Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Diligens Telum, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
298 000€ 17 261€ 358 018€ 7 560€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
294 338€ 15 201€ 169 995€ 7 560€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 662 € 2 060 € 188 023 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
362 250 € 775 000 € 2 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
362 250€ 775 000€ 2 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
52 223 € 27 126 € 17 500 € 20 976 € 235 697 € 520 437 € 112 807 € 23 214 € 17 043 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 597€ 6 442€ 3 782€ 8 269€ 209 173€ 398 770€ 47 031€ 9 021€ 2 550€
10
B.2
Služby
22 626€ 20 684€ 13 718€ 12 707€ 26 524€ 121 667€ 65 776€ 14 193€ 14 493€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-52 223 € -27 126 € -17 500 € -20 976 € 130 215 € 256 623 € 77 216 € -23 214 € -17 043 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
41 351 € 28 389 € 23 700 € 22 381 € 44 081 € 152 669 € 36 427 € 11 564 € 9 022 €
13
C.1
Mzdové náklady
30 586€ 20 998€ 17 530€ 16 555€ 32 202€ 112 836€ 26 707€ 8 492€ 6 625€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
10 765€ 7 391€ 6 170€ 5 826€ 11 686€ 39 687€ 9 667€ 2 988€ 2 331€
16
C.4
Sociálne náklady
193€ 146€ 53€ 84€ 66€
17
D
Dane a poplatky
279€ 249€ 173€ 199€ 7 528€ 2 035€ 958€ 658€ 1 298€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 594€ 81 966€ 102 022€ 18 513€ 10 000€ 37 594€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 300€ 542 000€ 99 000€ 427 000€ 1 260 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 263€ 530 938€ 75 120€ 427 000€ 1 197 030€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13€ 1 922€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
255€ 495€ 106€ 5€ 28 441€ 226€ 288€ 2 448€ 33€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-97 702 € -56 246 € -41 479 € -42 524 € -18 817 € 23 551 € 21 030 € -47 884 € -2 020 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
16€ 453€ 31€ 514€ 2 161€ 3 108€ 1 791€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
4€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
132€ 157€ 93€ 623€ 950€ 815€ 1 233€ 334€ 418€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-148 € -610 € -124 € -1 137 € -3 110 € -3 922 € -3 026 € -334 € -418 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-97 850 € -56 856 € -41 603 € -43 661 € -21 927 € 19 629 € 18 004 € -48 218 € -2 438 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 2 880 € 4 318 € 2 153 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 2 880€ 4 318€ 2 153€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-97 850 € -56 856 € -41 603 € -44 621 € -24 807 € 15 311 € 15 851 € -48 218 € -2 438 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-97 850 € -56 856 € -41 603 € -43 661 € -21 927 € 19 629 € 18 004 € -48 218 € -2 438 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-97 850 € -56 856 € -41 603 € -44 621 € -24 807 € 15 311 € 15 851 € -48 218 € -2 438 €