Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Management and Language Training s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 422 081 € 2 452 223 € 378 800 € 1 123 243 € 1 509 087 € 1 830 701 € 1 603 852 € 1 375 431 € 1 003 029 € 1 573 251 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
36 000 € 36 000 € 36 000 € 48 558 € 36 430 € 37 081 € 37 732 € 38 383 € 36 000 € 36 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
12 558 € 430 € 1 081 € 1 732 € 2 383 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
430€ 1 081€ 1 732€ 2 383€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
12 558€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
36 000 € 36 000 € 36 000 € 36 000 € 36 000 € 36 000 € 36 000 € 36 000 € 36 000 € 36 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 385 054 € 2 415 129 € 341 732 € 1 073 671 € 1 471 464 € 1 792 446 € 1 564 909 € 1 335 943 € 965 946 € 1 536 118 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
750 € 419 € 745 € 659 € 619 € 1 616 € 1 175 € 1 268 € 1 108 € 1 253 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
750€ 419€ 745€ 659€ 619€ 1 616€ 1 175€ 1 268€ 1 108€ 1 253€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 € 2 016 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 016€ 2 016€ 2 016€ 2 016€ 2 016€ 2 016€ 2 016€ 2 016€ 2 016€ 2 016€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 303 966 € 2 302 668 € 208 383 € 943 377 € 1 299 557 € 1 773 859 € 1 531 580 € 1 296 592 € 892 320 € 1 491 709 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 801 € 6 469 € 5 188 € 4 242 € 5 063 € 2 070 € 2 351 € 2 595 € 2 405 € 62 560 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 801€ 6 469€ 5 188€ 4 242€ 5 063€ 2 070€ 2 351€ 2 595€ 2 405€ 62 560€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 300 000€ 2 296 074€ 203 195€ 938 947€ 1 294 308€ 1 771 789€ 1 529 229€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
88€ 188€ 186€ 21€ 553€ 19€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
77€ 125€ 1 293 976€ 889 362€ 1 429 130€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
78 322 € 110 026 € 130 588 € 127 619 € 169 272 € 14 955 € 30 138 € 36 067 € 70 502 € 41 140 €
072
B.V.1.
Peniaze
601€ 739€ 820€ 2 103€ 297€ 917€ 1 808€ 859€ 437€ 102€
073
B.V.2.
Účty v bankách
77 721€ 109 287€ 129 768€ 125 516€ 168 975€ 14 038€ 28 330€ 35 208€ 70 065€ 41 038€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 027 € 1 094 € 1 068 € 1 014 € 1 193 € 1 174 € 1 211 € 1 105 € 1 083 € 1 133 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 027€ 1 094€ 1 068€ 1 014€ 1 193€ 1 174€ 1 211€ 1 105€ 1 083€ 1 102€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
31€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 422 081 € 2 452 223 € 378 800 € 1 123 243 € 1 509 087 € 1 830 701 € 1 603 852 € 1 375 431 € 1 003 029 € 1 573 251 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 302 897 € 2 311 405 € 213 988 € 965 799 € 1 309 859 € 1 438 354 € 1 042 648 € 1 315 522 € 900 897 € 1 510 590 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-11 453 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 453€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 261 397 € 2 269 905 € 183 941 € 924 299 € 1 268 359 € 1 396 854 € 1 001 148 € 1 274 022 € 859 397 € 1 469 090 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
119 184 € 140 818 € 164 812 € 157 385 € 199 228 € 392 297 € 560 370 € 59 909 € 101 965 € 62 503 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
106 € 84 € 66 € 48 € 37 € 30 € 35 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
106€ 84€ 66€ 48€ 37€ 30€ 35€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 390 € 552 € 394 € 7 € 108 € 62 € 24 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 390€ 552€ 394€ 7€ 108€ 62€ 24€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
108 821 € 133 706 € 157 866 € 152 030 € 195 020 € 388 932 € 556 471 € 56 583 € 98 426 € 58 977 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 202 € 12 851 € 7 222 € 1 691 € 3 861 € 1 264 € 1 275 € 2 851 € 1 210 € 5 610 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 202€ 12 851€ 7 222€ 1 691€ 3 861€ 1 264€ 1 275€ 2 851€ 1 210€ 5 610€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
90 753€ 120 847€ 148 359€ 148 359€ 142 354€ 380 971€ 548 260€ 49 090€ 97 142€ 48 053€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 182€ 1 212€ 1 155€ 1 808€ 1 947€ 1 840€ 1 233€ 1 236€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 269€ 769€ 751€ 1 188€ 1 277€ 1 190€ 476€ 535€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
415€ 8€ 304€ 74€ 45 809€ 3 473€ 3 906€ 2 933€ 74€ 3 543€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 867 € 6 476 € 6 486 € 5 300 € 4 063 € 3 273 € 3 840 € 3 326 € 3 539 € 3 526 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 567€ 2 646€ 3 003€ 2 116€ 824€ 121€ 53€ 3 050€ 3 050€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 300€ 3 830€ 3 483€ 3 184€ 3 239€ 3 152€ 3 787€ 3 326€ 489€ 476€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
59 € 50 € 834 € 167 € 158 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
59€ 50€ 417€ 167€ 158€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
417€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé