Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
316 379 € 377 311 € 349 397 € 360 818 € 401 886 € 456 344 € 430 024 € 338 673 € 258 495 € 239 542 € 258 442 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 418 € 32 878 € 4 018 € 7 858 € 11 698 € 24 831 € 26 772 € 36 346 € 47 723 € 7 958 € 17 872 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 305 € 6 139 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 305€ 6 139€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 113 € 26 739 € 4 018 € 7 858 € 11 698 € 24 831 € 26 772 € 36 346 € 47 723 € 7 958 € 17 872 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 113€ 26 739€ 4 018€ 7 858€ 11 698€ 13 831€ 26 772€ 36 346€ 47 723€ 7 958€ 17 872€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 000€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
293 307 € 343 177 € 343 844 € 351 905 € 388 831 € 429 423 € 401 556 € 300 621 € 208 887 € 230 689 € 239 704 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
105 933 € 110 582 € 116 863 € 99 923 € 61 077 € 96 481 € 67 031 € 71 148 € 68 224 € 49 147 € 56 433 €
035
B.I.1
Materiál
2 121€ 1 797€ 7 060€ 42€ 12 487€ 9 947€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
103 812€ 108 785€ 109 803€ 99 881€ 48 590€ 86 534€ 67 031€ 71 148€ 68 224€ 49 147€ 56 433€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
108 689 € 222 917 € 119 928 € 123 331 € 291 015 € 278 196 € 288 573 € 202 175 € 71 089 € 126 636 € 139 367 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
105 810 € 212 703 € 116 943 € 123 331 € 202 938 € 276 991 € 262 738 € 200 795 € 70 261 € 125 895 € 139 367 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
105 810€ 212 703€ 116 943€ 123 331€ 202 938€ 276 991€ 262 738€ 200 795€ 70 261€ 125 895€ 139 367€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
83 710€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 879€ 9 253€ 2 985€ 4 367€ 1 149€ 25 835€ 1 311€ 828€ 741€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
961€ 56€ 69€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
78 685 € 9 678 € 107 053 € 128 651 € 36 739 € 54 746 € 45 952 € 27 298 € 69 574 € 54 906 € 43 904 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 084€ 4 383€ 5 060€ 1 385€ 11 240€ 5 040€ 4 685€ 6 448€ 2 166€ 11 613€ 46€
073
B.V.2.
Účty v bankách
77 601€ 5 295€ 101 993€ 127 266€ 25 499€ 49 706€ 41 267€ 20 850€ 67 408€ 43 293€ 43 858€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 654 € 1 256 € 1 535 € 1 055 € 1 357 € 2 090 € 1 696 € 1 706 € 1 885 € 895 € 866 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 654€ 1 256€ 1 535€ 1 055€ 1 355€ 1 801€ 1 696€ 1 706€ 1 885€ 895€ 866€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2€ 289€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
316 379 € 377 311 € 349 397 € 360 818 € 401 886 € 456 344 € 430 024 € 338 673 € 258 495 € 239 542 € 258 442 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
214 464 € 280 026 € 263 316 € 215 605 € 177 938 € 162 822 € 147 645 € 128 759 € 110 056 € 91 234 € 70 255 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
272 326 € 255 616 € 207 904 € 170 238 € 155 122 € 139 945 € 121 059 € 102 356 € 83 534 € 62 555 € 54 423 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
272 326€ 255 616€ 207 904€ 170 238€ 155 122€ 139 945€ 121 059€ 102 356€ 83 534€ 62 555€ 54 423€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-65 562 € 16 710 € 47 712 € 37 667 € 15 116 € 15 177 € 18 886 € 18 703 € 18 822 € 20 979 € 8 132 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
101 915 € 97 285 € 86 081 € 145 213 € 223 948 € 293 520 € 282 376 € 209 914 € 148 439 € 148 308 € 188 187 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
71 € 181 € 153 € 139 € 56 € 17 € 99 € 30 € 58 € 25 € 31 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
71€ 181€ 153€ 139€ 56€ 17€ 99€ 30€ 58€ 25€ 31€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
101 090 € 95 944 € 84 255 € 145 074 € 223 892 € 293 387 € 282 277 € 209 884 € 148 381 € 148 283 € 188 156 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 727 € 8 111 € 26 926 € 77 213 € 85 246 € 141 159 € 145 055 € 102 836 € 28 017 € 31 788 € 80 228 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 727€ 8 111€ 26 926€ 77 213€ 85 246€ 141 159€ 145 055€ 102 836€ 28 017€ 31 788€ 80 228€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
64 500€ 73 400€ 38 200€ 39 300€ 125 400€ 140 450€ 120 450€ 96 950€ 111 950€ 101 450€ 96 950€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8 659€ 7 935€ 7 569€ 25€ 430€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 891€ 5 560€ 5 457€ 5 352€ 4 894€ 4 333€ 6 191€ 3 792€ 3 189€ 2 626€ 2 698€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 313€ 938€ 6 103€ 15 056€ 1 065€ 857€ 1 342€ 509€ 390€ 7 722€ 3 419€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 153€ 7 287€ 6 588€ 9 239€ 5 772€ 4 835€ 4 267€ 4 861€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
754 € 1 160 € 1 673 € 116 € 0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
754€ 1 160€ 1 673€ 116€ 0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 € 3 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2€ 3€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€