Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TAMIX SLOVAKIA s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 122 981€ 1 187 862€ 571 858€ 909 701€ 52 045€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
788 403 € 1 114 187 € 1 568 581 € 1 203 159 € 701 959 € 1 402 752 € 59 160 € 25 071 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
39 689€ 133 764€ 99 934€ 162 334€ 1 580€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
15 545€ 8 638€
05
III.
Tržby z predaja služieb
611 150€ 646 908€ 1 023 047€ 1 025 528€ 570 278€ 909 701€ 36 500€ 9 999€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
61 037€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
62 400€ 4 933€ 33 000€ 130 100€ 395 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 127€ 328 582€ 412 600€ 15 297€ 1€ 98 051€ 7 115€ 6 434€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
977 938 € 1 130 681 € 1 527 384 € 1 145 571 € 791 495 € 1 168 374 € 22 313 € 20 377 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
51 836€ 55 058€ 33 357€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
299 326€ 347 106€ 484 391€ 455 856€ 275 662€ 301 469€ 9 030€ 8 823€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
94 369€ 109 040€ 226 047€ 252 751€ 112 313€ 233 058€ 11 591€ 10 288€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
206 908 € 159 209 € 135 196 € 111 825 € 98 163 € 91 290 € 758 € 507 €
16
E.1.
Mzdové náklady
146 369€ 112 912€ 98 050€ 80 966€ 70 997€ 65 355€ 561€ 375€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
50 492€ 39 029€ 30 648€ 25 460€ 21 763€ 22 620€ 197€ 132€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 047€ 7 268€ 6 498€ 5 399€ 5 403€ 3 315€
20
F.
Dane a poplatky
18 020€ 24 719€ 27 905€ 22 265€ 18 508€ 15 969€ 720€ 545€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
255 975€ 182 480€ 208 766€ 198 705€ 142 895€ 48 113€ 214€ 214€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
255 975€ 182 480€ 208 766€ 198 705€ 142 895€ 48 113€ 214€ 214€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 876€ 4 037€ 44 033€ 121 801€ 367 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
48 628€ 304 090€ 345 988€ 70 812€ 22 153€ 111 475€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-189 535 € -16 494 € 41 197 € 57 588 € -89 536 € 234 378 € 36 847 € 4 694 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
266 345 € 324 526 € 357 485 € 445 898 € 183 883 € 375 174 € 31 424 € -474 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 1 € 1 € 0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
25 425 € 16 152 € 29 402 € 31 285 € 22 875 € 7 986 € 101 € 82 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 114 € 12 930 € 23 952 € 28 768 € 20 735 € 5 469 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
18 114€ 12 930€ 23 952€ 28 768€ 20 735€ 5 469€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 311€ 3 222€ 5 450€ 2 517€ 2 140€ 2 517€ 101€ 82€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-25 425 € -16 152 € -29 402 € -31 278 € -22 874 € -7 985 € -101 € -82 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-214 960 € -32 646 € 11 795 € 26 310 € -112 410 € 226 393 € 36 746 € 4 612 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 568 € 4 030 € 2 880 € 50 185 € 8 084 € 37 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 568€ 4 030€ 2 880€ 50 185€ 8 084€ 37€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-214 960 € -32 646 € 10 227 € 22 280 € -115 290 € 176 208 € 28 662 € 4 575 €