Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
25 450 176€ 19 918 169€ 21 173 743€ 18 539 659€ 14 984 767€ 13 999 796€ 11 887 070€ 11 193 017€ 9 833 660€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
25 631 604 € 20 139 522 € 21 256 059 € 18 779 451 € 15 053 690 € 14 014 032 € 11 905 809 € 11 216 400 € 9 773 680 € 10 857 169 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 891 316€ 2 541 551€ 2 647 838€ 2 601 832€ 2 447 311€ 1 623 480€ 1 384 664€ 1 700 830€ 1 283 203€ 1 242 804€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
22 558 860€ 17 376 618€ 18 525 905€ 15 937 827€ 12 537 456€ 12 376 316€ 10 502 406€ 9 492 187€ 8 523 064€ 9 485 434€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
20 148€ -27 413€ -18 361€ 187 364€ 9 829€ -7 278€ 6 065€ 6 209€ -63 596€ 92 180€
07
V.
Aktivácia
3 850€ 9 757€ 1 237€ 13 446€ 5 159€ 5 586€ 1 113€ 3 831€ 15 647€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 750€ 1 102€ 208€ 29 419€ 37 322€ 6 828€ 1 125€ 6 021€ 10 072€ 5 229€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
148 680€ 237 907€ 100 469€ 21 772€ 8 326€ 9 527€ 5 963€ 10 040€ 17 106€ 15 875€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
25 339 012 € 19 929 981 € 21 062 981 € 18 662 873 € 15 033 502 € 14 051 977 € 12 039 532 € 11 207 125 € 9 861 934 € 10 802 485 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 440 096€ 2 149 747€ 2 181 776€ 2 180 501€ 1 839 635€ 1 360 630€ 1 193 868€ 1 496 718€ 1 101 925€ 1 033 893€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6 477 237€ 6 063 298€ 5 448 062€ 5 369 175€ 4 671 533€ 4 219 298€ 3 761 757€ 3 361 840€ 3 196 644€ 4 067 585€
13
C.
Opravné položky k zásobám
16 908€ -94 422€ 38 684€ -7 999€ 71 384€ 34 523€
14
D.
Služby
4 601 721€ 4 297 697€ 6 610 228€ 5 245 038€ 3 685 428€ 4 153 055€ 3 407 343€ 2 911 083€ 2 302 642€ 1 957 940€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 415 310 € 6 691 057 € 6 129 068 € 5 147 065 € 4 368 843 € 3 841 084 € 3 320 394 € 3 048 857 € 2 834 436 € 3 325 589 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 233 983€ 4 631 401€ 4 148 176€ 3 621 929€ 2 969 341€ 2 632 788€ 2 284 561€ 2 095 055€ 1 930 872€ 2 268 493€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
186 126€ 111 249€ 101 588€ 90 640€ 67 881€ 58 171€ 49 575€ 47 375€ 59 518€ 63 799€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 594 244€ 1 679 426€ 1 511 276€ 1 275 983€ 1 102 919€ 967 884€ 824 550€ 754 816€ 706 994€ 830 168€
19
E.4.
Sociálne náklady
400 957€ 268 981€ 368 028€ 158 513€ 228 702€ 182 241€ 161 708€ 151 611€ 137 052€ 163 129€
20
F.
Dane a poplatky
144 535€ 135 351€ 132 090€ 93 551€ 96 094€ 95 880€ 82 544€ 81 362€ 82 715€ 85 504€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 000 665€ 617 421€ 488 373€ 590 800€ 270 850€ 266 998€ 249 573€ 287 911€ 307 703€ 305 373€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 000 665€ 617 421€ 488 373€ 590 800€ 270 850€ 266 998€ 249 573€ 287 911€ 307 703€ 305 373€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 761€ 10 075€ 459€ 3 678€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
641€ -557€ 1 052€ 936€ 4 548€ -546€ 5 123€ 479€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
241 899€ 69 832€ 35 257€ 34 929€ 19 660€ 79 114€ 19 505€ 19 900€ 27 068€ 26 122€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
292 592 € 209 541 € 193 078 € 116 578 € 20 188 € -37 945 € -133 723 € 9 275 € -88 254 € 54 684 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 938 212 € 7 484 193 € 6 876 632 € 5 941 545 € 4 740 062 € 4 230 171 € 3 535 753 € 3 430 698 € 3 145 291 € 3 776 647 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
68 € 110 € 115 € 155 € 126 € 125 € 145 € 105 € 215 € 162 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 € 105 € 110 € 155 € 126 € 125 € 145 € 105 € 215 € 162 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10€ 105€ 110€ 155€ 126€ 125€ 145€ 105€ 215€ 162€
42
XII.
Kurzové zisky
58€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 865 € 7 542 € 4 410 € 4 422 € 4 649 € 4 447 € 4 558 € 4 489 € 4 359 € 4 110 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 537 € 1 705 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 537€ 1 705€
52
O.
Kurzové straty
40€ 144€ 67€ 54€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 288€ 5 693€ 4 410€ 4 422€ 4 649€ 4 447€ 4 558€ 4 422€ 4 305€ 4 110€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-18 797 € -7 432 € -4 295 € -4 267 € -4 523 € -4 322 € -4 413 € -4 384 € -4 144 € -3 948 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
273 795 € 202 109 € 188 783 € 112 311 € 15 665 € -42 267 € -138 136 € 4 891 € -92 398 € 50 736 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
92 727 € 63 670 € 66 140 € 48 207 € -19 025 € -23 805 € 2 899 € 2 897 € 2 919 € 29 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
19 792€ 41 998€ 155 926€ 23 777€ 22 916€ 2 896€ 2 899€ 2 897€ 2 919€ 29€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
72 935€ 21 672€ -89 786€ 24 430€ -41 941€ -26 701€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
181 068 € 138 439 € 122 643 € 64 104 € 34 690 € -18 462 € -141 035 € 1 994 € -95 317 € 50 707 €