Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Diligens Telum, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
179 332 € 112 171 € 98 596 € 98 360 € 115 010 € 1 442 224 € 1 035 820 € 254 114 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
38 664 € 18 120 € 18 120 € 18 120 € 33 390 € 862 976 € 172 909 € 167 816 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
38 664 € 18 120 € 18 120 € 18 120 € 33 390 € 862 976 € 172 909 € 167 816 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 693€ 18 120€ 18 120€ 18 120€ 33 390€ 862 976€ 172 909€ 125 316€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 971€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
42 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
140 668 € 94 051 € 80 476 € 80 240 € 81 620 € 578 992 € 862 911 € 86 298 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
89 653 € 46 883 € 43 982 € 43 982 € 43 982 € 247 714 € 601 224 € 51 600 €
035
B.I.1
Materiál
38 161€ 2 901€ 43 982€ 43 982€ 43 982€ 247 714€ 231 720€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
51 492€ 43 982€ 282 390€ 51 600€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
87 114€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
46 145 € 38 371 € 35 670 € 35 625 € 37 428 € 276 201 € 251 171 € 34 563 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
167 500 € 198 957 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
167 500€ 198 957€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 145€ 3 371€ 670€ 625€ 2 428€ 13 701€ 17 214€ 563€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 95 000€ 35 000€ 34 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
350 € 350 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
350€ 350€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 520 € 8 447 € 824 € 633 € 210 € 55 077 € 10 516 € 135 €
072
B.V.1.
Peniaze
42€ 6 784€ 100€ 102€ 210€ 8 174€ 8 051€ 45€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 478€ 1 663€ 724€ 531€ 46 903€ 2 465€ 90€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
256 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
256€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
179 332 € 112 171 € 98 596 € 98 360 € 115 010 € 1 442 224 € 1 035 820 € 254 114 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-137 522 € -39 672 € 17 184 € 58 787 € 67 397 € 968 235 € 972 260 € -107 608 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 33 000 € 33 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 33 000€ 33 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
36 011€ 36 011€ 36 011€ 36 011€ 876 031€ 1 064 017€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 650 € 1 650 € 1 650 € 1 650 € 1 650 € 1 650 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 650€ 1 650€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
1 650€ 1 650€ 1 650€ 1 650€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-277 333 € -220 477 € -178 874 € -134 253 € -109 446 € -124 757 € -140 608 € -92 390 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
31 162€ 31 162€ 31 162€ 31 162€ 31 162€ 15 851€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-308 495€ -251 639€ -210 036€ -165 415€ -140 608€ -140 608€ -140 608€ -92 390€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-97 850 € -56 856 € -41 603 € -44 621 € -24 807 € 15 311 € 15 851 € -48 218 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
316 854 € 151 843 € 81 412 € 39 573 € 47 613 € 473 989 € 63 560 € 361 722 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
706 € 512 € 417 € 150 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
706€ 512€ 417€ 150€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
316 854 € 151 843 € 81 412 € 39 573 € 17 602 € 426 626 € 31 100 € 361 572 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 206 € 5 074 € 3 748 € 2 774 € 11 272 € 22 061 € 19 041 € 1 298 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 206€ 5 074€ 3 748€ 2 774€ 11 272€ 22 061€ 19 041€ 1 298€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
286 158€ 124 263€ 68 769€ 33 724€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20 967€ 19 947€ 8 118€ 1 115€ 687€ 9 379€ 6 426€ 358 976€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 097€ 919€ 671€ 689€ 1 305€ 4 955€ 2 892€ 585€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
426€ 1 647€ 106€ 1 271€ 4 338€ 5 231€ 2 741€ 713€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-7€ 385 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
29 305€ 46 851€ 32 043€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé