Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
26 189€ 47 439€ 27 989€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 561€ 47 439€ 27 848€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
628 € 0 € 141 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 767 794 € 2 269 907 € 2 620 396 € 2 046 315 € 1 951 368 € 1 700 739 € 91 250 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 935 716€ 2 254 939€ 2 390 475€ 2 019 239€ 2 369 438€ 687 567€ 91 250€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-167 922€ 14 968€ 229 921€ 27 076€ -418 070€ 1 013 172€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 293 702 € 2 477 307 € 2 755 484 € 2 278 608 € 2 288 554 € 2 253 148 € 55 645 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
952 751€ 937 517€ 1 094 533€ 936 276€ 863 514€ 694 355€
10
B.2
Služby
1 340 951€ 1 539 790€ 1 660 951€ 1 342 332€ 1 425 040€ 1 558 793€ 55 645€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-525 908 € -206 772 € -135 088 € -232 293 € -337 045 € -552 409 € 35 605 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
19 093 € 18 320 € 17 978 € 36 269 € 18 761 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
13 717€ 13 313€ 12 935€ 26 211€ 13 303€ 0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 828€ 4 435€ 4 301€ 9 018€ 4 682€ 0€
16
C.4
Sociálne náklady
548€ 572€ 742€ 1 040€ 776€ 0€
17
D
Dane a poplatky
87€ 104€ 39€ 65€ 6€ 6€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
181€ 2 541€ 823€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 519€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 519€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 258 010€ 1 096 337€ 738 384€ 1 748 102€ 552 325€ 576 348€ 24 376€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
585 123€ 402 409€ 38 141€ 1 199 069€ -1€ 14 200€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
127 886 € 468 749 € 546 892 € 277 891 € 195 632 € 9 733 € 59 975 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
4 428€ 3 562€ 2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
13 715€ 9 006€ 28 230€ 36 004€ 19 293€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 921€ 1 983€ 716€ 1 101€ 706€ 87€ 76€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-11 208 € -7 427 € -28 946 € -37 105 € -19 997 € -86 € -76 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
116 678 € 461 322 € 517 946 € 240 786 € 175 635 € 9 647 € 59 899 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
24 724 € 99 890 € 111 689 € 56 139 € 36 812 € 3 634 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
25 181€ 97 648€ 112 106€ 58 068€ 40 671€ 3 634€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-457€ 2 242€ -417€ -1 929€ -3 859€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
91 954 € 361 432 € 406 257 € 184 647 € 138 823 € 6 013 € 59 899 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
116 678 € 461 322 € 517 946 € 240 786 € 175 635 € 9 647 € 59 899 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
91 954 € 361 432 € 406 257 € 184 647 € 138 823 € 6 013 € 59 899 €