Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
882 672 € 650 743 € 646 078 € 646 054 € 635 410 € 657 881 € 632 172 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
533 331 € 512 466 € 512 466 € 512 466 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
533 331 € 512 466 € 512 466 € 512 466 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
512 466€ 512 466€ 512 466€ 512 466€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 865€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
349 341 € 138 277 € 133 612 € 133 588 € 135 410 € 157 881 € 132 172 €
015
B.I.
Zásoby
146 578€ 114 493€ 106 129€ 106 129€ 106 129€ 103 126€ 95 591€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
17 006 € 13 619 € 12 399 € 12 399 € 13 563 € 39 205 € 11 496 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 027€ 2 027€ 2 299€ 2 299€ 2 299€ 2 299€ 272€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 979€ 1 592€ 1 164€ 918€ 36€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
10 000€ 10 000€ 10 100€ 10 100€ 10 100€ 35 988€ 11 188€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
185 757 € 10 165 € 15 084 € 15 060 € 15 718 € 15 550 € 25 085 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
185 757€ 10 165€ 15 084€ 15 060€ 15 718€ 15 550€ 25 085€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
882 672 € 650 743 € 646 078 € 646 054 € 635 410 € 657 881 € 632 172 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-90 885 € -85 534 € -82 849 € -77 723 € -69 087 € -35 886 € -4 196 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-90 637€ -87 952€ -82 826€ -74 190€ -40 989€ -9 299€ -8 062€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-5 351 € -2 685 € -5 126 € -8 636 € -33 201 € -31 690 € -1 237 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
973 557 € 736 277 € 728 927 € 723 777 € 704 497 € 693 767 € 636 368 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
973 557 € 736 277 € 726 677 € 721 607 € 702 407 € 691 757 € 636 268 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
27 930€ 5 950€ 6 390€ 6 370€ 6 370€ 6 070€ 1 790€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 960€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
945 627€ 730 327€ 719 327€ 714 277€ 695 077€ 684 727€ 634 478€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
100€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 250€ 2 170€ 2 090€ 2 010€