Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LEDIC Slovakia export, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
177 527€ 247 990€ 186 445€ 629 299€ 5 058 430€ 6 017 044€ 3 025 921€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
177 516 € 247 592 € 186 163 € 628 572 € 5 057 476 € 6 017 004 € 3 025 899 € 3 012 270 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 984€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
154 752€ 246 416€ 185 737€ 183 330€ 5 052 670€ 6 016 152€ 3 025 899€ 3 012 270€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
34 492€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 000€ 1 800€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 764€ 1 176€ 426€ 406 966€ 4 806€ 852€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
212 525 € 312 635 € 347 168 € 756 248 € 4 980 154 € 5 142 787 € 2 876 623 € 2 959 593 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
56 079€ 48 880€ 56 876€ 114 069€ 384 096€ 359 205€ 211 643€ 840 241€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
86 644€ 160 256€ 169 615€ 324 843€ 4 365 808€ 4 681 924€ 2 636 988€ 2 116 198€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
45 392 € 63 262 € 62 421 € 178 922 € 148 006 € 75 988 € 14 939 €
16
E.1.
Mzdové náklady
33 717€ 47 291€ 46 869€ 133 442€ 111 425€ 57 347€ 11 137€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 493€ 15 723€ 15 314€ 44 778€ 36 014€ 18 233€ 3 736€
19
E.4.
Sociálne náklady
182€ 248€ 238€ 702€ 567€ 408€ 66€
20
F.
Dane a poplatky
2 446€ 1 656€ 1 394€ 47 060€ 1 037€ 2 670€ 380€ 789€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 424€ 35 623€ 41 496€ 48 677€ 46 120€ 21 748€ 11 782€ 2 253€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 424€ 35 623€ 41 496€ 48 677€ 46 120€ 21 748€ 11 782€ 2 253€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 497€ 1 555€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 043€ 2 958€ 15 366€ 41 122€ 35 087€ 1 252€ 891€ 112€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-35 009 € -65 043 € -161 005 € -127 676 € 77 322 € 874 217 € 149 276 € 52 677 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 029 € 37 280 € -40 754 € -219 106 € 302 766 € 975 023 € 177 268 € 55 831 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 € 398 € 282 € 728 € 954 € 40 € 23 € 7 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 954 € 40 € 23 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 954€ 40€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
23€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
12€ 398€ 282€ 727€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 665 € 956 € 1 437 € 2 424 € 2 914 € 5 841 € 3 840 € 1 652 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 292 € 642 € 1 285 € 1 474 € 1 159 € 654 € 450 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
642€ 75€ 274€ 450€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 292€ 1 210€ 1 200€ 709€ 654€ 450€
52
O.
Kurzové straty
580€ 690€ 427€ 594€ 996€ 390€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
793€ 266€ 368€ 545€ 1 440€ 3 686€ 2 796€ 1 202€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 653 € -558 € -1 155 € -1 696 € -1 960 € -5 801 € -3 817 € -1 645 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-38 662 € -65 601 € -162 160 € -129 372 € 75 362 € 868 416 € 145 459 € 51 032 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 27 979 € 191 580 € 32 020 € 11 559 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 27 979€ 191 580€ 32 020€ 11 559€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-38 662 € -65 601 € -162 160 € -132 252 € 47 383 € 676 836 € 113 439 € 39 473 €