922 € 78 729 € 82 668 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
29 839€ 14 734€ 39 070€ 983€ 3 497€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 577€ 13 333€ 7 651€ 299€ 176€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
363€ 3 062€ 166€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
352 410€ 218 697€ 66 201€ 77 447€ 78 829€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
62€ 311€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
20 263€ 1 500€ -7 000€