Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
10.09.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
535 575 € 557 314 € 436 346 € 445 395 € 411 535 € 419 398 € 374 291 € 439 526 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
289 287 € 380 642 € 223 292 € 161 721 € 120 670 € 142 297 € 99 848 € 13 285 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
337 € 337 € 337 € 337 € 337 € 337 € 337 € 337 €
005
A.I.2
Software
337€ 337€ 337€ 337€ 337€ 337€ 337€ 337€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
288 950 € 380 305 € 222 955 € 161 384 € 120 333 € 141 960 € 99 511 € 12 948 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
287 370€ 360 369€ 218 664€ 161 384€ 120 333€ 141 960€ 99 511€ 12 948€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 580€ 2 935€ 4 290€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 001€ 1€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
245 368 € 175 346 € 211 252 € 282 215 € 286 408 € 271 629 € 273 119 € 425 426 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
30 530 € 46 543 € 32 533 € 15 472 € 47 631 € 55 896 € 65 975 € 121 016 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
30 530€ 46 543€ 32 533€ 15 472€ 47 631€ 55 896€ 65 975€ 121 016€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
173 930 € 115 149 € 153 826 € 143 116 € 212 954 € 157 932 € 181 219 € 282 293 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
148 219€ 114 149€ 125 037€ 135 127€ 208 035€ 156 932€ 180 219€ 200 853€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
81 440€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 620€ 27 789€ 6 989€ 3 919€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 091€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
40 908 € 13 654 € 24 893 € 123 627 € 25 823 € 57 801 € 25 925 € 22 117 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 538€ 4 035€ 1 385€ 85 684€ 18 976€ 15 399€ 8 843€ 5 597€
057
B.IV.2
Účty v bankách
37 370€ 9 619€ 23 508€ 37 943€ 6 847€ 42 402€ 17 082€ 16 520€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
920 € 1 326 € 1 802 € 1 459 € 4 457 € 5 472 € 1 324 € 815 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
920€ 1 326€ 1 802€ 1 459€ 4 457€ 5 472€ 1 324€ 815€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
535 575 € 557 314 € 436 346 € 445 395 € 411 535 € 419 398 € 374 291 € 439 526 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
26 123 € 19 763 € 12 667 € 9 659 € 8 858 € 4 724 € -6 908 € 20 195 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 400 € 947 € 947 € 947 € 947 € 366 € 366 € 296 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 400€ 947€ 947€ 947€ 947€ 366€ 366€ 296€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 364 € -2 281 € -5 288 € -6 089 € -10 223 € -21 273 € 5 829 € 4 507 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 364€ 801€ 5 829€ 5 626€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 281€ -6 089€ -6 089€ -10 223€ -21 273€ -1 119€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 359 € 7 097 € 3 008 € 801 € 4 134 € 11 631 € -27 103 € 1 392 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
509 452 € 537 551 € 423 679 € 435 736 € 402 677 € 414 084 € 380 019 € 417 561 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
197 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
197€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 252 € 1 076 € 835 € 631 € 394 € 172 € 34 € 7 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 252€ 1 076€ 835€ 631€ 394€ 172€ 34€ 7€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
325 164 € 353 285 € 252 599 € 290 055 € 224 367 € 342 958 € 357 356 € 417 554 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
232 865€ 207 266€ 85 443€ 212 278€ 210 869€ 156 419€ 134 500€ 148 741€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
164 145€ 220 526€ 242 267€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 062€ 3 342€ 3 572€ 2 365€ 2 720€ 2 632€ 366€ 358€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 519€ 1 625€ 1 696€ 1 306€ 1 498€ 2 986€ 206€ 161€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
367€ 1 842€ 13 587€ 2 267€ 5 972€ 12 575€ 1 758€ 25 889€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
87 351€ 139 210€ 148 301€ 71 839€ 3 308€ 4 201€ 138€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
84 000€ 88 009€ 88 009€ 88 009€ 103 211€ 45 000€ -4 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
99 036 € 95 181 € 82 236 € 57 041 € 74 705 € 25 757 € 26 629 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
99 036€ 95 181€ 82 236€ 57 041€ 74 705€ 25 757€ 26 629€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
590 € 1 180 € 1 770 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
590€ 1 180€ 1 770€