Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DEXOLL, s. r. o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 592 677€ 13 210 905€ 7 969 379€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 584 610 € 13 209 195 € 8 303 096 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 153 535€ 13 061 240€ 7 878 673€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 275 135€
05
III.
Tržby z predaja služieb
101 487€ 110 102€ 74 823€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-95 396€
07
V.
Aktivácia
95 396€ 333 719€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
81€ 15 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
54 372€ 22 853€ 15 881€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 541 858 € 13 178 254 € 8 201 484 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 966 731€ 9 977 651€ 6 610 568€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 494 023€ 1 587 137€ 522 805€
13
C.
Opravné položky k zásobám
2 842€
14
D.
Služby
1 840 069€ 1 447 667€ 939 923€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
75 100 € 67 107 € 51 301 €
16
E.1.
Mzdové náklady
52 470€ 47 006€ 35 985€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 118€ 16 299€ 12 665€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 512€ 3 802€ 2 651€
20
F.
Dane a poplatky
3 299€ 2 688€ 1 523€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
77 010€ 51 766€ 28 484€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
77 010€ 51 766€ 28 484€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 672€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 307€ 2 771€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
83 319€ 33 795€ 44 038€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
42 752 € 30 941 € 101 612 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
229 334 € 158 887 € 211 077 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 067 € 1 710 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
8 067€ 1 710€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
34 846 € 24 874 € 31 191 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 137 € 10 836 € 3 887 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21 137€ 10 836€ 3 887€
52
O.
Kurzové straty
7 285€ 8 718€ 23 475€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 424€ 5 320€ 3 829€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-26 779 € -23 164 € -31 189 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
15 973 € 7 777 € 70 423 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 584 € 7 435 € 25 119 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 584€ 7 435€ 25 119€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 389 € 342 € 45 304 €