Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 409 527 € 1 446 270 € 1 491 088 € 1 677 751 € 2 402 585 € 1 647 281 € 645 791 € 838 071 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
125 675 € 143 597 € 179 220 € 220 716 € 261 049 € 283 256 € 43 475 € 34 216 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
161 € 161 € 161 € 161 € 161 € 161 € 1 493 € 3 093 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
161€ 161€ 161€ 161€ 161€ 161€ 1 493€ 3 093€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
125 514 € 143 436 € 179 059 € 220 555 € 260 888 € 283 095 € 41 982 € 31 123 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
124 100€ 136 247€ 140 392€ 144 537€ 138 700€ 142 350€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 414€ 7 189€ 38 667€ 76 018€ 100 680€ 140 745€ 41 982€ 31 123€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 508€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
932 691 € 950 836 € 960 238 € 1 104 649 € 1 788 781 € 1 360 825 € 602 116 € 803 718 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
34 492 € 34 492 € 34 492 € 34 492 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
34 492€ 34 492€ 34 492€ 34 492€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
13 347 € 12 054 € 17 408 € 55 375 € 186 690 € 26 532 € 32 187 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
13 346 € 12 054 € 17 407 € 55 375 € 13 123 € 24 375 € 32 100 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
13 346€ 12 054€ 17 407€ 55 375€ 13 123€ 24 375€ 32 100€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
173 567€ 2 157€ 87€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1€ 1€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
249 894 € 316 078 € 316 075 € 405 740 € 537 300 € 164 679 € 8 747 € 77 700 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 100 € 77 700 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 100€ 77 700€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
349€ 1 533€ 1 530€ 100 795€ 290 116€ 3 723€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
249 545€ 314 545€ 314 545€ 304 945€ 247 184€ 160 956€ 2 647€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
634 958 € 588 212 € 592 263 € 609 042 € 1 064 791 € 1 169 614 € 561 182 € 726 018 €
072
B.V.1.
Peniaze
549 069€ 552 627€ 544 735€ 551 339€ 529 170€ 433 369€ 293 107€ 304 819€
073
B.V.2.
Účty v bankách
85 889€ 35 585€ 47 528€ 57 703€ 535 621€ 736 245€ 268 075€ 421 199€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
351 161 € 351 837 € 351 630 € 352 386 € 352 755 € 3 200 € 200 € 137 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
351 161€ 351 837€ 351 630€ 352 386€ 352 755€ 3 200€ 200€ 137€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 409 527 € 1 446 270 € 1 491 088 € 1 677 751 € 2 402 585 € 1 647 281 € 645 791 € 838 071 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
640 064 € 678 754 € 744 354 € 911 016 € 1 043 269 € 995 886 € 319 050 € 205 609 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 600 € 16 600 € 16 600 € 16 600 € 16 600 € 16 600 € 16 600 € 918 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 918€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
496 126 € 561 755 € 723 914 € 860 668 € 813 286 € 136 450 € 23 011 € -782 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
856 948€ 856 948€ 856 948€ 861 450€ 814 068€ 137 232€ 23 793€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-360 822€ -295 193€ -133 034€ -782€ -782€ -782€ -782€ -782€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-38 662 € -65 601 € -162 160 € -132 252 € 47 383 € 676 836 € 113 439 € 39 473 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
769 463 € 767 516 € 746 734 € 766 735 € 1 359 316 € 309 172 € 126 202 € 452 970 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
751 200 € 734 508 € 732 405 € 734 556 € 1 307 531 € 89 336 € 63 € 13 204 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
748 920 € 732 410 € 730 555 € 732 944 € 1 306 621 € 88 993 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
748 920€ 732 410€ 730 555€ 732 944€ 1 306 621€ 88 993€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
13 204€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 280€ 2 098€ 1 850€ 1 612€ 910€ 343€ 63€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
16 638 € 30 503 € 13 080 € 32 079 € 49 467 € 201 518 € 96 281 € 426 939 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
68 € 80 € 1 828 € 1 940 € 44 756 € 414 282 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
68€ 80€ 1 828€ 1 940€ 44 756€ 414 282€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 768€ 13 500€ 8 405€ 16 717€ 34 116€ 32 440€ 17 905€ 732€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 098€ 2 862€ 3 071€ 7 324€ 7 691€ 5 377€ 2 656€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 215€ 1 696€ 1 600€ 4 738€ 4 533€ 3 000€ 648€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
-1 511€ 365€ 267€ 1 472€ 1 187€ 160 701€ 30 316€ 11 925€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 000€ 12 000€ -263€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 625 € 2 505 € 1 249 € 100 € 958 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 625€ 2 505€ 1 249€ 100€ 958€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
16 000€ 22 100€ 6 027€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 318€ 2 318€ 6 800€ 6 800€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
342 223 € 200 539 € 179 492 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
342 223€ 200 539€ 179 492€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé