Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
56 423€ 67 628€ 298 450€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 817€ 67 628€ 293 172€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-394 € 0 € 5 278 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
720 538 € 640 303 € 1 710 992 € 2 119 929 € 2 063 121 € 1 432 889 € 89 426 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
748 229€ 696 208€ 1 961 021€ 2 066 136€ 2 570 779€ 351 166€ 89 426€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-27 691€ -55 905€ -250 029€ 53 793€ -507 658€ 1 081 723€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
889 025 € 976 868 € 1 579 945 € 2 058 330 € 1 763 453 € 1 867 477 € 55 974 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
401 646€ 403 740€ 667 044€ 878 464€ 724 618€ 559 962€
10
B.2
Služby
487 379€ 573 128€ 912 901€ 1 179 866€ 1 038 835€ 1 307 515€ 55 974€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-168 487 € -336 959 € 131 047 € 61 599 € 304 946 € -434 588 € 33 452 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
43 402 € 44 654 € 15 943 € 34 598 € 18 998 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
31 426€ 32 570€ 11 506€ 24 737€ 13 562€ 0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 061€ 11 464€ 3 920€ 8 362€ 4 774€ 0€
16
C.4
Sociálne náklady
915€ 620€ 517€ 1 499€ 662€ 0€
17
D
Dane a poplatky
4€ 4€ 40€ 130€ 145€ 230€ 6€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
500€ 1 000€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 667€ 71 907€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 500€ 74 334€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 031€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
268 440€ 458 437€ 928 504€ 1 142 048€ 522 529€ 463 864€ 22 836€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 665€ 13 487€ 703 043€ 672 384€ 77 483€ 16 975€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
39 882 € 63 333 € 340 525 € 493 202 € 725 818 € 9 644 € 56 282 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
1€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
114 050€ 121 582€ 2€ 8€ 0€
39
N
Nákladové úroky
116 110€ 105 589€ 20 071€ 22 660€ 15 043€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 320€ 4 013€ 909€ 1 327€ 663€ 81€ 55€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 380 € 11 980 € -20 980 € -23 985 € -15 698 € -80 € -55 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
35 502 € 75 313 € 319 545 € 469 217 € 710 120 € 9 564 € 56 227 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 178 € 15 819 € 66 264 € 107 173 € 154 565 € 8 113 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
22 301€ 16 517€ 58 445€ 115 236€ 158 038€ 8 113€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-12 123€ -698€ 7 819€ -8 063€ -3 473€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
25 324 € 59 494 € 253 281 € 362 044 € 555 555 € 1 451 € 56 227 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
35 502 € 75 313 € 319 545 € 469 217 € 710 120 € 9 564 € 56 227 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
25 324 € 59 494 € 253 281 € 362 044 € 555 555 € 1 451 € 56 227 €