Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
10.09.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
401 886 € 456 344 € 430 024 € 338 673 € 258 495 € 239 542 € 258 442 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 698 € 24 831 € 26 772 € 36 346 € 47 723 € 7 958 € 17 872 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
11 698 € 24 831 € 26 772 € 36 346 € 47 723 € 7 958 € 17 872 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 698€ 13 831€ 26 772€ 36 346€ 47 723€ 7 958€ 17 872€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 000€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
388 831 € 429 423 € 401 556 € 300 621 € 208 887 € 230 689 € 239 704 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
61 077 € 96 481 € 67 031 € 71 148 € 68 224 € 49 147 € 56 433 €
032
B.I.1
Materiál
12 487€ 9 947€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
48 590€ 86 534€ 67 031€ 71 148€ 68 224€ 49 147€ 56 433€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
291 015 € 278 196 € 288 573 € 202 175 € 71 089 € 126 636 € 139 367 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
202 938€ 276 991€ 262 738€ 200 795€ 70 261€ 125 895€ 139 367€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
83 710€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 367€ 1 149€ 25 835€ 1 311€ 828€ 741€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
56€ 69€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
36 739 € 54 746 € 45 952 € 27 298 € 69 574 € 54 906 € 43 904 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 240€ 5 040€ 4 685€ 6 448€ 2 166€ 11 613€ 46€
057
B.IV.2
Účty v bankách
25 499€ 49 706€ 41 267€ 20 850€ 67 408€ 43 293€ 43 858€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 357 € 2 090 € 1 696 € 1 706 € 1 885 € 895 € 866 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 355€ 1 801€ 1 696€ 1 706€ 1 885€ 895€ 866€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2€ 289€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
401 886 € 456 344 € 430 024 € 338 673 € 258 495 € 239 542 € 258 442 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
177 938 € 162 822 € 147 645 € 128 759 € 110 056 € 91 234 € 70 255 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
155 122 € 139 945 € 121 059 € 102 356 € 83 534 € 62 555 € 54 423 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
155 122€ 139 945€ 121 059€ 102 356€ 83 534€ 62 555€ 54 423€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
15 116 € 15 177 € 18 886 € 18 703 € 18 822 € 20 979 € 8 132 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
223 948 € 293 520 € 282 376 € 209 914 € 148 439 € 148 308 € 188 187 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
116 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
116€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
56 € 17 € 99 € 30 € 58 € 25 € 31 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
56€ 17€ 99€ 30€ 58€ 25€ 31€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
223 892 € 293 387 € 282 277 € 209 884 € 148 381 € 148 283 € 188 156 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
85 246€ 141 159€ 145 055€ 102 836€ 28 017€ 31 788€ 80 243€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-15€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
125 400€ 140 450€ 120 450€ 96 950€ 111 950€ 101 450€ 96 950€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
25€ 430€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 894€ 4 333€ 6 191€ 3 792€ 3 189€ 2 626€ 2 698€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 065€ 857€ 1 342€ 509€ 390€ 7 722€ 3 419€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
7 287€ 6 588€ 9 239€ 5 772€ 4 835€ 4 267€ 4 861€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 € 3 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2€ 3€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€