Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
576 390 € 227 477 € 228 080 € 225 679 € 227 731 € 226 481 € 241 085 € 193 115 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
343 840 € 225 114 € 225 114 € 225 114 € 225 114 € 225 114 € 225 114 € 190 630 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
61 490€ 0€ 636€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
166 230 € 108 994 € 108 994 € 108 994 € 108 994 € 108 994 € 108 994 € 108 994 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
108 994€ 108 994€ 108 994€ 108 994€ 108 994€ 108 994€ 108 994€ 108 994€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
57 236€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
116 120 € 116 120 € 116 120 € 116 120 € 116 120 € 116 120 € 116 120 € 81 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
81 000€ 81 000€ 81 000€ 81 000€ 81 000€ 81 000€ 81 000€ 81 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
35 120€ 35 120€ 35 120€ 35 120€ 35 120€ 35 120€ 35 120€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
232 550 € 2 363 € 2 966 € 565 € 2 617 € 1 367 € 15 971 € 2 485 €
015
B.I.
Zásoby
77 800€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
145 925 € 227 € 227 € 230 € 251 € 305 € 13 205 € 1 962 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
57 453€ 20€ 20€ 10€ 20€ 20€ 9 808€ 1 687€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
74 794€ 156€ 155€ 168€ 174€ 228€ 179€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
13 678€ 51€ 52€ 52€ 57€ 57€ 3 397€ 96€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
8 825 € 2 136 € 2 739 € 335 € 2 366 € 1 062 € 2 766 € 523 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
8 825€ 2 136€ 2 739€ 335€ 2 366€ 1 062€ 2 766€ 523€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
576 390 € 227 477 € 228 080 € 225 679 € 227 731 € 226 481 € 241 085 € 193 115 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-23 707 € 22 532 € 22 630 € 21 660 € 21 119 € 43 853 € 38 146 € 18 062 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ -1 200€ -1 200€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-48 707 € -2 468 € -2 370 € -3 340 € -3 881 € 18 853 € 14 346 € -5 738 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
600 097 € 204 945 € 205 450 € 204 019 € 206 612 € 182 628 € 202 939 € 175 053 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
290 567€ 204 483€ 204 988€ 202 188€ 205 069€ 181 155€ 196 593€ 163 846€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
291 516 € 462 € 462 € 1 831 € 1 543 € 1 473 € 5 838 € 10 737 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
272 263€ 462€ 462€ 871€ 583€ 513€ 3 945€ 10 257€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
15 938€ 0€ 0€ 0€ 0€ 455€ 480€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 315€ 0€ 0€ 960€ 960€ 960€ 1 438€ 0€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
18 014€ 0€ 0€ 0€ 0€ 508€ 470€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci