Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TAMIX SLOVAKIA s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
876 500 € 520 395 € 799 487 € 1 029 945 € 883 138 € 999 581 € 58 348 € 16 645 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
615 130 € 325 480 € 507 742 € 680 288 € 608 739 € 605 919 € 415 € 629 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
615 130 € 325 480 € 507 742 € 680 288 € 608 739 € 605 919 € 415 € 629 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
615 130€ 325 480€ 503 428€ 680 288€ 608 739€ 505 717€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 202€ 415€ 629€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 314€ 100 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
260 842 € 194 318 € 288 820 € 345 431 € 270 651 € 390 199 € 57 933 € 16 016 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
63 195 € 6 916 € 3 423 € 2 169 € 7 708 € 2 347 € 50 € 50 €
035
B.I.1
Materiál
2 108€ 6 866€ 3 373€ 2 119€ 7 658€ 2 297€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
61 037€
038
B.I.4
Zvieratá
50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
184 856 € 182 559 € 278 528 € 340 687 € 258 629 € 310 758 € 49 240 € 9 999 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
43 382 € 140 404 € 164 698 € 331 355 € 133 553 € 200 539 € 49 240 € 9 999 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
43 382€ 140 404€ 164 698€ 331 355€ 133 553€ 200 539€ 49 240€ 9 999€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
137 030€ 26 055€ 103 466€ 117 543€ 110 069€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 444€ 16 100€ 10 364€ 7 847€ 7 533€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 485€ 150€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
12 791 € 4 843 € 6 869 € 2 575 € 4 314 € 77 094 € 8 643 € 5 967 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 426€ 4 814€ 6 402€ 2 575€ 4 314€ 3 807€ 1 046€ 101€
073
B.V.2.
Účty v bankách
365€ 29€ 467€ 73 287€ 7 597€ 5 866€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
528 € 597 € 2 925 € 4 226 € 3 748 € 3 463 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
528€ 597€ 2 925€ 4 226€ 3 748€ 3 463€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
876 500 € 520 395 € 799 487 € 1 029 945 € 883 138 € 999 581 € 58 348 € 16 645 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-118 446 € 96 513 € 129 158 € 118 932 € 96 652 € 211 942 € 35 734 € 7 071 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
695 € 695 € 695 € 695 € 695 € 695 € 695 € 466 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
695€ 695€ 695€ 695€ 695€ 695€ 695€ 466€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
89 179 € 121 824 € 111 596 € 89 317 € 204 607 € 28 399 € -263 € -4 610 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
250 581€ 250 581€ 240 353€ 218 074€ 218 074€ 41 866€ 13 204€ 8 857€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-161 402€ -128 757€ -128 757€ -128 757€ -13 467€ -13 467€ -13 467€ -13 467€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-214 960 € -32 646 € 10 227 € 22 280 € -115 290 € 176 208 € 28 662 € 4 575 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
992 977 € 422 556 € 669 102 € 910 607 € 785 342 € 787 233 € 22 208 € 9 270 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
398 093 € 23 797 € 104 752 € 198 956 € 130 € 172 € 5 € 6 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
130€ 172€ 5€ 6€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
398 093€ 23 797€ 104 752€ 198 956€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
98 993€ 69 994€ 48 058€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
395 699 € 252 041 € 428 208 € 522 927 € 634 107 € 786 350 € 22 203 € 9 264 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
144 384 € 119 184 € 203 036 € 184 574 € 124 464 € 251 727 € 4 206 € 2 492 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
144 384€ 119 184€ 203 036€ 184 574€ 124 464€ 251 727€ 4 206€ 2 492€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 900€ 6 701€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 726€ 6 521€ 6 010€ 4 446€ 8 149€ 5 861€ 42€ 18€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 627€ 15 093€ 7 989€ 2 653€ 2 799€ 7 202€ 29€ 12€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
10 235€ 24 260€ 15 951€ 19 608€ 9 903€ 96 698€ 15 026€ 41€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
209 727€ 86 983€ 195 222€ 311 646€ 488 792€ 424 862€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 329 € 5 143 € 4 727 € 2 239 € 1 531 € 699 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 329€ 5 143€ 4 727€ 2 239€ 1 531€ 699€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
87 863€ 71 581€ 83 357€ 186 485€ 149 574€ 12€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 969 € 1 326 € 1 227 € 406 € 1 144 € 406 € 406 € 304 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 969€ 1 326€ 1 227€ 406€ 1 144€ 406€ 406€ 304€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé