Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 364 397€ 5 045 789€ 2 586 214€ 4 183 325€ 18 108 505€ 10 739 901€ 16 425 479€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 837 070€ 3 850 310€ 2 049 904€ 3 291 759€ 14 899 465€ 9 741 290€ 15 166 737€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
527 327 € 1 195 479 € 536 310 € 891 566 € 3 209 040 € 998 611 € 1 258 742 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 208 658 € 8 707 438 € 8 045 195 € 7 587 415 € 9 529 788 € 5 879 130 € 2 130 376 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 208 658€ 8 707 438€ 8 045 195€ 7 587 415€ 9 529 788€ 5 879 130€ 2 130 376€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 259 858 € 5 923 068 € 5 979 175 € 6 019 435 € 10 048 101 € 4 824 054 € 1 944 330 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 139 292€ 90 316€ 185 769€ 82 212€ 100 134€ 65 106€ 52 491€
10
B.2
Služby
6 120 566€ 5 832 752€ 5 793 406€ 5 937 223€ 9 947 967€ 4 758 948€ 1 891 839€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 476 127 € 3 979 849 € 2 602 330 € 2 459 546 € 2 690 727 € 2 053 687 € 1 444 788 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 372 529 € 1 389 125 € 1 277 057 € 1 367 354 € 1 323 037 € 1 240 421 € 1 206 698 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 064 699€ 1 075 967€ 998 390€ 1 080 167€ 1 127 394€ 1 066 708€ 1 048 180€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
284 687€ 291 369€ 260 159€ 267 141€ 175 913€ 155 833€ 141 839€
16
C.4
Sociálne náklady
23 143€ 21 789€ 18 508€ 20 046€ 19 730€ 17 880€ 16 679€
17
D
Dane a poplatky
3 131€ 9 878€ 2 183€ 706€ 1 097€ 976€ 2 846€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
134 026€ 89 755€ 53 058€ 46 150€ 4 902€ 10 369€ 23 576€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
73 500€ 7 080€ 1 670€ 12 167€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
82 326€ 1 000€ 1 899€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 719€ 288€ 1 522€ 9 409€ 3 973€ 4 570€ 2 863€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 364€ 20 453€ 8 767€ 9 828€ 4 399€ 8 538€ 4 750€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 936 970 € 2 478 006 € 1 262 787 € 1 045 587 € 1 371 533 € 797 953 € 209 781 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 13€ 3€ 4€ 87€ 156€ 78€
39
N
Nákladové úroky
25€ 329€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 55€ 26 812€
41
O
Kurzové straty
69€ 129€ 129€ 61€ 55€ 187€ 15€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
140€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 927€ 9 944€ 7 931€ 9 140€ 540€ 1 755€ 168€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-6 994 € -10 058 € -8 057 € -9 027 € 26 304 € -1 786 € -434 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 929 976 € 2 467 948 € 1 254 730 € 1 036 560 € 1 397 837 € 796 167 € 209 347 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
618 845 € 527 959 € 262 652 € 245 206 € 315 469 € 182 193 € 48 926 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
620 772€ 528 446€ 262 652€ 245 206€ 315 469€ 182 193€ 48 926€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 927€ -487€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 311 131 € 1 939 989 € 992 078 € 791 354 € 1 082 368 € 613 974 € 160 421 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 929 976 € 2 467 948 € 1 254 730 € 1 036 560 € 1 397 837 € 796 167 € 209 347 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 311 131 € 1 939 989 € 992 078 € 791 354 € 1 082 368 € 613 974 € 160 421 €