Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 460 149€ 1 844 883€ 1 145 030€ 454 977€ 68 186€ 106 928€ 5 113€ 5 121€ 1 278€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 278 131€ 1 337 390€ 822 239€ 336 828€ 54 406€ 66 878€ 3 843€ 4 694€ 750€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 182 018 € 507 493 € 322 791 € 118 149 € 13 780 € 40 050 € 1 270 € 427 € 528 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
18 798 € 35 620 € 40 048 € 29 346 € 22 951 € 24 336 € 13 285 € 8 318 € 3 815 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
18 798€ 35 620€ 40 048€ 29 346€ 22 951€ 24 336€ 13 285€ 8 318€ 3 815€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
271 613 € 398 797 € 268 680 € 112 102 € 24 877 € 53 062 € 12 428 € 8 107 € 4 302 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
57 310€ 52 923€ 46 417€ 20 991€ 3 425€ 6 971€ 4 154€ 2 167€ 1 565€
10
B.2
Služby
214 303€ 345 874€ 222 263€ 91 111€ 21 452€ 46 091€ 8 274€ 5 940€ 2 737€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 929 203 € 144 316 € 94 159 € 35 393 € 11 854 € 11 324 € 2 127 € 638 € 41 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
102 287 € 89 845 € 67 413 € 11 454 € 152 € 2 € 12 €
13
C.1
Mzdové náklady
74 142€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
26 071€
16
C.4
Sociálne náklady
2 074€
17
D
Dane a poplatky
803€ 433€ 421€ 279€ 231€ 33€ 10€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 397€ 17 074€ 16 095€ 14 123€ 8 360€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 787€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 421€ 7 947€ 775€ 1 435€ 1€ 10€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 153€ 10 103€ 2 116€ 5 244€ 832€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 809 197 € 34 808 € 8 889 € 5 728 € 2 280 € 11 332 € 1 451 € 605 € 31 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
404€ 228€ 476€ 449€
40
XI.
Kurzové zisky
78€ 90€ 9€ 18€
41
O
Kurzové straty
15 073€ 1 525€ 639€ 471€ 158€ 538€ 48€ 113€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 659€ 908€ 730€ 395€ 249€ 210€ 167€ 108€ 69€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-17 058 € -2 661 € -1 755 € -1 315 € -405 € -747 € -206 € -221 € -51 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 792 139 € 32 147 € 7 134 € 4 413 € 1 875 € 10 585 € 1 245 € 384 € -20 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
378 404 € 7 270 € 1 758 € 1 150 € 960 € 1 803 € 960 € 71 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
378 404€ 7 270€ 1 758€ 1 150€ 960€ 1 803€ 960€ 71€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 413 735 € 24 877 € 5 376 € 3 263 € 915 € 8 782 € 285 € 313 € -20 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 792 139 € 32 147 € 7 134 € 4 413 € 1 875 € 10 585 € 1 245 € 384 € -20 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 413 735 € 24 877 € 5 376 € 3 263 € 915 € 8 782 € 285 € 313 € -20 €