Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
781 507 € 711 329 € 575 891 € 538 688 € 263 695 € 34 277 € 25 825 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
968 € 11 102 € 24 777 € 38 325 € 54 382 € 11 872 € 2 715 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
968 € 11 102 € 24 777 € 38 325 € 54 382 € 11 872 € 2 715 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
968€ 11 102€ 24 777€ 38 325€ 54 382€ 11 872€ 2 715€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
780 539 € 700 227 € 551 114 € 499 795 € 208 759 € 22 405 € 23 048 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 984 € 1 984 € 782 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
782€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
463 803 € 348 309 € 221 881 € 323 195 € 49 090 € 20 164 € 5 535 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
228 339€ 211 713€ 218 555€ 321 455€ 46 335€ 15 975€ 5 535€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
770€ 4 079€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
235 464€ 136 596€ 2 556€ 1 740€ 2 755€ 110€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
314 752 € 349 934 € 329 233 € 176 600 € 159 669 € 2 241 € 16 731 €
056
B.IV.1
Peniaze
314 752€ 349 934€ 329 233€ 78 944€ 9 555€ 2 241€ 16 731€
057
B.IV.2
Účty v bankách
97 656€ 150 114€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
568 € 554 € 62 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
568€ 554€ 62€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
781 507 € 711 329 € 575 891 € 538 688 € 263 695 € 34 277 € 25 825 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 417 € 39 462 € 49 871 € 37 022 € 8 452 € 4 984 € 5 442 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 20 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
20 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
678 € 678 € 678 € 249 € 76 € 76 € 55 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
249€ 76€ 55€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 784 € 19 193 € 11 344 € 3 203 € -92 € 366 € -23 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 203€ 366€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-458€ -23€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-23 045 € -10 409 € 7 849 € 8 570 € 3 468 € -458 € 410 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
765 090 € 671 867 € 526 020 € 501 666 € 254 543 € 29 293 € 19 919 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
42 € 126 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
42€ 126€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
547 974 € 363 515 € 296 432 € 501 624 € 254 417 € 29 290 € 19 915 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
541 266€ 360 156€ 196 192€ 383 229€ 60 170€ 11 917€ 1 822€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 590€ 1 755€ 96 875€ 16 233€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
112 291€ 173 835€ 16 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 118€ 1 604€ 3 365€ 6 104€ 20 412€ 1 140€ 2 093€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
50 000€ 110 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
167 116 € 198 352 € 229 588 € 3 € 4 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
135 880€ 167 116€ 229 588€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
31 236€ 31 236€ 3€ 4€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
700 € 464 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
700€ 464€