Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZetaPark Lefantovce s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
01.10.2012
30.09.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 162 879 € 1 891 708 € 1 921 733 € 1 821 348 € 1 992 668 € 2 143 961 € 2 250 143 € 2 399 339 € 2 611 947 € 2 646 147 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 100 698 € 1 212 513 € 1 359 250 € 1 523 082 € 1 693 950 € 1 847 988 € 1 974 787 € 2 101 729 € 2 228 672 € 2 260 406 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 196 € 2 454 € 2 788 € 3 160 € 3 532 € 3 904 € 4 202 € 4 501 € 4 800 € 4 873 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 196€ 2 454€ 2 788€ 3 160€ 3 532€ 3 904€ 4 202€ 4 501€ 4 800€ 4 873€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 098 502 € 1 210 059 € 1 356 462 € 1 519 922 € 1 690 418 € 1 844 084 € 1 970 585 € 2 097 228 € 2 223 872 € 2 255 533 €
012
A.II.1
Pozemky
144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€ 144 822€
013
A.II.2
Stavby
190 297€ 212 685€ 241 890€ 274 505€ 307 119€ 339 734€ 365 056€ 390 377€ 415 699€ 422 030€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
763 383€ 852 552€ 969 750€ 1 100 595€ 1 238 477€ 1 359 528€ 1 460 707€ 1 562 029€ 1 663 351€ 1 688 681€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
43 096 € 649 609 € 530 166 € 274 829 € 298 468 € 295 723 € 271 018 € 297 321 € 382 982 € 384 106 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
333 € 333 € 665 € 665 €
035
B.I.1
Materiál
333€ 333€ 665€ 665€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
43 096 € 649 609 € 530 166 € 274 829 € 43 580 € 39 981 € 35 204 € 21 565 € 24 968 € 87 681 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
41 363 € 41 363 € 41 363 € 55 125 € 41 842 € 29 383 € 16 833 € 12 709 € 18 018 € 86 152 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
41 363€ 41 363€ 41 363€ 55 125€ 41 842€ 29 383€ 16 833€ 12 709€ 18 018€ 86 152€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
608 246€ 475 856€ 211 531€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 733€ 12 947€ 8 173€ 1 738€ 10 598€ 18 371€ 8 856€ 3 406€ 1 529€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 544€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
254 888 € 255 742 € 235 481 € 275 423 € 357 349 € 295 760 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
254 888€ 255 742€ 235 481€ 275 423€ 357 349€ 295 760€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
19 085 € 29 586 € 32 317 € 23 437 € 250 € 250 € 4 338 € 289 € 293 € 1 635 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 074€ 9 746€ 13 289€ 16 833€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 101€ 6 362€ 6 362€ 6 604€ 250€ 250€ 4 338€ 289€ 293€ 1 635€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 910€ 13 478€ 12 666€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 162 879 € 1 891 708 € 1 921 733 € 1 821 348 € 1 992 668 € 2 143 961 € 2 250 143 € 2 399 339 € 2 611 947 € 2 646 147 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
124 530 € 296 145 € 364 665 € 284 279 € 329 527 € 233 303 € 163 993 € 178 507 € 172 195 € 272 906 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
110 645 € 195 138 € 208 779 € 234 027 € 227 803 € 88 493 € 49 008 € 56 494 € 184 950 € 168 793 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
110 645€ 195 138€ 208 779€ 234 027€ 227 803€ 88 493€ 49 008€ 80 222€ 184 950€ 168 793€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-23 728€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 385 € 95 507 € 150 386 € 44 752 € 96 224 € 139 310 € 109 485 € 116 513 € -18 255 € 98 613 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 033 180 € 1 589 651 € 1 549 579 € 1 527 999 € 1 663 141 € 1 910 658 € 2 086 150 € 2 220 832 € 2 439 752 € 2 373 241 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
952 072 € 1 495 561 € 1 495 561 € 1 495 561 € 502 531 € 558 315 € 558 315 € 558 315 € 635 298 € 558 315 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
952 072€ 1 495 561€ 1 495 561€ 1 495 561€ 502 531€ 558 315€ 558 315€ 558 315€ 558 315€ 558 315€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
76 983€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
16 968 € 13 496 € 10 036 € 6 588 € 3 188 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
16 968€ 13 496€ 10 036€ 6 588€ 3 188€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
951 000€ 1 110 600€ 1 264 600€ 1 413 000€ 1 568 600€ 1 606 500€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 203 € 65 680 € 28 066 € 12 320 € 32 462 € 73 542 € 100 549 € 81 049 € 74 968 € 50 427 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
22 € 22 € 13 732 € 2 816 € 11 324 € 11 410 € 12 179 € 11 958 € 13 121 € 3 088 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
22€ 22€ 13 732€ 2 816€ 11 324€ 11 410€ 12 179€ 11 958€ 13 121€ 3 088€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
14 334€ 14 334€ 14 334€ 9 504€ 4 357€ 56 607€ 88 369€ 61 607€ 61 607€ 47 339€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 847€ 51 324€ 16 781€ 5 525€ 7 484€ 240€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
45 937 € 14 914 € 15 916 € 13 530 € 14 360 € 14 201 € 14 286 € 12 868 € 9 286 € 7 399 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 286€ 7 399€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
45 937€ 14 914€ 15 916€ 13 530€ 14 360€ 14 201€ 14 286€ 12 868€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
159 600€ 154 000€ 148 400€ 155 600€ 151 600€ 150 600€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 169 € 5 912 € 7 489 € 9 070 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 502€ 4 336€ 5 913€ 7 489€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
667€ 1 576€ 1 576€ 1 581€