Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
999€ 16 196€ 19 660€ 246 475€ 440 814€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 234€ 178 089€ 24 889€ 303 787€ 420 550€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-16 235 € -161 893 € -5 229 € -57 312 € 20 264 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
576 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
576€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
-561 € 921 € 15 618 € 20 067 € 131 587 € 214 219 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
106€ 549€ 2 316€
10
B.2
Služby
-561€ 921€ 15 618€ 19 961€ 131 038€ 211 903€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
561 € -17 156 € -177 511 € -25 296 € -188 899 € -193 379 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
8 663 € 36 037 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 174€ 25 423€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 173€ 8 947€
16
C.4
Sociálne náklady
316€ 1 667€
17
D
Dane a poplatky
95€ 195€ 148€ 333€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
535€ 4 433€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 917€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 750€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 035€ 1 821€ -21 248€ -3 626€ 171 171€ 17 104€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
96 621€ 4 026€ 7 332€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 466€ 79 745€ 18 215€ 1 280€ 3 274€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-2 474 € -22 443 € -236 103 € 56 541 € -362 503 € -247 228 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 11€ 682€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
3€
41
O
Kurzové straty
4€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
101€ 78€ 78€ 116€ 225€ 1 140€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-101 € -78 € -78 € -115 € -211 € -462 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 575 € -22 521 € -236 181 € 56 426 € -362 714 € -247 690 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 1 296 € 1 836 € 38 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 1 296€ 1 836€ 38€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 575 € -23 481 € -237 141 € 55 130 € -364 550 € -247 728 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 575 € -22 521 € -236 181 € 56 426 € -362 714 € -247 690 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 575 € -23 481 € -237 141 € 55 130 € -364 550 € -247 728 €