Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 878 337 € 9 839 935 € 10 790 691 € 11 242 804 € 11 211 073 € 12 151 240 € 14 807 138 € 4 744 232 € 2 221 521 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 747 411 € 9 674 902 € 10 602 513 € 11 060 441 € 10 985 776 € 11 443 704 € 10 603 549 € 2 322 728 € 1 387 921 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
98 € 3 200 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
98€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 200€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 747 313 € 9 671 702 € 10 602 513 € 11 060 441 € 10 985 776 € 11 443 704 € 10 603 549 € 2 322 728 € 1 387 921 €
012
A.II.1
Pozemky
559 743€ 559 743€ 559 743€ 559 743€ 559 743€ 559 743€ 559 743€
013
A.II.2
Stavby
8 110 079€ 7 578 827€ 8 329 512€ 8 703 261€ 8 703 261€ 9 064 581€ 9 425 901€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
51 341€ 130 398€ 251 130€ 308 295€ 295 867€ 365 461€ 422 626€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
26 150€ 54 196€ 111 250€ 138 264€ 138 264€ 165 278€ 192 292€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 348 538€ 1 350 878€ 1 350 878€ 1 288 641€ 1 288 641€ 2 987€ 2 318 111€ 1 383 304€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 617€ 4 617€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
129 974 € 163 897 € 186 940 € 176 364 € 219 298 € 701 822 € 4 177 438 € 2 421 504 € 833 596 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 099 € 5 487 € 8 340 € 8 748 € 13 139 € 11 382 € 14 533 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
151€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
6 948€ 5 487€ 8 340€ 8 748€ 13 139€ 11 382€ 14 533€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
53 086 € 71 413 € 73 891 € 57 583 € 62 915 € 54 046 € 2 087 694 € 50 268 € 24 098 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
33 646 € 40 026 € 60 832 € 31 329 € 42 475 € 38 783 € 37 357 € 0 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 014€ 38 783€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
509€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
33 646€ 40 026€ 60 832€ 31 329€ 35 952€ 37 357€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
9 062€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 327€ 31 011€ 3 786€ 25 191€ 19 377€ 15 263€ 2 049 545€ 50 268€ 24 098€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
113€ 376€ 211€ 1 063€ 1 063€ 792€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
30 000€ 30 000€ 30 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
69 789 € 86 997 € 74 709 € 80 033 € 113 244 € 636 394 € 2 075 211 € 2 371 236 € 809 498 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 638€ 5 151€ 8 006€ 9 649€ 6 559€ 8 971€ 3 373€ 692€ 1 109€
073
B.V.2.
Účty v bankách
64 151€ 81 846€ 66 703€ 70 384€ 106 685€ 627 423€ 2 071 838€ 2 370 544€ 808 389€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
952 € 1 136 € 1 238 € 5 999 € 5 999 € 5 714 € 26 151 € 4 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 238€ 5 999€ 5 999€ 5 714€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
952€ 1 136€ 26 151€ 4€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 878 337 € 9 839 935 € 10 790 691 € 11 242 804 € 11 211 073 € 12 151 240 € 14 807 138 € 4 744 232 € 2 221 521 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 738 584 € 8 674 544 € 9 283 622 € 9 501 597 € 9 763 806 € 9 305 230 € 8 490 399 € 4 533 718 € 2 113 577 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
12 180 000 € 12 180 000 € 11 900 000 € 11 900 000 € 11 900 000 € 10 700 000 € 9 200 000 € 4 750 000 € 2 250 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
12 180 000€ 9 200 000€ 9 200 000€ 9 200 000€ 9 200 000€ 9 200 000€ 9 200 000€ 4 750 000€ 2 250 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
2 700 000€ 2 700 000€ 1 500 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
2 980 000€ 1 200 000€ 1 500 000€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 590 813 € -3 126 042 € -2 168 076 € -1 806 493 € -1 451 027 € -709 601 € -215 318 € -136 423 € -126 233 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 590 813€ -3 126 042€ -2 168 076€ -1 806 493€ -1 451 027€ -709 601€ -215 318€ -136 423€ -126 233€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-850 603 € -379 414 € -448 302 € -591 910 € -685 167 € -685 169 € -494 283 € -79 859 € -10 190 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
163 764 € 117 044 € 371 334 € 523 960 € 137 390 € 1 448 941 € 4 816 745 € 210 514 € 107 944 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
-2 108 € 0 € 612 € 3 085 € 608 € 15 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
-2 108€ 612€ 912€ 608€ 15€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 173€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
16 867€ 16 867€ 1 350 750€ 2 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
156 289 € 81 431 € 88 334 € 103 480 € 111 425 € 93 970 € 2 810 441 € 210 514 € 107 944 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
118 644 € 70 445 € 58 497 € 77 226 € 73 383 € 64 443 € 274 295 € 209 554 € 107 944 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
77 226€ 73 383€ 64 443€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
118 644€ 70 445€ 58 497€ 274 295€ 209 554€ 107 944€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
32 000€ 2 500 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 172€ 4 320€ 15 761€ 1 063€ 11 347€ 9 720€ 7 955€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 907€ 3 050€ 9 062€ 7 318€ 6 216€ 7 216€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
529€ 3 616€ 5 014€ 25 191€ 19 377€ 1 495€ 960€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
37€ 12 096€ 20 975€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 583 € 3 613 € 2 388 € 203 613 € 6 013 € 3 613 € 6 289 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 583€ 3 613€ 2 388€ 3 613€ 6 013€ 3 613€ 6 289€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 200 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
32 000€ 280 000€ 200 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
975 989 € 1 048 347 € 1 135 735 € 1 217 247 € 1 309 877 € 1 397 069 € 1 499 994 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 628€ 46€ 242€ 285€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
973 361€ 1 048 301€ 1 135 493€ 1 216 962€ 1 309 877€ 1 397 069€ 1 499 994€