Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOUVE - AGRO, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
971 698 € 256 567 € 75 049 € 5 086 € 7 510 € 12 398 € 21 940 € 4 248 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
710 146 € 208 298 € 60 588 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
710 146 € 208 298 € 60 588 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
63 347€ 26 857€ 24 126€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
543 440€ 128 262€ 22 462€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
103 359€ 53 179€ 14 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
259 477 € 46 697 € 14 461 € 5 086 € 7 461 € 12 381 € 21 923 € 4 231 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 132 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 132€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
161 694 € 29 279 € 5 672 € 29 € 248 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
110 245€ 25 200€ 240€ 248€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
50 285€ 2 165€ 4 448€ 29€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 164€ 1 914€ 984€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
97 783 € 17 418 € 8 789 € 5 057 € 7 461 € 9 249 € 21 675 € 4 231 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 336€ 1 127€ 4 078€ 5 046€ 6 077€ 4 198€ 21 648€ 1 789€
057
B.IV.2
Účty v bankách
96 447€ 16 291€ 4 711€ 11€ 1 384€ 5 051€ 27€ 2 442€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 075 € 1 572 € 49 € 17 € 17 € 17 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 075€ 1 567€ 49€ 17€ 17€ 17€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
971 698 € 256 567 € 75 049 € 5 086 € 7 510 € 12 398 € 21 940 € 4 248 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
237 094 € 42 518 € 8 936 € 4 006 € 6 170 € 4 322 € 4 902 € 4 146 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 000 € 4 000 € 4 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 000€ 4 000€ 4 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 350 € 350 € 350 € 258 € 258 € 220 € 220 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 350€ 350€ 350€ 258€ 258€ 220€ 220€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
33 018 € -414 € -1 344 € 821 € -936 € -356 € -1 074 € 3 648 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
35 183€ 1 751€ 820€ 821€ 3 649€ 3 648€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 165€ -2 165€ -2 164€ -936€ -356€ -4 723€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
194 576 € 33 582 € 930 € -2 165 € 1 848 € -580 € 756 € -4 722 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
734 604 € 214 049 € 66 113 € 1 080 € 1 340 € 8 035 € 17 038 € 102 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
164 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
164€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
172 091 € 42 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
91€ 42€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
172 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
491 267 € 213 343 € 63 943 € 1 080 € 1 340 € 8 035 € 17 038 € 102 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
18 898€ 17 530€ 2 955€ 120€ 216€ 6 843€ 17 013€ 17€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
431 100€ 184 600€ 60 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
588€ 584€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
364€ 363€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
40 317€ 10 266€ 988€ 960€ 1 124€ 1 192€ 25€ 82€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
71 246€ 500€ 2 170€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
41 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
41€