Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 309 551 € 2 233 860 € 2 040 689 € 1 211 368 € 1 840 441 € 1 556 319 € 1 622 956 € 141 253 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
181 € 2 505 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
181 € 2 505 € 0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
181€ 2 505€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 258 679 € 2 233 582 € 2 018 240 € 1 211 210 € 1 778 897 € 1 553 655 € 1 622 956 € 141 253 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
759 846 € 672 821 € 840 743 € 825 775 € 609 040 € 595 101 € 1 013 644 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
5 861€ 472€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
496 643€ 644 621€ 759 021€ 719 348€ 593 293€ 550 206€ 291 018€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
257 342€ 28 200€ 81 722€ 106 427€ 15 747€ 44 895€ 722 154€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 779 € 4 420 € 3 963 € 6 205 € 5 788 € 3 859 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
6 779€ 4 420€ 3 963€ 6 205€ 5 788€ 3 859€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 482 712 € 1 555 306 € 1 172 661 € 293 714 € 1 160 684 € 950 952 € 525 272 € 109 634 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
817 350 € 912 546 € 239 625 € 68 273 € 422 908 € 563 127 € 108 046 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
817 350€ 912 546€ 239 625€ 68 273€ 422 908€ 563 127€ 108 046€ 0€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
146 125€ 109 634€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
866 811€ 466 921€ 129 493€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
798 551€ 156 839€ 803 543€ 142 930€ 737 776€ 387 825€ 271 101€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
19 000€ 82 511€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 342 € 1 035 € 873 € 85 516 € 3 385 € 3 743 € 84 040 € 31 619 €
072
B.V.1.
Peniaze
-21€ 897€ 873€ 2 875€ 3 385€ 3 743€ 4 935€ 4 993€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 363€ 138€ 82 641€ 79 105€ 26 626€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
50 872 € 278 € 22 449 € 158 € 61 363 € 159 € 0 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 236€ 278€ 22 449€ 158€ 1 345€ 159€ 0€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
49 636€ 60 018€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 309 551 € 2 233 860 € 2 040 689 € 1 211 368 € 1 840 441 € 1 556 319 € 1 622 956 € 141 253 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 609 566 € 1 192 613 € 1 100 659 € 739 227 € 332 970 € 148 323 € 9 498 € 3 485 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
501 € 501 € 501 € 501 € 501 € 301 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
501€ 501€ 501€ 501€ 501€ 301€ 0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 187 111 € 1 095 158 € 733 726 € 327 469 € 142 822 € 4 199 € -1 515 € -61 414 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 248 524€ 1 156 571€ 795 139€ 388 882€ 204 235€ 65 612€ 59 899€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-61 413€ -61 413€ -61 413€ -61 413€ -61 413€ -61 413€ -61 414€ -61 414€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
416 954 € 91 954 € 361 432 € 406 257 € 184 647 € 138 823 € 6 013 € 59 899 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 699 985 € 1 041 247 € 940 030 € 472 141 € 1 507 471 € 1 407 996 € 1 613 458 € 137 768 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
64 € 50 € 43 € 38 € 88 € 19 € 0 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
64€ 50€ 43€ 38€ 88€ 19€ 0€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
707 911 € 404 051 € 446 440 € 467 893 € 820 547 € 922 140 € 1 613 458 € 137 768 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
603 636 € 329 508 € 174 069 € 410 588 € 602 336 € 513 835 € 56 497 € 20 271 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
603 636€ 329 508€ 174 069€ 410 588€ 602 336€ 513 835€ 56 497€ 20 271€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 553 327€ 110 377€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
871€ 72 998€ 245 537€ 196 790€ 368 260€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 663€ 855€ 826€ 379€ 1 155€ 1 627€ 0€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 886€ 562€ 543€ 231€ 746€ 1 074€ 0€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
88 747€ 128€ 123€ 56 695€ 17 530€ 37 344€ 3 634€ 7 120€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 108€ 25 342€ 1 990€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 536 € 4 313 € 4 475 € 4 210 € 4 148 € 2 400 € 0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 536€ 313€ 475€ 210€ 148€ 0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 2 400€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
989 474€ 632 833€ 489 072€ 682 688€ 483 437€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€