Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 501 557 € 6 508 056 € 1 394 237 € 1 985 676 € 1 607 241 € 1 550 752 € 163 781 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 000 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 000 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 000€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 501 279 € 6 507 898 € 1 393 253 € 1 941 918 € 1 602 027 € 1 550 752 € 163 781 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
289 620 € 317 311 € 373 216 € 623 246 € 586 091 € 1 122 489 €
032
B.I.1
Materiál
12 026€ 40 766€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
274 672€ 308 400€ 366 719€ 540 782€ 441 463€ 291 746€
034
B.I.3
Výrobky
14 948€ 8 911€ 6 497€ 82 464€ 132 602€ 789 977€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
16 538 € 4 415 € 3 717 € 11 536 € 3 473 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
16 538€ 4 415€ 3 717€ 11 536€ 3 473€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 193 240 € 6 185 738 € 901 468 € 1 300 039 € 985 939 € 422 322 € 133 858 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
86 170€ 629 685€ 693 521€ 370 017€ 157 243€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
26 327€ 126 893€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
5 842 813€ 6 116 517€ 187 328€ 0€ 2 933€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
264 257€ 69 221€ 84 455€ 606 518€ 615 922€ 234 720€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 032€ 4 032€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 881 € 434 € 114 852 € 7 097 € 26 524 € 5 941 € 29 923 €
056
B.IV.1
Peniaze
926€ 434€ 1 690€ 2 755€ 3 968€ 4 667€ 4 993€
057
B.IV.2
Účty v bankách
955€ 113 162€ 4 342€ 22 556€ 1 274€ 24 930€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
278 € 158 € 984 € 43 758 € 214 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
278€ 158€ 984€ 1 535€ 214€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
42 223€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 501 557 € 6 508 056 € 1 394 237 € 1 985 676 € 1 607 241 € 1 550 752 € 163 781 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 261 057 € 1 235 733 € 1 176 239 € 922 958 € 560 914 € 5 360 € 3 909 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
503 € 503 € 503 € 503 € 72 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
503€ 503€ 503€ 503€ 72€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 230 230 € 1 170 736 € 917 455 € 555 411 € 287 € -1 091 € -57 318 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 287 548€ 1 228 054€ 974 773€ 612 729€ 57 605€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-57 318€ -57 318€ -57 318€ -57 318€ -57 318€ -1 091€ -57 318€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
25 324 € 59 494 € 253 281 € 362 044 € 555 555 € 1 451 € 56 227 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 240 500 € 5 272 323 € 217 998 € 1 062 718 € 1 046 327 € 1 545 392 € 159 872 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 712 € 5 997 € 4 629 € 4 586 € 366 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 712€ 1 997€ 629€ 586€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 000€ 4 000€ 4 000€ 366€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
121 € 100 € 36 € 51 € 9 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
121€ 100€ 36€ 51€ 9€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 413 609 € 940 215 € 213 333 € 508 603 € 504 229 € 1 545 392 € 159 872 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
263 604€ 24 471€ 70 799€ 349 478€ 137 008€ 126 449€ 26 282€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 410 830€ 125 890€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 139 534€ 910 683€ 117 150€ 154 622€ 214 027€ 0€ 1 011€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 941€ 2 682€ 681€ 1 135€ 1 663€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 311€ 1 823€ 442€ 768€ 1 139€ 0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 165€ 556€ 89€ 290€ 150 392€ 8 113€ 6 689€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 054€ 24 172€ 2 310€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 824 058 € 4 326 011 € 549 478 € 541 723 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 863 800€ 2 499 400€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
960 258€ 1 826 611€ 549 478€ 541 723€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€