Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 177 068 € 13 296 972 € 9 774 530 € 10 308 050 € 8 501 694 € 8 811 675 € 9 895 542 € 9 496 089 € 10 607 606 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
612 078 € 661 976 € 2 093 004 € 2 113 553 € 2 383 663 € 2 622 356 € 2 854 137 € 3 284 909 € 3 731 020 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 431 € 29 010 € 60 132 € 92 010 € 117 860 € 141 041 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 431€ 29 010€ 60 132€ 92 010€ 117 860€ 141 041€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
612 078 € 661 976 € 2 093 004 € 2 112 122 € 2 354 653 € 2 562 224 € 2 762 127 € 3 167 049 € 3 589 979 €
012
A.II.1
Pozemky
130 000€ 130 000€ 1 148 940€ 1 148 940€ 1 148 940€ 1 148 940€ 1 148 940€ 1 148 940€ 1 148 940€
013
A.II.2
Stavby
386 005€ 483 715€ 845 052€ 908 860€ 998 223€ 1 080 802€ 1 186 625€ 1 292 448€ 952 167€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
96 073€ 48 261€ -4 658€ 54 322€ 207 490€ 314 987€ 426 562€ 725 661€ 1 093 657€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 9 098€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
103 670€ 17 495€ 386 117€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 263 207 € 12 543 981 € 7 656 418 € 8 184 687 € 6 097 482 € 6 171 294 € 6 930 193 € 6 196 309 € 6 831 301 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
4 708 596 € 4 455 706 € 3 065 909 € 2 970 543 € 2 564 545 € 2 965 930 € 3 240 012 € 3 239 995 € 2 745 021 €
032
B.I.1
Materiál
272 022€ 226 342€ 209 208€ 195 441€ 152 230€ 152 932€ 141 472€ 121 548€ 82 050€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
4 429 474€ 4 227 715€ 2 855 341€ 2 772 567€ 2 408 350€ 2 810 103€ 3 099 360€ 3 078 842€ 2 575 963€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
7 100€ 1 649€ 1 360€ 2 535€ 3 965€ 2 895€ -820€ 39 605€ 87 008€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
422 016 € 401 462 € 99 740 € 94 903 € 39 474 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
422 016€ 401 462€ 99 740€ 94 903€ 39 474€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
4 028 198 € 4 993 777 € 3 952 553 € 4 946 524 € 2 535 215 € 2 323 088 € 2 844 271 € 2 215 953 € 3 261 513 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 771 214€ 4 729 528€ 3 864 199€ 4 707 571€ 2 507 162€ 2 297 455€ 2 831 103€ 2 112 175€ 3 174 441€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
122 342€ 7 918€ 79 586€ 9 997€ 8 131€ 10 312€ 13 046€ 15 560€ 16 341€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
134 642€ 256 331€ 8 768€ 228 956€ 19 922€ 15 321€ 122€ 88 218€ 70 731€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
104 397 € 2 693 036 € 538 216 € 172 717 € 958 248 € 882 276 € 845 910 € 740 361 € 824 767 €
056
B.IV.1
Peniaze
-3 135€ -3 185€ 1 407€ 1 839€ 584€ 1 762€ 536€ 1 037€
057
B.IV.2
Účty v bankách
107 532€ 2 696 221€ 536 809€ 170 878€ 957 664€ 880 514€ 845 374€ 739 324€ 824 767€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
301 783 € 91 015 € 25 108 € 9 810 € 20 549 € 18 025 € 111 212 € 14 871 € 45 285 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 601€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 384€ 21 890€ 25 108€ 9 810€ 20 549€ 18 025€ 24 445€ 14 871€ 37 684€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
86 767€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
273 399€ 69 125€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 177 068 € 13 296 972 € 9 774 530 € 10 308 050 € 8 501 694 € 8 811 675 € 9 895 542 € 9 496 089 € 10 607 606 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
349 803 € 41 031 € 796 042 € 558 122 € 620 178 € 571 709 € 584 681 € 532 679 € 357 450 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-264 470 € 400 844 € 252 320 € 51 950 € 51 950 € 51 950 € 51 950 € 51 950 € -88 209 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
400 844€ 400 844€ 252 320€ 51 950€ 51 950€ 51 950€ 175 551€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-665 314€ 51 950€ 51 950€ -263 760€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
308 773 € -665 313 € 238 222 € 200 672 € 262 728 € 214 259 € 227 231 € 175 229 € 140 159 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 827 265 € 12 956 994 € 8 728 278 € 9 482 790 € 7 791 469 € 8 238 273 € 9 310 861 € 8 963 410 € 10 250 156 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
198 871 € 380 025 € 267 497 € 336 571 € 253 912 € 191 532 € 145 175 € 163 599 € 147 224 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
20 462€ 29 186€ 16 082€ 18 279€ 7 521€ 11 131€ 69 395€ 75 000€ 72 824€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
178 409€ 350 839€ 251 415€ 318 292€ 246 391€ 180 401€ 75 780€ 88 599€ 74 400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
12 679 € 16 510 € 6 653 € 1 475 € 939 € 657 337 € 119 816 € 240 885 € 512 125 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
640 000€ 200 000€ 433 138€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100 000€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 679€ 16 510€ 6 653€ 1 475€ 939€ 936€ 600€ 6 298€ 5 213€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
16 401€ 19 216€ 34 587€ 73 774€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
9 615 715 € 12 560 459 € 8 454 128 € 8 216 056 € 7 536 618 € 7 389 404 € 9 045 870 € 8 558 926 € 8 610 351 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 307 313€ 11 947 554€ 7 907 852€ 7 949 800€ 6 544 001€ 6 327 096€ 6 657 454€ 6 184 094€ 5 948 259€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
80 380€ 198 023€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
905 620€ 640 000€ 620 000€ 1 881 250€ 2 125 612€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 050 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
99 623€ 102 453€ 91 543€ 74 285€ 60 989€ 62 912€ 70 536€ 118 536€ 58 796€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
73 666€ 72 881€ 61 329€ 47 586€ 39 316€ 39 616€ 40 698€ 41 180€ 34 155€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
197 280€ 437 276€ 385 477€ 144 368€ 252 445€ 339 780€ 193 736€ 226 222€ 209 665€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
32 213€ 295€ 7 927€ 17€ -133€ 33 446€ 27 264€ 35 841€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
928 688 € 980 456 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
928 688€ 980 456€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
298 947 € 250 210 € 267 138 € 90 047 € 1 693 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
298 947€ 250 210€ 267 138€ 90 047€ 1 693€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé