Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SNOWSERVICE, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 000 727 € 924 883 € 976 218 € 1 004 773 € 975 069 € 759 158 € 686 872 € 566 337 € 547 911 € 283 522 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
577 894 € 598 767 € 576 770 € 613 903 € 559 941 € 520 979 € 465 396 € 349 896 € 250 228 € 40 934 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
577 894 € 598 767 € 576 770 € 613 903 € 559 941 € 520 979 € 465 396 € 349 896 € 250 228 € 40 934 €
012
A.II.1
Pozemky
73 143€ 73 143€ 73 143€ 73 143€ 73 143€ 73 143€ 73 143€ 73 143€ 56 700€
013
A.II.2
Stavby
423 196€ 450 522€ 477 849€ 431 101€ 454 726€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 064€ 60 906€ 25 778€ 39 148€ 20 703€ 14 297€ 21 938€ 30 904€ 39 816€ 40 934€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
38 491€ 14 196€ 70 511€ 11 369€ 433 539€ 370 315€ 245 849€ 153 712€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
421 200 € 324 365 € 398 043 € 389 427 € 414 035 € 237 188 € 220 715 € 215 947 € 297 210 € 241 984 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
143 618 € 156 399 € 117 198 € 129 391 € 91 627 € 82 984 € 61 280 € 56 219 € 18 678 € 12 443 €
032
B.I.1
Materiál
71 922€ 67 777€ 60 701€ 50 902€ 28 517€ 16 127€ 28 777€ 28 219€ 18 678€ 12 443€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
71 696€ 88 622€ 56 497€ 77 989€ 63 110€ 66 857€ 15 500€ 28 000€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
500€ 17 003€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
91 € 91 € 91 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
91€ 91€ 91€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
213 112 € 137 955 € 225 253 € 251 393 € 277 029 € 146 943 € 129 656 € 158 898 € 256 954 € 145 854 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
213 111€ 118 646€ 225 253€ 216 081€ 276 998€ 140 987€ 104 515€ 158 898€ 256 938€ 141 643€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1€ 18 309€ 35 312€ 31€ 5 865€ 15 050€ 16€ 4 211€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 000€ 91€ 10 091€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
64 470 € 30 011 € 55 592 € 8 643 € 45 379 € 7 261 € 29 779 € 739 € 21 487 € 83 596 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 967€ 877€ 417€ 2 497€ 2 245€ 7 261€ 30 279€ 739€ 625€ 3 546€
057
B.IV.2
Účty v bankách
62 503€ 29 134€ 55 175€ 6 146€ 43 134€ -500€ 20 862€ 80 050€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 633 € 1 751 € 1 405 € 1 443 € 1 093 € 991 € 761 € 494 € 473 € 604 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 633€ 1 751€ 1 405€ 1 443€ 1 093€ 991€ 761€ 494€ 473€ 604€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 000 727 € 924 883 € 976 218 € 1 004 773 € 975 069 € 759 158 € 686 872 € 566 337 € 547 911 € 283 522 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
877 559 € 810 490 € 831 077 € 743 737 € 700 228 € 513 193 € 402 479 € 337 132 € 293 073 € 200 362 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
792 791 € 803 377 € 723 031 € 682 528 € 505 493 € 394 779 € 329 433 € 227 470 € 192 662 € 136 687 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
793 377€ 803 377€ 723 031€ 682 528€ 505 493€ 394 779€ 329 433€ 227 470€ 192 662€ 136 687€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-586€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
77 068 € -587 € 100 346 € 53 509 € 187 035 € 110 714 € 65 346 € 101 962 € 92 711 € 55 975 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
123 157 € 114 393 € 144 104 € 260 929 € 274 244 € 245 965 € 273 393 € 229 205 € 254 838 € 83 160 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
155 € 695 € 761 € 331 € 157 € 1 362 € 1 951 € 1 274 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
155€ 695€ 761€ 331€ 157€ 1 362€ 1 951€ 1 274€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
22 € 49 € 37 € 9 € 60 € 1 € 51 € 1 € 227 € 2 425 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
22€ 49€ 37€ 9€ 60€ 1€ 51€ 1€ 227€ 166€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 259€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
122 980 € 114 344 € 123 872 € 175 611 € 225 853 € 256 976 € 151 568 € 161 843 € 167 660 € 79 461 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
47 626€ 77 166€ 61 410€ 131 702€ 151 834€ 221 461€ 128 403€ 133 131€ 129 271€ 74 162€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
93€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
37 571€ 36 036€ 36 027€ 36 025€ 35 917€ 21 219€ 21 221€ 21 201€ 21 135€ 326€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
508€ 491€ 430€ 416€ 374€ 355€ 758€ 1 131€ 820€ 338€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
604€ 582€ 539€ 527€ 390€ 368€ 578€ 866€ 650€ 353€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
36 671€ 69€ 25 466€ 6 733€ 36 954€ 13 573€ 608€ 5 514€ 15 784€ 4 189€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
208€ 384€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
19 500 € 84 548 € 48 000 € -11 169 € 121 774 € 65 999 € 85 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
19 500€ 66 000€ 48 000€ 76 500€ 105 000€ 32 909€ 85 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
18 548€ -87 669€ 16 774€ 33 090€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
11 € 1 037 € 107 € 597 € 11 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
11€ 1 037€ 107€ 597€ 11 000€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé