Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
137 983€ 99 242€ 101 955€ 112 655€ 105 247€ 100 725€ 111 153€ 124 758€ 115 934€ 100 261€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
137 981 € 99 232 € 101 903 € 112 652 € 105 231 € 100 725 € 111 152 € 124 520 € 115 887 € 100 211 € 95 140 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
103 741€ 92 233€ 90 934€ 84 399€ 98 674€ 94 690€ 97 257€ 112 283€ 93 931€ 90 264€ 84 474€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
17 601€ 6 999€ 6 920€ 7 099€ 5 471€ 6 019€ 13 891€ 12 185€ 9 706€ 9 947€ 4 110€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 500€ 16 667€ 12 250€ 6 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 139€ 4 049€ 4 487€ 1 086€ 16€ 4€ 52€ 306€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
134 768 € 113 883 € 115 281 € 124 908 € 104 168 € 100 717 € 98 804 € 111 160 € 101 086 € 108 667 € 94 715 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
59 583€ 30 947€ 44 309€ 43 828€ 43 501€ 55 117€ 49 116€ 68 988€ 51 381€ 53 774€ 49 336€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 005€ 25 062€ 14 272€ 16 459€ 18 667€ 11 017€ 13 151€ 11 320€ 8 459€ 20 833€ 17 647€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
10 836€ 7 329€ 9 139€ 8 682€ 7 806€ 7 830€ 7 331€ 6 844€ 6 206€ 11 311€ 8 866€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
40 956 € 39 328 € 36 642 € 30 118 € 22 024 € 19 547 € 21 584 € 19 608 € 20 596 € 14 872 € 12 415 €
16
E.1.
Mzdové náklady
28 356€ 27 606€ 25 897€ 21 216€ 15 340€ 14 167€ 15 688€ 14 417€ 14 561€ 10 874€ 9 066€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 018€ 9 725€ 9 130€ 7 364€ 5 406€ 4 063€ 4 337€ 3 750€ 5 099€ 3 887€ 3 228€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 582€ 1 997€ 1 615€ 1 538€ 1 278€ 1 317€ 1 559€ 1 441€ 936€ 111€ 121€
20
F.
Dane a poplatky
502€ 388€ 67€ 323€ 244€ 175€ 372€ 397€ 376€ 260€ 167€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 638€ 8 333€ 8 333€ 9 932€ 8 763€ 5 502€ 5 679€ 3 210€ 1 433€ 6 114€ 4 890€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 638€ 8 333€ 8 333€ 9 932€ 8 763€ 5 502€ 5 679€ 3 210€ 1 433€ 6 114€ 4 890€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 083€ 13 269€ 11 015€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 165€ 2 496€ 2 519€ 2 297€ 3 163€ 1 529€ 1 571€ 793€ 1 620€ 1 503€ 1 394€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 213 € -14 651 € -13 378 € -12 256 € 1 063 € 8 € 12 348 € 13 360 € 14 801 € -8 456 € 425 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
39 918 € 35 894 € 30 134 € 22 529 € 34 171 € 26 745 € 41 550 € 37 316 € 37 591 € 14 293 € 12 735 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 10 € 52 € 3 € 16 € 2 € 238 € 48 € 50 € 118 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 10€ 52€ 3€ 16€ 2€ 238€ 48€ 50€ 118€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
529 € 661 € 1 027 € 960 € 1 613 € 2 441 € 992 € 1 076 € 1 804 € 2 040 € 1 251 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 € 170 € 380 € 512 € 1 068 € 1 633 € 525 € 566 € 1 264 € 959 € 563 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9€ 170€ 380€ 512€ 1 068€ 1 633€ 525€ 566€ 1 264€ 959€ 563€
52
O.
Kurzové straty
46€ 6€ 54€ 39€ 35€ 157€ 70€ 180€ 303€ 375€ 311€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
474€ 485€ 593€ 409€ 510€ 651€ 397€ 330€ 237€ 706€ 377€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-527 € -651 € -975 € -957 € -1 597 € -2 441 € -990 € -838 € -1 756 € -1 990 € -1 133 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 686 € -15 302 € -14 353 € -13 213 € -534 € -2 433 € 11 358 € 12 522 € 13 045 € -10 446 € -708 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
946 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
946€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 686 € -15 302 € -14 353 € -13 213 € -1 480 € -2 433 € 10 398 € 11 562 € 12 085 € -11 406 € -708 €