Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
102 139 915€ 100 196 637€ 91 773 559€ 79 856 612€ 71 102 381€ 69 470 222€ 62 833 241€ 59 736 184€ 58 606 922€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
101 728 502€ 100 344 652€ 91 729 159€ 80 234 975€ 71 233 122€ 69 470 706€ 62 634 665€ 59 706 049€ 58 600 910€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
411 413 € -148 015 € 44 400 € -378 363 € -130 741 € -484 € 198 576 € 30 135 € 6 012 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 829 238 € 6 887 288 € 5 590 812 € 5 097 095 € 4 586 136 € 4 775 030 € 4 647 627 € 4 571 001 € 4 061 287 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 817 374€ 6 870 146€ 5 547 853€ 5 000 824€ 4 311 259€ 4 449 707€ 4 309 689€ 4 265 067€ 4 007 787€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
11 864€ 17 142€ 42 959€ 96 271€ 274 877€ 325 323€ 337 938€ 305 934€ 53 500€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 839 783 € 4 427 831 € 3 920 346 € 3 128 553 € 2 394 214 € 2 551 393 € 2 317 890 € 2 119 086 € 1 701 576 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
374 147€ 457 492€ 423 020€ 373 870€ 293 901€ 351 533€ 402 120€ 472 470€ 523 635€
10
B.2
Služby
4 210 646€ 3 970 339€ 3 497 326€ 2 754 683€ 2 100 313€ 2 199 860€ 1 915 770€ 1 646 616€ 1 177 941€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 400 868 € 2 311 442 € 1 714 866 € 1 590 179 € 2 061 181 € 2 223 153 € 2 528 313 € 2 482 050 € 2 365 723 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 198 955 € 2 086 118 € 1 792 581 € 1 504 798 € 1 282 649 € 1 236 960 € 1 364 543 € 1 402 700 € 1 335 486 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 555 875€ 1 461 777€ 1 278 686€ 1 083 013€ 933 954€ 897 772€ 1 001 136€ 1 030 336€ 983 969€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
561 300€ 533 120€ 453 561€ 389 450€ 324 780€ 310 615€ 337 979€ 343 441€ 312 384€
16
C.4
Sociálne náklady
81 780€ 91 221€ 60 334€ 32 335€ 23 915€ 28 573€ 25 428€ 28 923€ 39 133€
17
D
Dane a poplatky
39 120€ 38 330€ 24 301€ 31 925€ 29 617€ 33 277€ 36 169€ 35 737€ 36 958€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
115 870€ 1 530 591€ 179 136€ 223 637€ 299 034€ 320 058€ 392 993€ 403 289€ 376 996€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
833€ 1 102€ 35 303€ 7 500€ 10 044€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 804€ 423€ 3 378€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-97 437€ -5 612€ 159 200€ 61 404€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
657 772€ 550 596€ 322 700€ 449 099€ 361 490€ 170 975€ 262 177€ 263 063€ 195 669€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
342 780€ 271 678€ 78 729€ 270 232€ 532 449€ 610 703€ 488 924€ 415 440€ 407 243€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
361 915 € -1 063 846 € -36 079 € 33 185 € 278 922 € 297 644 € 523 517 € 328 747 € 339 927 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
41 340€ 35€ 3€ 25€ 9 637€ 319€ 586€ 2 032€ 25 905€
39
N
Nákladové úroky
38 571€ 15 429€ 14 401€ 17 518€ 23 264€ 33 090€ 47 795€ 66 861€ 93 759€
40
XI.
Kurzové zisky
33 096€ 302 824€ 399 024€ 300 881€ 123 769€ 107 224€ 1 546€
41
O
Kurzové straty
82 042€ -26€ -641€ 640€ 74€ 136 218€ 3 195€ 2 285€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 149€ 9 190€ 9 388€ 5 386€ 7 523€ 7 044€ 6 998€ 14 138€ 13 842€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-59 326 € 278 266 € 375 879 € 277 362 € 102 545 € 67 409 € -190 425 € -80 616 € -83 981 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
302 589 € -785 580 € 339 800 € 310 547 € 381 467 € 365 053 € 333 092 € 248 131 € 255 946 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-6 184 € -120 267 € 101 578 € 109 875 € 118 739 € 150 794 € 105 861 € 72 902 € 115 787 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
14 370€ 181 455€ 106 415€ 165 304€ 174 614€ 153 609€ 121 232€ 112 089€ 35 217€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-20 554€ -301 722€ -4 837€ -55 429€ -55 875€ -2 815€ -15 371€ -39 187€ 80 570€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
308 773 € -665 313 € 238 222 € 200 672 € 262 728 € 214 259 € 227 231 € 175 229 € 140 159 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
302 589 € -785 580 € 339 800 € 310 547 € 381 467 € 365 053 € 333 092 € 248 131 € 255 946 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
308 773 € -665 313 € 238 222 € 200 672 € 262 728 € 214 259 € 227 231 € 175 229 € 140 159 €