Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 233 860 € 2 040 689 € 1 211 368 € 1 840 441 € 1 556 319 € 1 622 956 € 141 253 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
181 € 2 505 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
181 € 2 505 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
181€ 2 505€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 233 582 € 2 018 240 € 1 211 210 € 1 778 897 € 1 553 655 € 1 622 956 € 141 253 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
672 821 € 840 743 € 825 775 € 609 040 € 595 101 € 1 013 644 €
032
B.I.1
Materiál
472€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
644 621€ 759 021€ 719 348€ 593 293€ 550 206€ 291 018€
034
B.I.3
Výrobky
28 200€ 81 722€ 106 427€ 15 747€ 44 895€ 722 154€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 420 € 3 963 € 6 205 € 5 788 € 3 859 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 420€ 3 963€ 6 205€ 5 788€ 3 859€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 555 306 € 1 172 661 € 293 714 € 1 160 684 € 950 952 € 525 272 € 109 634 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
912 546€ 239 625€ 68 273€ 422 908€ 563 127€ 108 046€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
146 125€ 109 501€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
466 921€ 129 493€ 0€ 133€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
156 839€ 803 543€ 142 930€ 737 776€ 387 825€ 271 101€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 000€ 82 511€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 035 € 873 € 85 516 € 3 385 € 3 743 € 84 040 € 31 619 €
056
B.IV.1
Peniaze
897€ 873€ 2 875€ 3 385€ 3 743€ 4 935€ 4 993€
057
B.IV.2
Účty v bankách
138€ 82 641€ 79 105€ 26 626€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
278 € 22 449 € 158 € 61 363 € 159 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
278€ 22 449€ 158€ 1 345€ 159€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
60 018€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 233 860 € 2 040 689 € 1 211 368 € 1 840 441 € 1 556 319 € 1 622 956 € 141 253 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 192 613 € 1 100 659 € 739 227 € 332 970 € 148 323 € 9 498 € 3 485 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
501 € 501 € 501 € 501 € 301 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
501€ 501€ 501€ 501€ 301€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 095 158 € 733 726 € 327 469 € 142 822 € 4 199 € -1 515 € -61 414 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 156 571€ 795 139€ 388 882€ 204 235€ 65 612€ 59 899€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-61 413€ -61 413€ -61 413€ -61 413€ -61 413€ -61 414€ -61 414€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
91 954 € 361 432 € 406 257 € 184 647 € 138 823 € 6 013 € 59 899 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 041 247 € 940 030 € 472 141 € 1 507 471 € 1 407 996 € 1 613 458 € 137 768 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 313 € 4 475 € 4 210 € 4 148 € 2 400 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
313€ 475€ 210€ 148€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 2 400€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
50 € 43 € 38 € 88 € 19 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
50€ 43€ 38€ 88€ 19€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
404 051 € 446 440 € 467 893 € 820 547 € 922 140 € 1 613 458 € 137 768 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
329 508€ 174 069€ 410 588€ 602 336€ 513 835€ 56 497€ 20 271€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 553 327€ 74 123€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
72 998€ 245 537€ 196 790€ 368 260€ 0€ 36 254€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
855€ 826€ 379€ 1 155€ 1 627€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
562€ 543€ 231€ 746€ 1 074€ 0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
128€ 123€ 56 695€ 17 530€ 37 344€ 3 634€ 7 120€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
25 342€ 1 990€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
632 833 € 489 072 € 682 688 € 483 437 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
632 833€ 489 072€ 682 688€ 483 437€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€