Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SNOWSERVICE, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
924 883 € 976 218 € 1 004 773 € 975 069 € 759 158 € 686 872 € 566 337 € 547 911 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
598 767 € 576 770 € 613 903 € 559 941 € 520 979 € 465 396 € 349 896 € 250 244 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
598 767 € 576 770 € 613 903 € 559 941 € 520 979 € 465 396 € 349 896 € 250 244 €
012
A.II.1
Pozemky
73 143€ 73 143€ 73 143€ 73 143€ 73 143€ 73 143€ 73 143€ 56 700€
013
A.II.2
Stavby
450 522€ 477 849€ 431 101€ 454 726€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 906€ 25 778€ 39 148€ 20 703€ 14 297€ 21 938€ 30 904€ 39 816€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 196€ 70 511€ 11 369€ 433 539€ 370 315€ 245 849€ 153 712€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
16€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
324 365 € 398 043 € 389 427 € 414 035 € 237 188 € 220 715 € 215 947 € 297 194 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
156 399 € 117 198 € 129 391 € 91 627 € 82 984 € 61 280 € 56 219 € 18 678 €
035
B.I.1
Materiál
67 777€ 60 701€ 50 902€ 28 517€ 16 127€ 28 777€ 28 219€ 18 678€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
88 622€ 56 497€ 77 989€ 63 110€ 66 857€ 15 500€ 28 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
500€ 17 003€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
91 € 91 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
91€ 91€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
137 955 € 225 253 € 251 393 € 277 029 € 146 943 € 129 656 € 158 898 € 256 938 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
118 646 € 225 253 € 216 081 € 276 998 € 140 987 € 104 515 € 158 898 € 256 938 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
118 646€ 225 253€ 216 081€ 276 998€ 140 987€ 104 515€ 158 898€ 256 938€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 309€ 35 312€ 31€ 5 865€ 15 050€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 000€ 91€ 10 091€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
30 011 € 55 592 € 8 643 € 45 379 € 7 261 € 29 779 € 739 € 21 487 €
072
B.V.1.
Peniaze
877€ 417€ 2 497€ 2 245€ 7 261€ 30 279€ 739€ 625€
073
B.V.2.
Účty v bankách
29 134€ 55 175€ 6 146€ 43 134€ -500€ 20 862€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 751 € 1 405 € 1 443 € 1 093 € 991 € 761 € 494 € 473 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 751€ 1 405€ 1 443€ 1 093€ 991€ 761€ 494€ 473€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
924 883 € 976 218 € 1 004 773 € 975 069 € 759 158 € 686 872 € 566 337 € 547 911 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
810 490 € 831 077 € 743 737 € 700 228 € 513 193 € 402 479 € 337 132 € 293 073 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
803 377 € 723 031 € 682 528 € 505 493 € 394 779 € 329 433 € 227 470 € 192 662 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
803 377€ 723 031€ 682 528€ 505 493€ 394 779€ 329 433€ 227 470€ 192 662€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-587 € 100 346 € 53 509 € 187 035 € 110 714 € 65 346 € 101 962 € 92 711 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
114 393 € 144 104 € 260 929 € 274 244 € 245 965 € 273 393 € 229 205 € 254 838 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
49 € 37 € 9 € 60 € 1 € 51 € 1 € 227 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
49€ 37€ 9€ 60€ 1€ 51€ 1€ 227€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
19 500€ 66 000€ 48 000€ 76 500€ 105 000€ 32 909€ 85 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
114 344 € 123 872 € 175 611 € 225 853 € 256 976 € 151 568 € 161 843 € 167 660 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
77 166 € 61 410 € 131 702 € 151 834 € 221 461 € 128 403 € 133 131 € 129 271 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
77 166€ 61 410€ 131 702€ 151 834€ 221 461€ 128 403€ 133 131€ 129 271€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
36 036€ 36 027€ 36 025€ 35 917€ 21 219€ 21 221€ 21 201€ 21 135€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
491€ 430€ 416€ 374€ 355€ 758€ 1 131€ 820€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
582€ 539€ 527€ 390€ 368€ 578€ 866€ 650€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
69€ 25 466€ 6 733€ 36 954€ 13 573€ 608€ 5 514€ 15 784€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
208€ 384€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
695 € 761 € 331 € 157 € 1 362 € 1 951 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
695€ 761€ 331€ 157€ 1 362€ 1 951€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 548€ -87 669€ 16 774€ 33 090€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 037 € 107 € 597 € 11 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 037€ 107€ 597€ 11 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé