Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SNOWSERVICE, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
499 724€ 899 086€ 863 249€ 1 244 212€ 749 272€ 795 967€ 654 147€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
499 724 € 899 083 € 863 249 € 1 244 198 € 749 271 € 795 964 € 654 144 € 1 012 515 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
345 993€ 669 406€ 589 673€ 1 005 654€ 534 108€ 104 321€ 102 000€ 330 711€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
153 705€ 228 775€ 269 375€ 230 435€ 214 302€ 159 924€ 269 457€ 101 141€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
590€ 726€ 2 082€ 522 206€ 282 058€ 580 354€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26€ 312€ 3 475€ 6 027€ 861€ 9 513€ 629€ 309€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
497 517 € 763 605 € 788 322 € 1 000 279 € 596 602 € 704 969 € 516 397 € 885 488 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
174 878€ 346 717€ 394 533€ 631 643€ 270 491€ 75 189€ 18 743€ 199 255€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
127 712€ 167 406€ 188 646€ 199 278€ 187 589€ 498 857€ 383 737€ 590 716€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
126 027€ 170 504€ 142 540€ 139 052€ 111 079€ 90 188€ 74 103€ 59 453€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
19 836 € 19 184 € 19 549 € 15 251 € 14 973 € 23 314 € 23 912 € 16 398 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 847€ 13 529€ 13 867€ 10 945€ 11 381€ 16 606€ 16 742€ 11 398€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 857€ 4 596€ 4 575€ 3 257€ 3 161€ 5 212€ 5 981€ 3 911€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 132€ 1 059€ 1 107€ 1 049€ 431€ 1 496€ 1 189€ 1 089€
20
F.
Dane a poplatky
4 393€ 2 567€ 3 172€ 1 741€ 1 661€ 1 934€ 1 811€ 1 336€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 820€ 40 699€ 36 169€ 13 058€ 10 217€ 12 467€ 11 912€ 14 369€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
42 820€ 40 699€ 36 169€ 13 058€ 10 217€ 12 467€ 11 912€ 14 369€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 124€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
96€ 1 357€ 1 417€ 30€ -1 532€ 2 911€ 2 149€ 3 922€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 755€ 15 171€ 2 296€ 226€ 109€ 30€ 39€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 207 € 135 478 € 74 927 € 243 919 € 152 669 € 90 995 € 137 747 € 127 027 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
71 081 € 213 554 € 133 329 € 266 116 € 179 251 € -399 989 € -105 126 € -417 572 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 14 € 2 € 2 € 2 € 21 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 2 € 2 € 21 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 2€ 2€ 21€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 14€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 116 € 3 581 € 5 830 € 5 997 € 9 347 € 5 987 € 6 373 € 5 876 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
475 € 1 780 € 3 453 € 3 444 € 6 444 € 1 999 € 3 087 € 1 651 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
475€ 1 780€ 3 453€ 3 444€ 6 444€ 1 999€ 3 087€ 1 651€
52
O.
Kurzové straty
26€ 6€ 1€ 5€ 478€ 26€ 23€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 615€ 1 801€ 2 371€ 2 552€ 2 898€ 3 510€ 3 260€ 4 202€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 116 € -3 578 € -5 830 € -5 983 € -9 345 € -5 985 € -6 371 € -5 855 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
91 € 131 900 € 69 097 € 237 936 € 143 324 € 85 010 € 131 376 € 121 172 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
678 € 31 554 € 15 588 € 50 901 € 32 610 € 19 664 € 29 414 € 28 461 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
678€ 31 554€ 15 588€ 50 901€ 32 610€ 19 664€ 29 414€ 28 461€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-587 € 100 346 € 53 509 € 187 035 € 110 714 € 65 346 € 101 962 € 92 711 €